Siirry pääsisältöön

Kierretään vaikeakulkuiset ja puuntuotannollisesti vähäarvoiset kohteet

Vaikeakulkuisia ja puuntuotannollisesti vähäarvoisia hakkuukohteita ovat muun muassa jyrkät rinteet, kivikkoiset alueet ja pehmeät, koneita huonosti kantavat maastonkohdat. 

Monimuotoisuuden kannalta merkittävimpiä, kierrettäviä kohteita ovat kosteat lehdot, reheväkasvuiset korvet ja lettoiset suot. 

Kasvatushakkuut ja uudistushakkuut 

  • Leimikon kallioisissa, kivikkoisissa ja soistuneissa kohdissa, joissa puusto on harvaa ja hakkuun kertymä vähäinen, voi korjuukustannus nousta puiden tienvarsihintaa suuremmaksi.
  • Vähätuottoiset ojitetut turvemaat on suositeltavaa jättää mahdollisen puunkorjuun jälkeen ennallistumaan takaisin turvetta kerryttäviksi suoekosysteemeiksi.
  • Jyrkät rinteet, joissa puunkorjuu on teknisesti hyvin hankalaa, kannattaa hyödyntää luonnonhoidon kohdentamisessa.
  • Soiden reunametsät, jotka ovat vaikeakulkuisia ja puuntuotannollisesti vähäarvoisia, ovat tärkeitä kanalintujen poikueympäristöjä. Tällaisilla kohteilla reunimmainen ajoura olisi hyvä jättää kovalle maalle ja toteuttaa hakkuut yläharvennuksena tai poimintahakkuuna.
  • Tuotonmenetykset vaikeakulkuisten ja puuntuotannollisesti vähäarvoisten kohteiden jäämisestä hakkuiden ulkopuolelle jäävät yleensä vähäisiksi. Nämä ovat usein kalliita ja epävarmoja alueita metsän uudistamiseen ja soveltuvat parhaiten säästöpuuryhmien keskittymiksi ja suojatiheiköiksi.

Lisätietoja