Siirry pääsisältöön

Jätetään soiden reunoille vaihettumisvyöhykkeet

Suon ja kankaan välissä olevat vaihettumisvyöhykkeet ovat alueita, joilla säilytetään suon ja kangasmetsän rajalla erityisiä puuston ja kasvillisuuden piirteitä. Niitä ovat monilajinen ja kerroksellinen puusto, elinvoimainen mustikkavarvikko ja muu varpukasvillisuus ja maaperän kosteus. 

Vyöhykkeen huomioon ottamisesta hyötyvät sekä suon että metsän eliöt. Erityisesti monipuolinen ja runsas hyönteislajisto tarjoaa ruokaa lintupoikueille ja tiheä puusto suojaa ruokailualueiden lähellä. 

Taimikon varhaisperkaus ja taimikon harvennus 

 • Taimikon varhaishoidossa ja harvennuksessa alikasvospuiden ja pensaiden antama suoja säilytetään mahdollisimman hyvin. Erityisesti suonpuoleiselle reunalle on tärkeää jättää matalia kasveja riistan suojaksi. Tavoitteena on, että puusto pienenee suota kohti mentäessä. 
 • Raivauksessa säästetään metsätaloudellisesti vähämerkityksisiä puita ja pensaita. Mitään puulajia ei poisteta vyöhykkeeltä kokonaan. 
 • Vaihettumisvyöhykkeet pienentävät taimikonhoidon kustannuksia tiheiköiksi jätettävän pinta-alan suhteessa. 

Kasvatushakkuut 

 • Vältä ennakkoraivausta ja säästä suojatiheikköjä. Tarvittaessa tee ennakkoraivaus vain ainespuuston tyville. 
 • Reunimmainen ajoura jätetään kovalle maalle. Vaihettumisvyöhykkeelle tehdään korkeintaan pistouria. 
 • Vaihettumisvyöhykkeen hakkuu toteutetaan yläharvennuksena tai poimintahakkuuna. Vaihtelua lisätään jättämällä tiheikköjä ja poistamalla puuryhmiä. 
 • Ojitettujen soiden vaihettumisvyöhykkeillä reunimmainen oja jätetään kunnostamatta tai jos mahdollista tukitaan. 

Uudistushakkuut 

 • Jätä vaihettumisvyöhykkeeksi vähintään 15 metriä, vaikka muutos olisi jyrkkä ja alue kapea. 
 • Vältä ennakkoraivausta ja säästä suojatiheikköjä. Tarvittaessa tee ennakkoraivaus vain poistettavan ainespuuston tyville. 
 • Reunimmainen ajoura tulisi jättää kovalle maalle. Tee vaihettumisvyöhykkeelle korkeintaan pistouria. 
 • Ojitettujen soiden vaihettumisvyöhykkeillä reunimmainen oja jätetään kunnostamatta tai jos mahdollista tukitaan.

Lisätietoja