Arvonlisäverotus | Metsäkeskus

Arvonlisäverotus

Lisätietoja

Esa Lappalainen
metsätilarakenteen asiantuntija
puh. 029 432 4617
esa.lappalainen(at)metsakeskus.fi

Metsänomistaja voi olla alkutuottajana arvonlisäverovelvollinen. Arvonlisäverollista toimintaa harjoittavan metsänomistajan on ilmoittauduttava arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Ilmoittautumista ei kuitenkaan tarvitse tehdä, jos liikevaihto jää tilikauden (12 kk) aikana alle 10 000 euron. Vapaaehtoinen hakeutuminen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin on perusteltua, koska metsätalouteen liittyy usein arvonlisäverollisia menoja. Arvonlisäverotuksen ulkopuolella toimimisesta on etua vain silloin, kun ostoja on vähän ja yrityksen tuotteet myydään suoraan kuluttajalle.

Kun metsänomistaja on hakeutunut arvonlisäverovelvolliseksi ja merkitty alv-rekisteriin, myydään tuotteet ja palvelut verollisena eli puun hintaan lisätään arvonlisäveron määrä. Liiketoimintaa (metsätaloutta) varten hankittujen tarvikkeiden ja palvelujen hintaan sisältyvä arvonlisävero on vähennyskelpoinen.

Arvonlisäverovelvolliseksi hakeutuminen

Verovelvolliseksi hakeutuvan on täytettävä perustamisilmoitus. Perustamisilmoituksia (Y3-lomake) on saatavana Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä-palvelusta sekä verohallinnon toimipisteistä.

Verotusyhtymän arvonlisäverovelvolliseksi hakeutuminen tai ilmoittautuminen tapahtuu lomakkeella Y2. Jos yhtymällä on jo Y-tunnus, ja toiminta halutaan arvonlisäverovelvolliseksi, täytetään lomake Y5.

Arvonlisävelvolliseksi hakeutumisen edellytyksenä on, että toiminta tapahtuu liiketoiminnan muodossa ja että se ilman vähäisen liiketoiminnan erityissäännöstä olisi aiheuttanut verovelvollisuuden. Verovelvollisuus alkaa aikaisintaan siitä päivästä, jona hakemus on saapunut verohallintoon.

Arvonlisäverollisen toiminnan päättymisestä on tehtävä viipymättä ilmoitus verohallinnolle Y6-lomakkeella.

Kuolinpesän arvonlisäverotus

Kuolinpesä jatkaa arvonlisäverollista toimintaa, mikäli perinnön jättäjä on ollut arvonlisäverovelvollinen. Y-tunnus säilyy samana, vainajan tunnuksena. Arvonlisäverovelvollisuus jatkuu perinnönjakoon, tilasta luopumiseen tai lopetusilmoitukseen saakka. 

Veron määrän laskeminen

Puukaupassa sovelletaan yleistä 24 prosentin verokantaa. Puun ostaja maksaa myyntihinnan lisäksi 24 prosentin arvonlisäveron.  Esimerkiksi 10 000 euron kaupassa ostaja tilittää myyjälle 2 400 euroa arvonlisäveroa. Tilille tulee tällöin rahana kauppahinta + arvonlisävero – ennakonpidätys. Esimerkiksi 10 000 euron pystykaupassa tilille tulee rahaa 10 000 euroa + (0,24 x 10 000) – (0,19 x 10 000) = 10 500 euroa. Saadut arvonlisäverot selviävät puunostajan toimittamasta yhteenvedosta.

Ostettujen tavaroiden ja palveluiden arvonlisäveron prosentti voi olla 24 prosenttia, 14 prosenttia, 10 prosenttia tai 0 prosenttia. Arvonlisäveron määrä selviää kuitista.

Arvonlisävero ilmoitetaan ja maksetaan OmaVerossa.

Arvonlisäverovelvollisen metsänomistajan ei tarvitse antaa arvonlisäveroilmoitusta, jos hänellä ei ole ilmoitettavaa (esim. puun myyntejä tai vähennettäviä arvonlisäveroja). Edellytyksenä on, että metsänomistajan verokausi on kalenterivuosi eikä hän harjoita muuta arvonlisäverollista toimintaa.

Verotili on poistunut käytöstä. Verohallinto ei lähetä arvonlisäveroilmoitusta varten erikseen lomakkeita tai ohjeita. Arvonlisävero ja muut oma-aloitteiset verot ilmoitetaan nyt OmaVerossa. Arvonlisäveroilmoituksen voi antaa paperilomakkeella vain erityisestä syystä (esim. sähköinen ilmoittaminen on teknisen esteen vuoksi mahdotonta).

Arvonlisäverovelvollinen metsänomistaja ilmoittaa oma-aloitteisesti myyntiensä sisältämät arvonlisäverot verokannoittain, ostojen arvonlisäverot sekä myyntien ja ostojen sisältämien arvonlisäverojen erotuksen. Vuosimenettelyssä olevan metsänomistajan on jätettävä veroilmoitus kohdevuotta seuraavan helmikuun 28. päivään mennessä.

Veron maksaminen

Arvonlisäveron maksamisen tarve selviää arvonlisäveroilmoituksesta. Arvonlisäveroa on maksettava, jos myynneistä kertynyttä arvonlisäveroa on enemmän kuin ostojen sisältämää arvonlisäveroa. Vuosimenettelyssä olevan metsänomistajan on maksettava arvonlisävero omatoimisesti kohdevuotta seuraavan helmikuun 28.päivään mennessä. Helpointa veron maksaminen on OmaVerossa ilmoituksen teon yhteydessä.

ALV maksujen viitenumerot ovat muuttuneet

Pankkiin veroa maksaessaan verovelvollisen on käytettävä yksilöllistä viitenumeroa. Tilinumeron ja viitenumeron saa kirjautumalla OmaVero-palveluun. Tilinumerot ja viitetiedot selviävät myös verohallinnon OmaVeron palvelunumerosta 029 497 016. Jos teet veroilmoituksen vieraalle, niin selvitä myös tilinumerot ja viitetiedot maksamista varten.

Veronpalautus

Metsänomistaja saa arvonlisäveron palautuksen, jos kohdekauden vähennettävät verot ovat suuremmat kuin suoritettavat verot. Palautukseen oikeuttavasta arvonlisäverosta ei tehdä erillistä hakemusta. Verohallinto maksaa oma-aloitteisen veron palautukset heti käsittelyn jälkeen, jos asiakas ei ole valinnut muuta palautusajankohtaa tai asettanut palautusrajaa eikä palauttamiselle ole muita esteitä.

Palautusajankohtaa muuttamalla voi vaikuttaa siihen, jääkö palautus odottamaan tulevia maksettavia veroja vai maksetaanko palautus asiakkaalle heti käsittelyn jälkeen. Muutokset palautusajankohtaan ja palautusrajaan voi tehdä Verohallinnon OmaVero-palvelussa. 

Kun arvonlisäveroilmoitus tehdään sähköisesti, niin palautus tulee nopeasti tilille.

.