Myrskypuiden korjuu | Metsäkeskus

Myrskypuiden korjuu

Lisätietoja

Aktiivinen metsänhoito ylläpitää puuston elinvoimaisuutta ja torjuu näin vakavia luonnontuhoja. Kun laajoja tuhoja kuitenkin tapahtuu, on puiden korjaaminen syytä aloittaa välittömästi.

Mikäli kaatuneita puita ei korjata ajoissa, sinistäjäsienet pilaavat puutavaran. Jälkiseurauksena lähimetsiin voi syntyä pahojakin hyönteistuhoja seuraavien vuosien aikana.

Kun havaitset merkkejä tuhoista, arvioi omatoimisesti tuhon laajuutta. Ota yhteys metsäammattilaiseen, jos metsässäsi on myrskyn vastikään kaatamia tai vaurioittamia puita.

Metsänomistajan vastuu tuhopuiden korjuussa

Yksittäisiä tuulenkaatoja ei aina kannata korjata, sillä korjuukustannukset ovat monesti hyötyjä suuremmat. Kaatuneet puut ovat lisäksi arvokkaita metsän monimuotoisuuden kannalta. Kun vahingoittuneita puita on enemmän, seuraustuhojen riski kasvaa.

Laissa metsätuhojen torjunnasta velvoitetaan metsänomistaja poistamaan metsästä myrskyn tai muun luonnontuhon vahingoittamat havupuut, joista voi levitä metsätuhoja aiheuttavia hyönteisiä. Velvollisuus syntyy, kun metsässä on vahingoittuneita kuusia enemmän kuin 10 tai vahingoittuneita mäntyjä enemmän kuin 20 kiintokuutiometriä hehtaaria kohti. Tällöin raja-arvot ylittävä määrä vahingoittuneista puista on poistettava laissa säädettyihin määräaikoihin mennessä.

Metsälaki velvoittaa metsänomistajan tekemään metsänkäyttöilmoituksen viimeistään 10 päivää ennen hakkuun aloittamista. Laajat myrskytuhot aiheuttavat poikkeukselliset olosuhteet, joissa puunkorjuun tulisi alkaa mahdollisimman nopeasti. Määräaikaan voidaan hakea poikkeusta lomakkeella. Myönnettävällä poikkeusluvalla10 päivän määräajasta voidaan poiketa. Huomattavan laajojen ja merkittävien metsätuhojen yhteydessä metsäkeskus voi erikseen osoittaa tuhoalueen, jolla poikkeuksen hakemista metsänkäyttöilmoituksen määräajasta ei edellytä. Metsäkeskuksen on tällöin erikseen osoitettava esimerkiksi tietyt kunnat, joita menettely koskee, ja niiden alueella metsänkäyttöilmoituksella ilmoitettavan puunkorjuun on kohdistuttava pääosin vaurioituneeseen tai kuolleeseen puustoon.

Jos myrskytuhot ovat kohdistuneet kohteeseen, josta metsänomistaja on saanut ympäristötukea, on puunkorjuusta sovittava aina erikseen Metsäkeskuksen kanssa. Kun korjattavien puiden määrä on vähäinen, ne voidaan jättää maastoon lisäämään luonnon monimuotoisuutta ja lahopuun määrää.

Suuremmista korjuutoimenpiteistä tehdään sopimus, jossa määritetään käytännön työskentelyn ohjeet ja korjuun takia metsänomistajalta perittävän ympäristötukikorvauksen palautussummasta sekä koron määrästä.

Myrskytuhopuiden puunkorjuu vaatii ammattitaitoa

Myrskytuhometsien korjuu on vaarallisimpia metsätöitä. Myrskyn kaatamat puut kannattaa korjata hakkuukoneella, koska koneen käyttö vähentää työtapaturman riskiä huomattavasti. Moottorisahalla työskentely edellyttää hakkuun suorittajalta ammattitaitoa ja kokeneenkin ammattilaisen on terästettävä huomiokykyään ja harkittava hakkuuseen sopivin työtapa. Työturvallisuus on ehdottomasti pidettävä mielessä ja työtahti mukautettava työn vaarallisuuden mukaan.

Myrskytuhopuiden korjuun linjojen päältä teettää linjan haltija, useimmiten paikallinen sähköyhtiö.

Jos puunkaataja on muulloin hakatessaan epävarma linjan vierustan puiden kaadosta turvallisesti, on syytä pyytää johdon haltijalta ohjeita tai apua. Yleensä yhteydenotto paikalliseen sähkö- tai puhelinlaitokseen auttaa.

Aina kun on olemassa vaara, että puu kaatuu sähkölinjalle, on otettava yhteys sähköyhtiöön.

.