Metsää koskevia lakeja

Lisätietoja

Janne Uitamo
metsälainsäädännön johtava asiantuntija
puh. 029 432 4246
janne.uitamo(at)metsakeskus.fi

Metsälain ohella metsän käyttöä säätelevät seuraavat lait:

Laki metsätuhojen torjunnasta

Laki metsätuhojen torjunnasta on säädetty rajoittamaan muun muassa puutavaravarastoista ja myrskytuhoista kasvavalle puustolle muodostuvaa hyönteis- ja sienituhovaaraa.

Laki rajoittaa tuoreen havupuutavaran kesäaikaista varastointia metsässä, jotta metsien tuhohyönteisten määrä pysyisi alhaisena. Ammattimaisilta metsätalouden toimijoilta edellytetään omavalvontaa.

Lain mukaan hakkuuoikeuden haltijalla on velvollisuus juurikäävän torjuntaan sulan maan aikana tehtävissä hakkuissa. Metsän hakkaajan on huolehdittava kivennäis- ja turvemaalla suoritettavan kasvatus- ja uudistushakkuun yhteydessä juurikäävän torjunnasta juurikäävän leviämisen riskialueella toukokuun alun ja marraskuun lopun välisenä aikana.

Juurikäävän leviämisen riskialueet ovat metsälaissa tarkoitetut keskinen ja eteläinen Suomi. Juurikääpää on torjuttava, jos riskialueella kivennäismaalla sijaitsevassa metsikössä on ennen hakkuuta mäntyä tai kuusta tai molempia yhteensä yli 50 prosenttia metsikön puuston tilavuudesta.

Turvemaalla torjunta on tehtävä kohteilla, joiden puuston tilavuudesta ennen hakkuuta on kuusta yli 50 prosenttia.

Juurikäävän torjuntaa ei tarvitse tehdä, jos joku seuraavista ehdoista täyttyy:

  • terminen kasvukausi ei ole alkanut,
  • hakkuupäivän lämpötila on alle 0 celsiusastetta,
  • maassa on yhtenäinen lumipeite,
  • hakkuun kohteena olevan metsän sijaintikunnan alin lämpötila on hakkuuta edeltävällä kolmen viikon jaksolla ollut alle - 10 celsiusastetta.

Riistavahinkolaki

Riistavahinkolaissa säädetään hirvieläinvahinkojen korvaamisesta.

Kestävän metsätalouden rahoituslaki

Kestävän metsätalouden rahoituslaki määrittelee yksityismetsien metsänhoitotyöt, joihin on mahdollista saada valtion tukea. Maa- ja metsätalousministeriö ohjaa rahoitustukien käyttöä. Hankekohtainen tuki määräytyy työlajin ja metsän sijainnin perusteella. Rahoitustuki on veronalaista ja sitä haetaan Metsäkeskukselta.

Valtion tukea voidaan käyttää toimenpiteisiin, joilla turvataan puuntuotannon kestävyys ja metsien biologinen monimuotoisuus. Lisäksi voidaan tukea metsäluonnon hoitohankkeita, kuten maiseman ja tärkeiden elinympäristöjen hoito- ja kunnostustöitä.

Laki metsänhoitoyhdistyksistä

Laissa metsänhoitoyhidstyksistä säädetään metsänhoitoyhdistysten tehtävistä ja hallinnosta. Metsänhoitoyhdistyslaki muuttui vuoden 2015 alussa.

Luonnonsuojelulaki

Luonnonsuojelulaissa säädetään erityyppisistä luonnonsuojelualueista, suojelluista luontotyypeistä, maisema-alueista ja suojelluista pesäpuista. Luonnonsuojelulaissa säädetään myös lajisuojelusta, joka koskee rauhoitettuja ja uhanalaisia lajeja sekä erityisesti suojeltavia lajeja ja EU-säännöksiin perustuvaa lajisuojelua. Erityisesti suojeltujen lajien säilymiselle tärkeät viranomaisen määrittelemät esiintymispaikat on säilytettävä. EU:n luontodirektiivillä tiukasti suojeltujen eläinlajien, kuten liito-oravan, lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty.

Laki yksityisistä teistä

Laki yksityisistä teistä koskee kaikkia yksityisteitä, joihin muillakin kuin vain kiinteistönomistajalla on käyttöoikeus. Tietä, joka on tarkoitettu pääasiassa metsätalouden edellyttämiä kuljetuksia varten, sanotaan metsätieksi.

Muita metsän käyttöön vaikuttavia lakeja

Metsien käyttöön vaikuttavat myös maankäyttö- ja rakennuslaki, vesilaki ja ympäristönsuojelulaki.