Hankkeet | Metsäkeskus

Hankkeet

Hankkeiden avulla Metsäkeskus edistää metsien monipuolista käyttöä, elinkeinotoimintaa ja luonnon monimuotoisuutta. Osa hankkeista on Metsäkeskuksen vetovastuulla, osassa ollaan mukana yhteistyökumppanina. Hankkeet voivat olla paikallisia, mutta yhä suurempi osa hankkeista kattaa usean maakunnan alueen.

Työtä rahoitetaan osaksi Euroopan unionin myöntämällä rahoituksella, osin kansallisin varoin. Rahoitusta saadaan muun muassa EU:n LIFE Luonto -rahastosta sekä maaseutu- ja rakennerahastoista. Muutamia hankkeita toteutetaan myös yhteistyössä naapurimaiden kanssa. Tällaisia ovat esimerkiksi erilaiset erillisrahasto-, kuten Interreg-hankkeet. EU-rahoitteisten hankkeiden lisäksi metsän kestävän käytön edistämiseksi tehdään yhteistyötä myös muunlaisella yhteisrahoituksella.

22.1.2021 Pohjoinen palvelualue
CLT-levyt maanpinnan kantavuuden vahvistajana puunkorjuussa (CLT Access Matting) -hankkeessa testataan CLT-levyjen soveltuvuutta parantamaan pehmeiden kohteiden maaperän kantavuutta ja tilapäisinä siltaratkaisuina esimerkiksi ojien ylityksiin....
15.1.2021 Itäinen palvelualue
Metsävarojen saavutettavuudella on keskeinen rooli metsäsektorin toiminnan suunnittelussa sekä Suomessa, että erityisesti Venäjällä. Kustannustehokas metsätien suunnittelu vaatii sopivia, tarkkoja ja objektiivisia perustietoja....
14.1.2021 Kaakkoinen palvelualue
Rantametsät ovat arvokkaita ja monimuotoisia vaihettumisvyöhykkeitä, jotka tarjoavat elinympäristön monille lajeille. Rantametsillä on myös merkittäviä maisema- ja virkistysarvoja. Rantametsien käsittelyllä on erityinen merkitys metsätalouden...
14.1.2021 Kaakkoinen palvelualue
Rantametsät ovat arvokkaita ja monimuotoisia vaihettumisvyöhykkeitä. Rantametsillä on myös merkittäviä maisema- ja virkistysarvoja. Rantametsien käsittelyllä on erityinen merkitys metsätalouden vesiensuojelussa, koska metsänkäsittelytoimenpiteiden...
14.1.2021 Eteläinen palvelualue
Maakunnan metsätieverkoston kunto rapautuu huolestuttavasti koko ajan. Kuljetusvolyymit lisääntyvät ja kuljetuskalusto järeytyy. Pidentyvä kelirikkokausi asettaa vaatimuksia teiden kunnolliselle perusrakenteelle. Tulevina vuosina erityisesti...
4.11.2020 Itäinen palvelualue
MAST-hanke on Palosuojelurahaston rahoittama hanke, jossa vetovastuu on Kuopion Pelastusopistolla. Hankkeessa ovat mukana lisäksi Ilmatieteen laitos, Suomen Metsäkeskus, Arbonaut ja Pohjois-Karjalan pelastuslaitos omilla työpanoksillaan ja...
23.9.2020 Eteläinen palvelualue
Ilmastomme on tulevaisuutemme -hanke kestää 17.8.2020-30.6.2022. Hankkeella on toimintaa Metsäkeskuksen eteläisellä palvelualueella Pohjanmaan maakunnassa. Hankkeen tavoitteena on tiedottaa metsien roolista hiilinieluna. Suurin kohderyhmä ovat...
17.9.2020 Läntinen palvelualue
Hankkeen tavoitteena on varmistaa kestävästi tuotetun raaka-aineen saanti suometsistä metsä- ja bioenergia-alan yrityksille hankkeen toimialueella Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla. Tavoitteena on tehdä tunnetuksi ratkaisuja, joilla voidaan vähentää...
2.9.2020 Läntinen palvelualue
Hankkeessa lisätään tietoa jatkuvan metsänkasvatuksen menetelmistä ja niiden soveltamisesta erilaisilla metsäkohteilla. Hankkeen tavoitteena on Viestiä jatkuvan kasvatuksen uusimmista tutkimustuloksista ja menetelmistä metsänomistajille ja...
21.8.2020 Valtakunnallinen
OsuMa-hanke on innovatiivinen ja osallistavaan suunnitteluun perustuva METSO-yhteistoimintaverkostohanke. Hankkeella pyritään kehittämään alueellisen luonnonhoidon suunnittelumallia hyödyntäen paikkatietoaineistoja sekä osallistamalla maanomistajia...
13.8.2020 Läntinen palvelualue
Hankkeen tavoitteet Hankkeella tuetaan yritysten kasvumahdollisuuksia sekä liiketoiminnan kehittymistä. Hankkeen toimenpiteiden myötä yritykset saavat uusia asiakkaita ja asiakkuuksia ja yritysten markkinoinnin tehokkuus kasvaa sähköisten...
30.7.2020 Kaakkoinen palvelualue
Uudet tekniikat ja menetelmät puutuoteteollisuuden tuotannossa, tuotekehityksessä ja markkinoinnissa on Metsäkeskuksen hallinnoima hanke, joka toteutetaan Kaakkois-Suomessa ja Hämeessä 2018–2021. Hankkeen tarkoituksena on tukea mikro- ja...
1.7.2020 Valtakunnallinen
Luomua metsäluonnosta –  LuMe on viestintähanke, jonka tavoitteena viestinnän keinoin pyrkiä kasvattamaan luomukeruualueiden määrää. Hankkeessa tiedotetaan luomuluonnontuotteiden ja luomukeruualueiden merkityksestä, mahdollisuuksista ja...
30.6.2020 Itäinen palvelualue
SieniHarvesteri-hankkeen tavoitteena on tuottaa valtakunnallisesti merkittäviä avauksia uusien biotuotteiden ja tuotantomenetelmien jalkauttamisessa metsäbiotalouteen. Nämä uudet avaukset tähtäävät metsäbiotalouden resurssitehokkuuden kasvattamiseen...
24.6.2020 Pohjoinen palvelualue
Metsien ja metsien käytön rooli on noussut viime vuosina näkyvästi esille kasvihuonekaasujen sitomisessa ja varastoinnissa sekä ilmaston muutoksesta johtuvista sopeuttamisen tarpeista metsän käsittelyssä. Aiheesta on käyty julkista keskustelua, joka...
24.6.2020 Itäinen palvelualue
Hankkeen yleinen tavoite on tukea kasvavaa rajanylittävää pientä ja keskisuurta liiketoimintaa. Erityistavoitteena on lisääntyvä rajanylittävä liiketoiminta ja pk-yritysten yhteistyö metsäsektorilla. Hankkeessa syntyy kolme tuotosta:  1)...
15.6.2020 Läntinen palvelualue
Hyyppäränharjun METSO yhteistoimintaverkosto -hankkeen kohdealueena on Varsinais-Suomen maakunnassa, Salon ja Someron kaupunkien alueilla sijaitseva Hyyppärän harju- ja Natura-alue lähiympäristöineen. Alue on valtakunnallisesti merkittävä luonnon...
15.5.2020 Eteläinen palvelualue
Hankkeen tavoitteina on selkeyttää maisematyölupakäytäntöjä ja selvittää menettelyjä, joilla voidaan edistää maisema-arvojen turvaamista ja maiseman hoitamista muutoin kuin kaavoituksen kautta. Hankkeessa pyritään edistämään metsätalouden...
14.5.2020 Itäinen palvelualue
Avoimen metsä- ja luontotiedon läpimurto - tietomassasta tuotteiksi ja tehokkaan toiminnan työvälineeksi eli OpenForData-hanke toimii Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Karjalan alueella. Hanke on kaksivuotinen Luonnonvarakeskuksen ja Metsäkeskuksen...
14.4.2020
Hankkeen tavoitteena on metsätalouden vesiensuojelun tehostaminen ja kuormituksen vähentäminen Uudenmaan herkimmillä vesistöalueilla ja paikallisesti tärkeiden, lähes luonnontilaisten vesien säilyttäminen. Tällaisia arvokkaita kohdealueita on eri...
9.4.2020 Itäinen palvelualue
Keski-Suomi on metsäinen maakunta, jota luonnehtii metsäluonnon ohella vesistöjen ja soiden runsaus. Metsäluontoa rikastuttavat erilaiset pienvedet ja erityisesti purot, joiden ominaispiirteitä ovat heikentäneet muun muassa hakkuut, ojitukset ja...
9.4.2020 Pohjoinen palvelualue
Hankkeen tavoitteena on kehittää turvemaiden metsien käsittelyä ja hoitoa kokonaisvaltaisesti kestävämpään suuntaan, jotta turvemaiden metsien hiilensidonta tehostuisi ja jotta käsittelyn aiheuttamat vesistövaikutukset vähenisivät. Hankkeessa...
8.4.2020 Valtakunnallinen
Suomen metsäkeskus ja Suomen Tieyhdistys ry toteuttaa vuosina 2020-2021 Maa- ja metsätalousministeriön rahoittaman Yksityisteiden Puuinfra -hankkeen, joka on valittu toteuttamaan hallitusohjelman mukaista maankäyttösektorin...
25.3.2020 Pohjoinen palvelualue
Vuoden 2014 alussa voimaan tullut metsälaki mahdollistaa peitteisen eri-ikäisrakenteisen metsänkasvatuksen. Siinä pyritään jäljittelemään metsän luontaista kehitystä. Hankkeen tavoitteena on demonstroida ja visualisoida tasaikäis- ja eri-...
24.3.2020 Pohjoinen palvelualue
Suojavyöhykkeiden tehtävä vesistöjen varsilla on sekä ehkäistä ravinne- ja kiintoainehuuhtoumia metsänkäsittelyalueilta vesistöön että suojella vesistön ja sen vaikutuspiirissä olevan lähialueen ekosysteemiä. Hankkeen tavoitteena on...

.