Hankkeet

Hankkeiden avulla Metsäkeskus edistää metsien monipuolista käyttöä, elinkeinotoimintaa ja luonnon monimuotoisuutta. Osa hankkeista on Metsäkeskuksen vetovastuulla, osassa ollaan mukana yhteistyökumppanina. Hankkeet voivat olla paikallisia, mutta yhä suurempi osa hankkeista kattaa usean maakunnan alueen.

Työtä rahoitetaan osaksi Euroopan unionin myöntämällä rahoituksella, osin kansallisin varoin. Rahoitusta saadaan muun muassa EU:n LIFE Luonto -rahastosta sekä maaseutu- ja rakennerahastoista. Muutamia hankkeita toteutetaan myös yhteistyössä naapurimaiden kanssa. Tällaisia ovat esimerkiksi erilaiset erillisrahasto-, kuten Interreg-hankkeet. EU-rahoitteisten hankkeiden lisäksi metsän kestävän käytön edistämiseksi tehdään yhteistyötä myös muunlaisella yhteisrahoituksella.

14.6.2018 Läntinen palvelualue
Metsäkeskuksen toiminta Puruveden kohdealueella Kohdealueen kartta Metsänkäsittelysuositukset Puruveden kohdealueella Kohdealueella tapahtuu  Metsäkeskuksen toiminta Puruveden kohdealueella Metsäkeskuksen keskeisimmät...
14.6.2018 Pohjoinen palvelualue
Naamijoen kohdealue Metsäkeskuksen toiminta Naamijoen kohdealueella Kohdealueen kartta Kohdealueella tapahtuu Aineistoa Naamijoelta   Naamijoen kohdealue Naamijoki sivu-uomineen (valuma-alueen pinta-ala 1265 km²) on ollut...
11.6.2018 Läntinen palvelualue
Kohdealue ja toiminnan tavoite Alueellinen vesiensuojelusuunnitelma Kohdealueen kartta Kohdealueella tapahtuu    Kohdealue ja toiminnan tavoite Arvajan vesialueet kuuluvat Isojärvi-Arvajanreitin Natura 2000 -...
24.5.2018 Itäinen palvelualue
Luomu- ja luonnontuotteiden kysyntä maailmalla on kasvanut ja kasvu näyttää jatkuvan vähintään yhtä vahvana. Suomella on hyvät mahdollisuudet olla tulevaisuudessa yksi johtavimmista keruutuotteiden tuottajamaista laajojen keruualueiden, raaka-...
21.5.2018 Läntinen palvelualue
Yksityisteiden mitoitus ja kunto eivät vastaa nykyisen kuljetuskaluston tarpeita. Kaikki alkutuotannon kuljetukset alkavat yksityisteiltä. Ilmastomuutos on osaltaan lisännyt yksityistiestön kantavuusvaatimuksia. Leudot talvet hankaloittavat...
7.5.2018 Pohjoinen palvelualue
Hankkeessa tehdään toimenpiteitä Kainuun metsänomistuksen pirstoutumisen pysäyttämiseksi ja ongelmallisen metsänomistusrakenteen eheyttämisen vauhdittamiseksi. Yritysmäinen ja aktiivinen metsätalouden harjoittaminen tiloilla mahdollistuu ja tulee...
17.4.2018 Itäinen palvelualue
Hankkeen konkreettisena tavoitteena on luoda toimintamalleja ja palvelukuvauksia korkearesoluutioisten ilmakuvamateriaalien käytölle metsässä tehtävien toimenpiteiden laadunvarmistukseen. Näiden pohjalta metsäpalveluja ja metsäkartoituksia tarjoavat...
29.3.2018 Eteläinen palvelualue
Suomen Metsäkeskus on käynnistänyt uuden KreMark (luovaa maankäyttöä) -hankkeen metsien käytön uusista käyttötarkoituksista ja tulomahdollisuuksista. Pohjanmaalla on metsämaata 468 000 hehtaaria, mikä on 67 prosenttia maakunnan kokonaispinta-...
23.3.2018 Pohjoinen palvelualue
Suomen metsäkeskus. on osatoteuttajana 4H-järjestön koordinoimassa nuorten metsäyrittäjyyshankkeessa, joka yhdistää 4H-yrittäjyyden ja metsänhoitotyöt. Metsäalalle tarvitaan lisää palveluyrittäjiä ja hankkeessa kannustetaan nuoria vastaamaan...
20.3.2018 Läntinen palvelualue
Kohdealueen rajaus Kohdealueen kartta Metsäkeskuksen toiminta Saarijärven reitin valuma-alueella Ilmoita havaintosi meille! Kohdealueella tapahtuu Yhteistyötahot Kohdealueen rajaus Saarijärven reitin Natura-alue kattaa vain osan...