Hankkeet

Hankkeiden avulla Metsäkeskus edistää metsien monipuolista käyttöä, elinkeinotoimintaa ja luonnon monimuotoisuutta. Osa hankkeista on Metsäkeskuksen vetovastuulla, osassa ollaan mukana yhteistyökumppanina. Hankkeet voivat olla paikallisia, mutta yhä suurempi osa hankkeista kattaa usean maakunnan alueen.

Työtä rahoitetaan osaksi Euroopan unionin myöntämällä rahoituksella, osin kansallisin varoin. Rahoitusta saadaan muun muassa EU:n LIFE Luonto -rahastosta sekä maaseutu- ja rakennerahastoista. Muutamia hankkeita toteutetaan myös yhteistyössä naapurimaiden kanssa. Tällaisia ovat esimerkiksi erilaiset erillisrahasto-, kuten Interreg-hankkeet. EU-rahoitteisten hankkeiden lisäksi metsän kestävän käytön edistämiseksi tehdään yhteistyötä myös muunlaisella yhteisrahoituksella.

8.2.2018 Pohjoinen palvelualue
Metsäverkosto yhdistää lappilaiset metsäalan toimijat yhteen. Tavoitteena on tiivistää toimijoiden keskinäistä yhteistyötä, lisätä arktisen metsäosaamisen tunnistettavuutta ja näkyvyyttä sekä luoda yhteyksiä EU:n muiden alueiden ja...
6.2.2018 Läntinen palvelualue
Hankkeen tavoitteena on kääntää kulotusmäärät kasvuun Etelä-Pohjanmaalla ja edistää näin metsien metsänhoidollista tilaa sekä lisätä metsien monimuotoisuutta. Lisäksi hankkeen tavoitteena on kulotusosaamisen säilyttäminen ja levittäminen...
12.1.2018 Läntinen palvelualue
Hankkeen tavoitteena on Pirkanmaan maakunnan puun kaukokuljetusten ja puunkorjuun infrastruktuurin tehostaminen kehittämällä puutavaran puskuri- ja terminaalivarastoja, logistiikan sähköisiä palveluja sekä edistämällä alempiasteisen tieverkoston...
10.1.2018 Pohjoinen palvelualue
Yhteismetsien edistäminen Kainuussa esiselvityshanke on Suomen metsäkeskuksen hallinnoima EU-rahoitteinen tiedonvälityshanke. Hankkeen kesto on 1.1. - 30.4.2018. Tavoitteet Hankkeen tavoitteena on edistää uusien laajenemishaluisten...
3.1.2018 Valtakunnallinen
“Smart information, governance and business innovations for sustainable supply and payment mechanisms for forest ecosystem services” InnoForEst-hankkeessa kehitetään ja kokeillaan erilaisia innovatiivisia menetelmiä metsien ekosysteemipalvelujen...
24.11.2017 Valtakunnallinen
Metsähallituksen luontopalvelujen vetämä hanke, jolla autetaan viime vuosikymmeninä voimakkaasti uhanalaistunutta suo- ja vesiluontoa mm. tukkimalla ojia, kunnostamalla puroja ja umpeen kasvavia arvokkaita lintujärviä. Samalla parannetaan...
31.10.2017 Eteläinen palvelualue
Bioterminaalit – ratkaisu metsäbiotalouden logistiikkahaasteisiin Uudellamaalla on käynnistynyt 16.10.2017. Se on Suomen metsäkeskuksen vetämä, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 - rahoitteinen yhteistyöhanke. Hanke pyrkii...
25.10.2017 Läntinen palvelualue
Fenix – Suonpohjille uusi elämä  -tiedonvälityshanke on Suomen metsäkeskuksen ja Luonnonvarakeskus Luken yhteishanke. Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus rahoittaa hanketta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta....
20.10.2017 Kaakkoinen palvelualue
Hankkeen avulla vähennetään Kaakkois-Suomen alueen tehostuvan metsätalouden aiheuttamia riskejä alueen herkkiin vesistöihin. Suomen metsäkeskuksen kaakkoinen palvelualue toteuttaa hanketta yhteistyössä Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n ja Kaakkois-...
16.10.2017 Eteläinen palvelualue
Kehittyvä metsänomistus on uusi Suomen metsäkeskuksen vetämä EU-rahoitteinen tiedonvälityshanke, jossa Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme ry on tuensiirtosopimuksella mukana osatoteuttajana. 2,5-vuotinen hanke keskittyy metsänomistuksen...