Hankkeet | Metsäkeskus

Hankkeet

Hankkeiden avulla Metsäkeskus edistää metsien monipuolista käyttöä, elinkeinotoimintaa ja luonnon monimuotoisuutta. Osa hankkeista on Metsäkeskuksen vetovastuulla, osassa ollaan mukana yhteistyökumppanina. Hankkeet voivat olla paikallisia, mutta yhä suurempi osa hankkeista kattaa usean maakunnan alueen.

Työtä rahoitetaan osaksi Euroopan unionin myöntämällä rahoituksella, osin kansallisin varoin. Rahoitusta saadaan muun muassa EU:n LIFE Luonto -rahastosta sekä maaseutu- ja rakennerahastoista. Muutamia hankkeita toteutetaan myös yhteistyössä naapurimaiden kanssa. Tällaisia ovat esimerkiksi erilaiset erillisrahasto-, kuten Interreg-hankkeet. EU-rahoitteisten hankkeiden lisäksi metsän kestävän käytön edistämiseksi tehdään yhteistyötä myös muunlaisella yhteisrahoituksella.

23.9.2020 Eteläinen palvelualue
Ilmastomme on tulevaisuutemme -hanke kestää 17.8.2020-30.6.2022. Hankkeella on toimintaa Metsäkeskuksen eteläisellä palvelualueella Pohjanmaan maakunnassa. Hankkeen tavoitteena on tiedottaa metsien roolista hiilinieluna. Suurin kohderyhmä ovat...
17.9.2020 Läntinen palvelualue
Hankkeen tavoitteena on varmistaa kestävästi tuotetun raaka-aineen saanti suometsistä metsä- ja bioenergia-alan yrityksille hankkeen toimialueella Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla. Tavoitteena on tehdä tunnetuksi ratkaisuja, joilla voidaan vähentää...
2.9.2020 Läntinen palvelualue
Hankkeessa lisätään tietoa jatkuvan metsänkasvatuksen menetelmistä ja niiden soveltamisesta erilaisilla metsäkohteilla. Hankkeen tavoitteena on Viestiä jatkuvan kasvatuksen uusimmista tutkimustuloksista ja menetelmistä metsänomistajille ja...
21.8.2020 Valtakunnallinen
OsuMa-hanke on innovatiivinen ja osallistavaan suunnitteluun perustuva METSO-yhteistoimintaverkostohanke. Hankkeella pyritään kehittämään alueellisen luonnonhoidon suunnittelumallia hyödyntäen paikkatietoaineistoja sekä osallistamalla maanomistajia...
13.8.2020 Läntinen palvelualue
Hankkeen tavoitteet Hankkeella tuetaan yritysten kasvumahdollisuuksia sekä liiketoiminnan kehittymistä. Hankkeen toimenpiteiden myötä yritykset saavat uusia asiakkaita ja asiakkuuksia ja yritysten markkinoinnin tehokkuus kasvaa sähköisten...
30.7.2020 Kaakkoinen palvelualue
Uudet tekniikat ja menetelmät puutuoteteollisuuden tuotannossa, tuotekehityksessä ja markkinoinnissa on Metsäkeskuksen hallinnoima hanke, joka toteutetaan Kaakkois-Suomessa ja Hämeessä 2018–2020. Hankkeen tarkoituksena on tukea mikro- ja...
1.7.2020 Valtakunnallinen
Luomua metsäluonnosta –  LuMe on viestintähanke, jonka tavoitteena viestinnän keinoin pyrkiä kasvattamaan luomukeruualueiden määrää. Hankkeessa tiedotetaan luomuluonnontuotteiden ja luomukeruualueiden merkityksestä, mahdollisuuksista ja...
30.6.2020 Itäinen palvelualue
SieniHarvesteri-hankkeen tavoitteena on tuottaa valtakunnallisesti merkittäviä avauksia uusien biotuotteiden ja tuotantomenetelmien jalkauttamisessa metsäbiotalouteen. Nämä uudet avaukset tähtäävät metsäbiotalouden resurssitehokkuuden kasvattamiseen...
24.6.2020 Pohjoinen palvelualue
Metsien ja metsien käytön rooli on noussut viime vuosina näkyvästi esille kasvihuonekaasujen sitomisessa ja varastoinnissa sekä ilmaston muutoksesta johtuvista sopeuttamisen tarpeista metsän käsittelyssä. Aiheesta on käyty julkista keskustelua, joka...
24.6.2020 Itäinen palvelualue
Hankkeen yleinen tavoite on tukea kasvavaa rajanylittävää pientä ja keskisuurta liiketoimintaa. Erityistavoitteena on lisääntyvä rajanylittävä liiketoiminta ja pk-yritysten yhteistyö metsäsektorilla. Hankkeessa syntyy kolme tuotosta:  1)...
15.6.2020 Läntinen palvelualue
Hyyppäränharjun METSO yhteistoimintaverkosto -hankkeen kohdealueena on Varsinais-Suomen maakunnassa, Salon ja Someron kaupunkien alueilla sijaitseva Hyyppärän harju- ja Natura-alue lähiympäristöineen. Alue on valtakunnallisesti merkittävä luonnon...
15.5.2020 Eteläinen palvelualue
Hankkeen tavoitteina on selkeyttää maisematyölupakäytäntöjä ja selvittää menettelyjä, joilla voidaan edistää maisema-arvojen turvaamista ja maiseman hoitamista muutoin kuin kaavoituksen kautta. Hankkeessa pyritään edistämään metsätalouden...
14.5.2020 Itäinen palvelualue
Avoimen metsä- ja luontotiedon läpimurto - tietomassasta tuotteiksi ja tehokkaan toiminnan työvälineeksi eli OpenForData-hanke toimii Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Karjalan alueella. Hanke on kaksivuotinen Luonnonvarakeskuksen ja Metsäkeskuksen...
14.4.2020
Hankkeen tavoitteena on metsätalouden vesiensuojelun tehostaminen ja kuormituksen vähentäminen Uudenmaan herkimmillä vesistöalueilla ja paikallisesti tärkeiden, lähes luonnontilaisten vesien säilyttäminen. Tällaisia arvokkaita kohdealueita on eri...
9.4.2020 Itäinen palvelualue
Keski-Suomi on metsäinen maakunta, jota luonnehtii metsäluonnon ohella vesistöjen ja soiden runsaus. Metsäluontoa rikastuttavat erilaiset pienvedet ja erityisesti purot, joiden ominaispiirteitä ovat heikentäneet muun muassa hakkuut, ojitukset ja...
9.4.2020 Pohjoinen palvelualue
Hankkeen tavoitteena on kehittää turvemaiden metsien käsittelyä ja hoitoa kokonaisvaltaisesti kestävämpään suuntaan, jotta turvemaiden metsien hiilensidonta tehostuisi ja jotta käsittelyn aiheuttamat vesistövaikutukset vähenisivät. Hankkeessa...
8.4.2020 Valtakunnallinen
Suomen metsäkeskus ja Suomen Tieyhdistys ry toteuttaa vuosina 2020-2021 Maa- ja metsätalousministeriön rahoittaman Yksityisteiden Puuinfra -hankkeen, joka on valittu toteuttamaan hallitusohjelman mukaista maankäyttösektorin...
25.3.2020 Pohjoinen palvelualue
Vuoden 2014 alussa voimaan tullut metsälaki mahdollistaa peitteisen eri-ikäisrakenteisen metsänkasvatuksen. Siinä pyritään jäljittelemään metsän luontaista kehitystä. Hankkeen tavoitteena on demonstroida ja visualisoida tasaikäis- ja eri-...
24.3.2020 Pohjoinen palvelualue
Suojavyöhykkeiden tehtävä vesistöjen varsilla on sekä ehkäistä ravinne- ja kiintoainehuuhtoumia metsänkäsittelyalueilta vesistöön että suojella vesistön ja sen vaikutuspiirissä olevan lähialueen ekosysteemiä. Hankkeen tavoitteena on...
23.3.2020 Eteläinen palvelualue
KLIVA- Vattenbalans, ekosystemtjänster och metalltransport i ett klimat i förändring Projektet KLIVA- Vattenbalans, ekosystemtjänster och metalltransport i ett klimat i förändring startade 2019 och pågår till maj 2022. Det är ett Interreg Botnia-...
19.3.2020 Kaakkoinen palvelualue
Hankkeen päämääränä on koota julkishallinnon ja yritysten verkosto edistämään puutuotteiden käyttöä Kaakkois-Suomen rakentamis- ja infrahankkeissa sekä luoda tahtotila tavoitteellisen kehitystyön jatkamiselle.  Puumateriaalia voidaan...
11.3.2020 Kaakkoinen palvelualue
Tulella on useita positiivisia vaikutuksia metsäluonnon monimuotoisuuteen ja metsätalouteen. Metsämaan kulotus ja säästöpuuryhmien poltot lisäävät metsäluonnon monimuotoisuutta luomalla elinympäristöjä paloriippuvaisille lajeille, joista suuri osa...
7.3.2020 Itäinen palvelualue
Ratkaisu on puussa -kehityshanke 2020-2022 Hankkeen tavoitteena on edistää puurakentamisen osaamista Pohjois-Savossa sekä parantaa alueen yleistä asennetta vähähiiliseen ja puurakentamiselle myönteiseen suuntaan. Metsäisessä maakunnassa puun...
27.2.2020 Pohjoinen palvelualue
Maisema- ja ekosysteemipalveluiden kaupan innovatiiviset toimintamallit Kaunis maisema ja monimuotoinen metsäluonto tuovat hyvinvointia ihmisille ja ovat merkittävä matkailun vetovoimatekijä. Hankkeen tavoitteena on kehittää ja kokeilla...
12.2.2020 Pohjoinen palvelualue
Rakentamisen sektori on merkittävässä roolissa ilmastonmuutoksen hillinnässä. Euroopan kokonaisenergiankulutuksesta 40 % ja kolmannes CO2-päästöistä liittyy rakennuksiin ja rakentamiseen. Uudisrakennusten energiatehokkuuden parantuessa niiden käytön...

.