Hankkeet

Hankkeiden avulla Metsäkeskus edistää metsien monipuolista käyttöä, elinkeinotoimintaa ja luonnon monimuotoisuutta. Osa hankkeista on Metsäkeskuksen vetovastuulla, osassa ollaan mukana yhteistyökumppanina. Hankkeet voivat olla paikallisia, mutta yhä suurempi osa hankkeista kattaa usean maakunnan alueen.

Työtä rahoitetaan osaksi Euroopan unionin myöntämällä rahoituksella, osin kansallisin varoin. Rahoitusta saadaan muun muassa EU:n LIFE Luonto -rahastosta sekä maaseutu- ja rakennerahastoista. Muutamia hankkeita toteutetaan myös yhteistyössä naapurimaiden kanssa. Tällaisia ovat esimerkiksi erilaiset erillisrahasto-, kuten Interreg-hankkeet. EU-rahoitteisten hankkeiden lisäksi metsän kestävän käytön edistämiseksi tehdään yhteistyötä myös muunlaisella yhteisrahoituksella.

13.8.2019 Läntinen palvelualue
Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Etelä-Pohjanmaan ruokaprovinssia metsäbiotalouden ja metsästä saatavien luonnontuotteiden avulla. Ruokaketjun ja luonnontuotealan pk-yritykset tarvitsevat uusia tuotteita ja uusia mahdollisuuksia. Tehtävät...
18.7.2019 Itäinen palvelualue
Suomen vientiponnistukset ovat perinteisesti teknologiavetoisia. Suomalaista teknologiaa markkinoidaan innokkaasti laadukkaana ja suomalaiset yritykset tunnetaan luotettavina kumppaneina. Erityisesti PK-yritysten ongelmaksi biotalousalalla on...
25.6.2019 Läntinen palvelualue
Pirkanmaalla on käynnistynyt kolmivuotinen Metsien hiilinielu kasvuun Pirkanmaalla -hanke. Hanketta toteutetaan koulutushankkeena Pirkanmaan alueella aikavälillä 01.05.2019 - 30.04.2022. Metsien hiilinielu kasvuun Pirkanmaalla -hankkeen...
13.6.2019 Eteläinen palvelualue
Puurakentaminen on myötätuulessa. Hiiltä sitovana materiaalina puun suosio rakennusmateriaalina kasvaa yhteiskuntien pyrkiessä vastaamaan ympäristö- ja ilmastohaasteisiin ja siirtymään kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. Tämä suuntaus avaa...
12.6.2019 Pohjoinen palvelualue
Kehittyvä bioenergialiiketoiminta (BioLiito) -hankkeen tavoitteena on luoda mahdollisuuksia uusille bioenergia-alan toimijoille ja vahvistaa vanhojen toimintaa järjestämällä koulutusta ja neuvontaa, sekä verkostoimalla alan uusia ja vanhoja...
7.5.2019 Itäinen palvelualue
SOPULI-hankkeen tavoitteena on lisätä pohjoiskarjalaisten maaseutuyritysten tavoitteellista yhteistyötä liiketoiminnan ja kasvun näkökulmasta. SOPULI verkottaa maaseutuyrittäjiä ja lisää tietoisuutta keinoista parantaa ympäristön laatua hankkeilla....
2.5.2019 Kaakkoinen palvelualue
Metsäsektorin kouluyhteistyön kehittäminen -esiselvityshankkeen tavoitteena on selvittää metsäsektorin harjoittaman kouluyhteistyön nykytila, kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet lähinnä Etelä-Savossa. Hankkeen aikana tukitaan erityisesti...
26.4.2019 Läntinen palvelualue
Puukerrostalorakentaminen ja rakentamisen tarpeet ovat voimistuvassa kasvussa. Pirkanmaalla puurakentamisen kasvu ei vielä näy, vaikka maakunta tuottaa valmiita puutuoteosia ja komponentteja sekä korkealaatuista raaka-ainetta paikallisista metsistä...
9.4.2019 Valtakunnallinen
NovelBaltic – Market driven authentic non-timber forest products from the Baltic Sea region -hankkeen tavoitteena on luonnontuotteiden arvon kasvattaminen kehittämällä aitouden ja laadun todentamismenetelmiä. Hankkeen tehtävät: Tehdään...
4.4.2019 Eteläinen palvelualue
Lokakuun alussa 2018 käynnistyi hanke ”Pohjanmaan hieskoivikot tuottamaan- Nya produkter från skogen”.  Hanke toimii tavallaan jatkeena KreMark-hankkeelle, joka on päättymässä. KreMarkin tavoitteena oli kartoittaa metsän uusia tuotteita sekä...
2.4.2019 Valtakunnallinen
Hankkeen tavoitteena on digitalisoida metsällisten lakien toimeenpanoon liittyvät tarkastukset mahdollisimman kattavasti. Digitalisointi sisältää tulosten jakamisen myös 3D-muotoisina jakelualustaa hyödyntäen. Tavoitteeseen pääsemiseksi...
20.3.2019 Valtakunnallinen
Maa- ja metsätalousministeriö on tehnyt päätöksen "Uhanalaisten lajien esiintymien turvaaminen metsän- ja luonnonhoidon keinoja kohdentamalla – Lajiturva-hankkeen" tilaamisesta ja rahoittamisesta.  Hanke on kolmivuotinen 2019–2021 METSO...
19.3.2019 Valtakunnallinen
Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa valtakunnallista Kasvavaa liiketoimintaa luonnontuotteista -hanketta toteutetaan vuosina 2019–2022. Hankkeen päätoteuttajana on Suomen metsäkeskus ja tuensiirtosopimuksella kumppaneita ovat Helsingin...
18.3.2019 Pohjoinen palvelualue
Maatilatalouden jatkuvan kannattavan toiminnan edellytysten turvaaminen menetelmiä kehittämällä Lapissa. Hankkeen tavoitteena on tunnistaa ja löytää pullonkaulat, miten maatilayrittäjien taseomaisuus (resurssit) saadaan tuottamaan mahdollisimman...
14.3.2019 Pohjoinen palvelualue
Ammatillisen koulutusreformin toteutuminen ja työelämän muuttuvat osaamistarpeet vaativat työssäoppimisen ja työelämäyhteistyön lisäämistä oppilaitoksissa. Yritysyhteistyö vaatii ammatilliseen metsäkoulutukseen uusia, yhdenmukaisia toimintamalleja...