Hankkeet

Hankkeiden avulla Metsäkeskus edistää metsien monipuolista käyttöä, elinkeinotoimintaa ja luonnon monimuotoisuutta. Osa hankkeista on Metsäkeskuksen vetovastuulla, osassa ollaan mukana yhteistyökumppanina. Hankkeet voivat olla paikallisia, mutta yhä suurempi osa hankkeista kattaa usean maakunnan alueen.

Työtä rahoitetaan osaksi Euroopan unionin myöntämällä rahoituksella, osin kansallisin varoin. Rahoitusta saadaan muun muassa EU:n LIFE Luonto -rahastosta sekä maaseutu- ja rakennerahastoista. Muutamia hankkeita toteutetaan myös yhteistyössä naapurimaiden kanssa. Tällaisia ovat esimerkiksi erilaiset erillisrahasto-, kuten Interreg-hankkeet. EU-rahoitteisten hankkeiden lisäksi metsän kestävän käytön edistämiseksi tehdään yhteistyötä myös muunlaisella yhteisrahoituksella.

31.10.2017 Eteläinen palvelualue
Bioterminaalit – ratkaisu metsäbiotalouden logistiikkahaasteisiin Uudellamaalla on käynnistynyt 16.10.2017. Se on Suomen metsäkeskuksen vetämä, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 - rahoitteinen yhteistyöhanke. Hanke pyrkii...
25.10.2017 Läntinen palvelualue
Fenix – Suonpohjille uusi elämä  -tiedonvälityshanke on Suomen metsäkeskuksen ja Luonnonvarakeskus Luken yhteishanke. Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus rahoittaa hanketta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta....
20.10.2017 Kaakkoinen palvelualue
Hankkeen avulla vähennetään Kaakkois-Suomen alueen tehostuvan metsätalouden aiheuttamia riskejä alueen herkkiin vesistöihin. Suomen metsäkeskuksen kaakkoinen palvelualue toteuttaa hanketta yhteistyössä Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n ja Kaakkois-...
16.10.2017 Eteläinen palvelualue
Kehittyvä metsänomistus on uusi Suomen metsäkeskuksen vetämä EU-rahoitteinen tiedonvälityshanke, jossa Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme ry on tuensiirtosopimuksella mukana osatoteuttajana. 2,5-vuotinen hanke keskittyy metsänomistuksen...
6.10.2017 Itäinen palvelualue
Suksee -hanke järjestää kuolinpesille, verotusyhtymille ja perhemetsänomistajille räätälöityjä metsänomistus ja sukupolvenvaihdos -tiedotustilaisuuksia Pohjois-Karjalassa. Voit seurata tulevia tilaisuuksia myös Metsäkeskuksen Tapahtumat-sivulta...
5.10.2017 Valtakunnallinen
Alempiasteinen tieverkko luo puitteet Suomen biotaloudelle sekä muulle maaseudun liikenteelle. Nykyistä kattavampi ja ajantasaisempi tiestö- ja olosuhdetieto parantaisi puukuljetusten tehokkuutta, volyymien tasaisuutta eri vuodenaikoina,...
23.5.2017 Valtakunnallinen
Digiriistametsä-hankkeen tavoitteena on arvioida metsäalueiden soveltuvuutta metsäkanalintujen elinympäristöiksi. Arvioinnissa hyödynnetään Metsäkeskuksen paikkatieto-aineistoja. Tavoitteena on tunnistaa metsäkanalintujen elinympäristöjä ja viedä...
12.5.2017 Pohjoinen palvelualue
Metsäbiotalouden ja uusiutuvan energian teemahanke eli MetsäBio-teemahanke edistää kainuulaista metsäbiotaloutta ja uusiutuvan energian käyttöä. Hanke toteutetaan aikavälillä 1.1.2017–31.12.2018 ja se perustuu kolmen julkisen toimijan: Suomen...
10.5.2017 Pohjoinen palvelualue
Hankkeessa tehostetaan metsäalan sähköisten palvelujen käyttöä Pohjois-Suomessa. Metsänomistajille ja toimijoiden henkilöstölle järjestetään koulutusta metsätalouden harjoittamiseen liittyvistä metsäalan sähköisistä palveluista. Sähköisten...
10.5.2017 Eteläinen palvelualue
Hankkeen tavoitteena on edistää maaseudun elinkeinojen toimintaedellytyksiä lisäämällä maankäytön suunnittelijoiden, kuntien ja metsätalouden toimijoiden sekä metsänomistajien yhteistyötä ja osaamista sekä jakaa tietoa maankäyttöön ja...