Hankkeet

Hankkeiden avulla Metsäkeskus edistää metsien monipuolista käyttöä, elinkeinotoimintaa ja luonnon monimuotoisuutta. Osa hankkeista on Metsäkeskuksen vetovastuulla, osassa ollaan mukana yhteistyökumppanina. Hankkeet voivat olla paikallisia, mutta yhä suurempi osa hankkeista kattaa usean maakunnan alueen.

Työtä rahoitetaan osaksi Euroopan unionin myöntämällä rahoituksella, osin kansallisin varoin. Rahoitusta saadaan muun muassa EU:n LIFE Luonto -rahastosta sekä maaseutu- ja rakennerahastoista. Muutamia hankkeita toteutetaan myös yhteistyössä naapurimaiden kanssa. Tällaisia ovat esimerkiksi erilaiset erillisrahasto-, kuten Interreg-hankkeet. EU-rahoitteisten hankkeiden lisäksi metsän kestävän käytön edistämiseksi tehdään yhteistyötä myös muunlaisella yhteisrahoituksella.

20.3.2019 Valtakunnallinen
Maa- ja metsätalousministeriö on tehnyt päätöksen "Uhanalaisten lajien esiintymien turvaaminen metsän- ja luonnonhoidon keinoja kohdentamalla – Lajiturva-hankkeen" tilaamisesta ja rahoittamisesta.  Hanke on kolmivuotinen 2019–2021 METSO...
19.3.2019 Valtakunnallinen
Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa valtakunnallista Kasvavaa liiketoimintaa luonnontuotteista -hanketta toteutetaan vuosina 2019–2022. Hankkeen päätoteuttajana on Suomen metsäkeskus ja tuensiirtosopimuksella kumppaneita ovat Helsingin...
18.3.2019 Pohjoinen palvelualue
Maatilatalouden jatkuvan kannattavan toiminnan edellytysten turvaaminen menetelmiä kehittämällä Lapissa. Hankkeen tavoitteena on tunnistaa ja löytää pullonkaulat, miten maatilayrittäjien taseomaisuus (resurssit) saadaan tuottamaan mahdollisimman...
14.3.2019 Pohjoinen palvelualue
Ammatillisen koulutusreformin toteutuminen ja työelämän muuttuvat osaamistarpeet vaativat työssäoppimisen ja työelämäyhteistyön lisäämistä oppilaitoksissa. Yritysyhteistyö vaatii ammatilliseen metsäkoulutukseen uusia, yhdenmukaisia toimintamalleja...
8.3.2019 Pohjoinen palvelualue
Tiedostava metsätilan omistus tiedonvälityshankkeessa edistetään metsätilusjärjestelyjen käynnistämistä ja yhteismetsien laajentumista Pohjois-Pohjanmaalla. Väli- ja Pohjois-Suomen biotalouden investoinnit tulevat lisäämään puun kysyntää....
28.2.2019 Pohjoinen palvelualue
Hankkeen tavoitteena on kehittää ja testata toimintamalleja ja menetelmiä, joilla parannetaan aktiivisen ja yritysmäisen metsätalouden harjoittamisen edellytyksiä. Kehittää menetelmiä yhteismetsäomistuksen lisäämiseksi ja edistämiseksi Kainuussa....
25.2.2019 Itäinen palvelualue
Ilmastonmuutoksen seurauksena arvioidaan metsäpaloriskin kasvavan. Mellevä-hanke on ketterä kokeilu, jossa havainnollistetaan ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi tuotettava palvelu.  Mellevä-hankkeen tavoitteena on laatia Mellevä-demo...
14.2.2019 Pohjoinen palvelualue
Hankkeen tavoitteena on kehittää helppoja käytettävissä olevia portti/esteratkaisuja, jotka estävät tehokkaasti poron pääsyn portein suljettujen puutavaran kuormauspaikkojen tai poro/viljelyssuoja-aidan porttiaukosta, mutta toteutettuna siten, että...
14.2.2019 Pohjoinen palvelualue
Hankkeen tarkoituksena on aktivoida metsänomistajia, luonnontuotteiden kerääjiä ja luonnontuoteyrittäjiä hakemaan lisää uusia mahdollisuuksia jokamiehen oikeuksien ulkopuolella olevista luonnontuotteista ja toimimaan aktiivisesti luonnontuote- ja...
30.1.2019 Kaakkoinen palvelualue
Kaakon tiet – Kaakkoisen Suomen yksityistiestön parantaminen -hankkeen päätavoitteena on yksityistiestön kehittäminen ja sen palvelutason nostaminen vastaamaan metsätalouden kuljetusten ja muun maaseudun liikennöinnin tarpeita Suomen metsäkeskuksen...
24.1.2019 Itäinen palvelualue
Yhteismetsien edistäminen Pohjois-Karjalassa -esiselvityshankkeessa selvitetään yhteisöjen ja yritysten kiinnostusta uuden kuntavetoisen yhteismetsän perustamiseen. Tavoitteena on kartoittaa kuntien ja seurakuntien sekä muiden mahdollisten...
22.1.2019 Itäinen palvelualue
UusiutuWat hankkeen lähtökohtana on maaseudun elinkeinotoiminnan vahvistaminen ja monipuolistaminen parantamalla yritysten energiaomavaraisuutta, -tehokkuutta ja uusiutuvien energiaresurssien hyödyntämistä. Alueen maaseutuyrityksille ja...
9.1.2019 Pohjoinen palvelualue
Vähähiilinen Lappi eli Väppi-hankkeen tavoitteena on vähentää fossiilisen energian käyttöä ja kasvihuonekaasupäästöjä kohdealueen kunnissa. Viestinnän ja verkostoitumisen avulla vaikutetaan myös kuntalaisten ratkaisuihin energian käytössä ja muussa...
7.1.2019 Itäinen palvelualue
Hankkeen päätavoitteena on vaikuttaa Pohjois-Savon yksityistiestön kuntoon ja siten turvata maa- ja metsätalouden sekä asumisen ja muun yritystoiminnan ympärivuotinen liikenne yksityistiestöllä. Suomen metsäkeskus toteuttaa hankkeen yhteistyössä...
2.1.2019 Pohjoinen palvelualue
Työvoimaa Kainuun metsiin, MetsäRekry-hanke S21507 toimialueena Kainuun maakunta.  Hankkeen tavoitteet: tehdä metsätalouden mainetyötä uusien työntekijöiden saamiseksi Kainuun metsäalalle selvittää Kainuussa sijaitsevat...