Hankkeet

Hankkeiden avulla Metsäkeskus edistää metsien monipuolista käyttöä, elinkeinotoimintaa ja luonnon monimuotoisuutta. Osa hankkeista on Metsäkeskuksen vetovastuulla, osassa ollaan mukana yhteistyökumppanina. Hankkeet voivat olla paikallisia, mutta yhä suurempi osa hankkeista kattaa usean maakunnan alueen.

Työtä rahoitetaan osaksi Euroopan unionin myöntämällä rahoituksella, osin kansallisin varoin. Rahoitusta saadaan muun muassa EU:n LIFE Luonto -rahastosta sekä maaseutu- ja rakennerahastoista. Muutamia hankkeita toteutetaan myös yhteistyössä naapurimaiden kanssa. Tällaisia ovat esimerkiksi erilaiset erillisrahasto-, kuten Interreg-hankkeet. EU-rahoitteisten hankkeiden lisäksi metsän kestävän käytön edistämiseksi tehdään yhteistyötä myös muunlaisella yhteisrahoituksella.

13.11.2018 Pohjoinen palvelualue
Hankkeen tavoitteena on tehostaa ja sujuvoittaa puunkuljetuksia ja muuta maaseudun liikennöintiä hankealueen metsäteillä ja puunkuljetusten kannalta merkityksellisillä yksityisteillä parantamalla tiestöä koskevan tiedon hallintaa ja saatavuutta....
12.11.2018 Pohjoinen palvelualue
Hankkeen tavoitteena on tehostaa ja sujuvoittaa puunkuljetuksia sekä muuta maaseudun liikennöintiä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun metsä- sekä yksityistellä. Digitalisoimalla tiestöä koskevat tiedot parannetaan tiedon saatavuutta ja sen hallintaa....
2.11.2018 Valtakunnallinen
Liito-orava-LIFE -hankkeeseen osallistuu laaja joukko erilaisia toimijoita Suomesta ja Virosta ratkaisemaan maankäytön haasteita liittyen liito-oravan suojeluun. Hankkeessa luodaan yhdessä metsäalan toimijoiden ja metsänomistajien (mm. MTK,...
3.10.2018 Valtakunnallinen
Export Factory for Bio-Forestry -hankkeen tavoitteena on rakentaa laaja metsäbiotalouden yhteistyö- ja osaajaverkosto palvelemaan yritysten kansainvälistymisen tarpeita ja koota yritysryhmiä toteuttamaan yritysten vientitoiminnan käynnistämistä...
3.10.2018 Valtakunnallinen
MeLua, eli metsä- ja luontopalveluyrityksiä, metsään! Hankkeessa tuotetaan matalan kynnyksen oppimis- ja verkostoitumisohjelma. Työtehoseuran ja Suomen metsäkeskuksen yhdessä toteuttama hanke on suunnattu laajasti metsä- ja luontopalvelualan...
19.9.2018 Läntinen palvelualue
Biotalouden merkityksen kasvaessa yhteiskunnassa, metsillä ja metsätaloudella on merkittävä rooli  tavoitteiden saavuttamisessa. Hankealueella on Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla noin 35 000 metsänomistajaa ja Ruotsin Västerbottenissa ja...
18.9.2018 Läntinen palvelualue
Suometsien Sadonkorjuu on Suomen metsäkeskuksen ja Luonnonvarakeskuksen yhteishanke. Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset rahoittavat hanketta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. Lisäksi...
29.8.2018 Kaakkoinen palvelualue
Metsäteollisuuden uudet investoinnit lisäävät puun käyttöä ja metsien käsittelyä. Hankkeen toiminta-alueena oleva Etelä-Savo on keskeistä puunhankinta-aluetta, ja puun käytön lisääntymisen arvioidaan lisäävän merkittävästi hakkuita alueella. Metsien...
29.8.2018 Kaakkoinen palvelualue
Metsäteollisuuden uudet investoinnit lisäävät puun käyttöä. Hankkeen toiminta-alueena oleva Etelä-Savo on keskeistä puunhankinta-aluetta, ja eteläsavolaisten metsien hakkuiden arvioidaan lisääntyvän merkittävästi lähitulevaisuudessa...
14.6.2018 Läntinen palvelualue
Metsäkeskuksen toiminta Puruveden kohdealueella Kohdealueen kartta Metsänkäsittelysuositukset Puruveden kohdealueella Kohdealueella tapahtuu  Metsäkeskuksen toiminta Puruveden kohdealueella Metsäkeskuksen keskeisimmät...