Hankkeet

Hankkeiden avulla Metsäkeskus edistää metsien monipuolista käyttöä, elinkeinotoimintaa ja luonnon monimuotoisuutta. Osa hankkeista on Metsäkeskuksen vetovastuulla, osassa ollaan mukana yhteistyökumppanina. Hankkeet voivat olla paikallisia, mutta yhä suurempi osa hankkeista kattaa usean maakunnan alueen.

Työtä rahoitetaan osaksi Euroopan unionin myöntämällä rahoituksella, osin kansallisin varoin. Rahoitusta saadaan muun muassa EU:n LIFE Luonto -rahastosta sekä maaseutu- ja rakennerahastoista. Muutamia hankkeita toteutetaan myös yhteistyössä naapurimaiden kanssa. Tällaisia ovat esimerkiksi erilaiset erillisrahasto-, kuten Interreg-hankkeet. EU-rahoitteisten hankkeiden lisäksi metsän kestävän käytön edistämiseksi tehdään yhteistyötä myös muunlaisella yhteisrahoituksella.

9.1.2019 Pohjoinen palvelualue
Vähähiilinen lappi eli Väppi-hankkeen tavoitteena on vähentää fossiilisen energian käyttöä ja kasvihuonekaasupäästöjä kohdealueen kunnissa. Viestinnän ja verkostoitumisen avulla vaikutetaan myös kuntalaisten ratkaisuihin energian käytössä ja muussa...
7.1.2019 Itäinen palvelualue
Hankkeen päätavoitteena on vaikuttaa Pohjois-Savon yksityistiestön kuntoon ja siten turvata maa- ja metsätalouden sekä asumisen ja muun yritystoiminnan ympärivuotinen liikenne yksityistiestöllä. Suomen metsäkeskus toteuttaa hankkeen yhteistyössä...
2.1.2019 Pohjoinen palvelualue
Työvoimaa Kainuun metsiin, MetsäRekry-hanke on käynnistymässä toimialueenaan Kainuun maakunta.  Hankkeen tavoitteet: tehdä metsätalouden mainetyötä uusien työntekijöiden saamiseksi Kainuun metsäalalle selvittää Kainuussa sijaitsevat...
21.12.2018 Pohjoinen palvelualue
Metsäbiotalous on ratkaisevassa roolissa Pohjois-Pohjanmaan ja Lappi maakunnissa. Puun kysynnän ennustetaan kasvavan lähivuosina. Toisaalta Suomen metsien metsänhoidon taso on huolestuttavasti heikentynyt. Ensiharvennusrästien laajuus on kahden...
20.12.2018 Pohjoinen palvelualue
Hankkeen tavoitteet Kuusamon yksityismetsien luontohelmet tutuksi -hankkeen tavoitteena on tuottaa luontomatkailukohteita/reittejä kesä- ja talvimatkailuun Kuusamon yksityismetsistä luontomatkailuyrittäjille. Hankkeella etsitään matkailijoille...
13.11.2018 Pohjoinen palvelualue
Hankkeen tavoitteena on tehostaa ja sujuvoittaa puunkuljetuksia ja muuta maaseudun liikennöintiä hankealueen metsäteillä ja puunkuljetusten kannalta merkityksellisillä yksityisteillä parantamalla tiestöä koskevan tiedon hallintaa ja saatavuutta....
12.11.2018 Pohjoinen palvelualue
Hankkeen tavoitteena on tehostaa ja sujuvoittaa puunkuljetuksia sekä muuta maaseudun liikennöintiä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun metsä- sekä yksityistellä. Digitalisoimalla tiestöä koskevat tiedot parannetaan tiedon saatavuutta ja sen hallintaa....
2.11.2018 Valtakunnallinen
Liito-orava-LIFE -hankkeeseen osallistuu laaja joukko erilaisia toimijoita Suomesta ja Virosta ratkaisemaan maankäytön haasteita liittyen liito-oravan suojeluun. Hankkeessa luodaan yhdessä metsäalan toimijoiden ja metsänomistajien (mm. MTK,...
3.10.2018 Valtakunnallinen
Export Factory for Bio-Forestry -hankkeen tavoitteena on rakentaa laaja metsäbiotalouden yhteistyö- ja osaajaverkosto palvelemaan yritysten kansainvälistymisen tarpeita ja koota yritysryhmiä toteuttamaan yritysten vientitoiminnan käynnistämistä...
3.10.2018 Valtakunnallinen
MeLua, eli metsä- ja luontopalveluyrityksiä, metsään! Hankkeessa tuotetaan matalan kynnyksen oppimis- ja verkostoitumisohjelma. Työtehoseuran ja Suomen metsäkeskuksen yhdessä toteuttama hanke on suunnattu laajasti metsä- ja luontopalvelualan...