Hankkeet | Metsäkeskus

Hankkeet

Hankkeiden avulla Metsäkeskus edistää metsien monipuolista käyttöä, elinkeinotoimintaa ja luonnon monimuotoisuutta. Osa hankkeista on Metsäkeskuksen vetovastuulla, osassa ollaan mukana yhteistyökumppanina. Hankkeet voivat olla paikallisia, mutta yhä suurempi osa hankkeista kattaa usean maakunnan alueen.

Työtä rahoitetaan osaksi Euroopan unionin myöntämällä rahoituksella, osin kansallisin varoin. Rahoitusta saadaan muun muassa EU:n LIFE Luonto -rahastosta sekä maaseutu- ja rakennerahastoista. Muutamia hankkeita toteutetaan myös yhteistyössä naapurimaiden kanssa. Tällaisia ovat esimerkiksi erilaiset erillisrahasto-, kuten Interreg-hankkeet. EU-rahoitteisten hankkeiden lisäksi metsän kestävän käytön edistämiseksi tehdään yhteistyötä myös muunlaisella yhteisrahoituksella.

15.5.2020 Eteläinen palvelualue
Hankkeen tavoitteina on selkeyttää maisematyölupakäytäntöjä ja selvittää menettelyjä, joilla voidaan edistää maisema-arvojen turvaamista ja maiseman hoitamista muutoin kuin kaavoituksen kautta. Hankkeessa pyritään edistämään metsätalouden...
14.5.2020 Itäinen palvelualue
Avoimen metsä- ja luontotiedon läpimurto - tietomassasta tuotteiksi ja tehokkaan toiminnan työvälineeksi eli OpenForData-hanke toimii Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Karjalan alueella. Hanke on kaksivuotinen Luonnonvarakeskuksen ja Metsäkeskuksen...
14.4.2020
Hankkeen tavoitteena on metsätalouden vesiensuojelun tehostaminen ja kuormituksen vähentäminen Uudenmaan herkimmillä vesistöalueilla ja paikallisesti tärkeiden, lähes luonnontilaisten vesien säilyttäminen. Tällaisia arvokkaita kohdealueita on eri...
9.4.2020 Itäinen palvelualue
Keski-Suomi on metsäinen maakunta, jota luonnehtii metsäluonnon ohella vesistöjen ja soiden runsaus. Metsäluontoa rikastuttavat erilaiset pienvedet ja erityisesti purot, joiden ominaispiirteitä ovat heikentäneet muun muassa hakkuut, ojitukset ja...
9.4.2020 Pohjoinen palvelualue
Hankkeen tavoitteena on kehittää turvemaiden metsien käsittelyä ja hoitoa kokonaisvaltaisesti kestävämpään suuntaan, jotta turvemaiden metsien hiilensidonta tehostuisi ja jotta käsittelyn aiheuttamat vesistövaikutukset vähenisivät. Hankkeessa...
8.4.2020 Valtakunnallinen
Suomen metsäkeskus ja Suomen Tieyhdistys ry toteuttaa vuosina 2020-2021 Maa- ja metsätalousministeriön rahoittaman Yksityisteiden Puuinfra -hankkeen, joka on valittu toteuttamaan hallitusohjelman mukaista maankäyttösektorin...
25.3.2020 Pohjoinen palvelualue
Vuoden 2014 alussa voimaan tullut metsälaki mahdollistaa peitteisen eri-ikäisrakenteisen metsänkasvatuksen. Siinä pyritään jäljittelemään metsän luontaista kehitystä. Hankkeen tavoitteena on demonstroida ja visualisoida tasaikäis- ja eri-...
24.3.2020 Pohjoinen palvelualue
Suojavyöhykkeiden tehtävä vesistöjen varsilla on sekä ehkäistä ravinne- ja kiintoainehuuhtoumia metsänkäsittelyalueilta vesistöön että suojella vesistön ja sen vaikutuspiirissä olevan lähialueen ekosysteemiä. Hankkeen tavoitteena on...
23.3.2020 Eteläinen palvelualue
KLIVA- Vattenbalans, ekosystemtjänster och metalltransport i ett klimat i förändring Projektet KLIVA- Vattenbalans, ekosystemtjänster och metalltransport i ett klimat i förändring startade 2019 och pågår till maj 2022. Det är ett Interreg Botnia-...
19.3.2020 Kaakkoinen palvelualue
Hankkeen päämääränä on koota julkishallinnon ja yritysten verkosto edistämään puutuotteiden käyttöä Kaakkois-Suomen rakentamis- ja infrahankkeissa sekä luoda tahtotila tavoitteellisen kehitystyön jatkamiselle.  Puumateriaalia voidaan...
11.3.2020 Kaakkoinen palvelualue
Tulella on useita positiivisia vaikutuksia metsäluonnon monimuotoisuuteen ja metsätalouteen. Metsämaan kulotus ja säästöpuuryhmien poltot lisäävät metsäluonnon monimuotoisuutta luomalla elinympäristöjä paloriippuvaisille lajeille, joista suuri osa...
7.3.2020 Itäinen palvelualue
Ratkaisu on puussa -kehityshanke 2020-2022 Hankkeen tavoitteena on edistää puurakentamisen osaamista Pohjois-Savossa sekä parantaa alueen yleistä asennetta vähähiiliseen ja puurakentamiselle myönteiseen suuntaan. Metsäisessä maakunnassa puun...
27.2.2020 Pohjoinen palvelualue
Maisema- ja ekosysteemipalveluiden kaupan innovatiiviset toimintamallit Kaunis maisema ja monimuotoinen metsäluonto tuovat hyvinvointia ihmisille ja ovat merkittävä matkailun vetovoimatekijä. Hankkeen tavoitteena on kehittää ja kokeilla...
12.2.2020 Pohjoinen palvelualue
Rakentamisen sektori on merkittävässä roolissa ilmastonmuutoksen hillinnässä. Euroopan kokonaisenergiankulutuksesta 40 % ja kolmannes CO2-päästöistä liittyy rakennuksiin ja rakentamiseen. Uudisrakennusten energiatehokkuuden parantuessa niiden käytön...
29.1.2020 Läntinen palvelualue
Satakunnan metsätalouden ja -teollisuuden sivuvirta -hankkeen tarkoituksena on laaja-alaisesti selvittää Satakunnan alueella metsätalouden ja -teollisuuden sivutuotteet, sivutuotteiden kulkuvirrat sekä sivuvirtojen käytön muutokset vuoteen 2024...
27.1.2020 Läntinen palvelualue
Metsätilan omistajanvaihdos on tärkeä nivelkohta tuottavan metsätalouden harjoittamisessa. Tietoa omistajanvaihdoksen eri mahdollisuuksista sekä metsänomistamisen taloudellisen kannattavuuden lisäämisestä tarvitsevat oikean omistajanvaihdosratkaisun...
14.1.2020 Kaakkoinen palvelualue
Hankkeen tavoitteena on kehittää Kaakkois-Suomen metsäenergia-alan toimijoiden, metsäpalveluyrittäjien ja metsänomistajien välistä yhteistyötä. Samalla tuetaan nuoren metsän hoidon- ja ensiharvennusrästien purkamista ja vastataan lisääntyvään...
19.12.2019 Pohjoinen palvelualue
Suomalaisilla on vankka historia puurakentamiseen eikä ihme, onhan maan pinta-alasta melkein 80 prosenttia metsätalousmaata. Puu on ilmasto- ja ympäristöystävällinen rakennusmateriaali Kasvihuonepäästöistä kolmannes syntyy rakennuksista, tämä...
22.11.2019 Läntinen palvelualue
Metsäbiotalous kasvuun -hanke pyrkii kohdennetulla tiedottamisella lisäämään metsäbiotalouden ja metsäekosysteemipalvelujen kasvua ja monipuolistumista kolmen Leader-ryhmän rahoittamana: Leader Varsin Hyvä, Leader Ravakka ja Leader Pyhäjärviseutu...
19.11.2019 Kaakkoinen palvelualue
Puun käyttö on Kaakkois-Suomessa aktiivista. Puuhuollon toimivuuden ja metsätalouden kestävyyden edellytyksenä on, että metsät ovat aktiivisessa hoidossa ja käytössä. Yksityismetsien merkitys puun tuotannossa on suuri, sillä noin 80 prosenttia...
19.11.2019 Läntinen palvelualue
Ilmastoviisaat pohjalaismetsät on Suomen metsäkeskuksen hallinnoima Etelä-Pohjanmaan alueen metsänomistajille suunnattu koulutushanke, jonka päätavoitteena on lisätä metsänomistajien ymmärrystä ja osaamista ilmastoviisaasta kokonaiskestävästä...
12.11.2019 Läntinen palvelualue
FRANSU - bioenergian monet mahdollisuudet -hanketta toteutetaan yhteistyössä Ranskassa sijaitsevan Dinan Agglomération alueen kanssa. Yhteistyöllä halutaan edistää osapuolten alueellista kehittämistä, samalla kehittäen näiden kahden...
30.10.2019 Eteläinen palvelualue
Metsäkeskuksen eteläisellä palvelualueella käynnistyi lokakuussa 2019 kaksivuotinen hanke Ilmastoviisas metsänomistaja - Klimatsmart skogsägare. Hankkeen tavoitteena on jakaa metsänomistajille ajankohtaista ja riippumatonta tietoa metsien...
25.10.2019 Läntinen palvelualue
Tavoitteet Hankkeen päätavoitteena on tuottaa tietoa, jonka avulla Suomen hiilinieluja voidaan lisätä metsittämällä suonpohjia ja heikkotuottoisia tai viljelystä poistuneita maatalousmaita taloudellisesti, sosiaalisesta ja ekologisesti kestävällä...
24.10.2019 Itäinen palvelualue
Lokakuussa 2019 käynnistyneen Laatuloikka luonnonhoitoon Pohjois-Savossa -hankkeen tavoitteena on parantaa metsätalouden luonnonhoidon tasoa Pohjois-Savon alueella. Tähän pyritään lisäämällä metsänomistajien ja metsätalouden toimijoiden...

.