Skip to main content

Luonnon monimuotoisuus

Metsäluonnon monimuotoisuuden turvaaminen on keskeinen osa kokonaiskestävää metsätaloutta. Luonnonhoidon tavoite on parantaa metsäluonnon monimuotoisuuden tilaa. Luonnonhoidon avulla voidaan turvata arvokkaiden elinympäristöjen ja uhanalaisten lajien säilyminen, puhtaammat vesistöt sekä monimuotoisen metsäluonnon säilyminen jälkipolville.  

Talousmetsien luonnonhoidon laatua voidaan parantaa jättämällä säästöpuuryhmiä, säilyttämällä lahopuuta, jättämällä vesistöjen varteen suojavyöhykkeet, tekemällä vesiensuojelurakenteita, lisäämällä sekapuustoisuutta sekä säilyttämällä luontokohteet ja riistan elinpaikat.  

Metsäkeskus on vahvasti mukana edistämässä luonnonhoitoa METSO-ohjelman, Helmi-elinympäristöohjelman, luonnonhoitohankkeiden ja luonnonhoidon kehittämishankkeiden kautta. Metsäkeskus tarjoaa neuvontaa ja koulutusta luonnonhoidon eri osa-alueilta sekä metsänomistajille että metsäalan toimijoille. 

Puro metsässä, aluskasvillisuutta ja puron yli kaatuneita lahopuita.

 

Riitta Raatikainen

luonnonhoidon johtava asiantuntija 
puh. 050 314 0440 
riitta.raatikainenatmetsakeskus.fi 

Riikka Salomaa

luonnonhoidon asiantuntija
puh. 040 775 8253
riikka.salomaaatmetsakeskus.fi

More information