Yksityismetsien luonnonhoito

Lisätietoja

Metsäkeskus tekee metsänomistajien kanssa METSO-ohjelman mukaisesti ympäristötukisopimuksia ja luonnonhoitohankkeita sekä välittää pysyvään suojeluun soveltuvia METSO-kohteita ELY-keskukselle.

Luontolaadun tarkastuksilla arvioimme vuosittain myös luonnon huomioimisen onnistumista yksityismetsien metsänhoito- ja hakkuukohteilla. Lue lisää luonnonhoidosta ja suojelusta

Luonnonhoidon tunnuslukuja

Vapaaehtoiseen, pysyvään suojeluun välitettyjen METSO-kohteiden määrä, kpl *  601
Vapaaehtoiseen, pysyvään suojeluun välitettyjen METSO-kohteiden määrä, ha *  6 058
Luonnonhoidon kokonaisarvio metsien hakkuissa,
erinomaisten ja hyvien osuus yhteensä, % pinta-alasta **
 81
Säästöpuuston määrä metsien hakkuissa, kpl/ha **  11
Säästöpuuston määrä metsien hakkuissa, m3/ha **  3,3

 

* lähde: Metsäkeskuksen vuositilasto 2014 METSO-kaudelta 2008–2014 ja vuoden 2015 toteutuma
** lähde: Luontolaadun tarkastustulokset 2015

Luontolaadun arviointi

Suomen metsäkeskus tekee vuosittain valtakunnallisia luontolaadun arviointeja yksityismetsissä. Luonnonhoidon asiantuntija ja neuvoja arvioivat maastokäynnillä, kuinka luonnonhoito on huomioitu hakkuutoimenpiteitä suunniteltaessa ja toteutettaessa. Arvioinnin lähtökohtana ovat luonnonhoitoa koskevat suositukset (lisää tietoa esimerkiksi Hyvän metsänhoidon suosituksissa) ja tietoa kerätään muun muassa

  • arvokkaiden luontokohteiden esiintymisestä ja säilymisestä hakkuissa,
  • monimuotoisuuden vuoksi säästetyn puuston määrästä ja laadusta,
  • vesiensuojelun laadusta,
  • maanmuokkauksen laadusta,
  • energiapuun korjuun laadusta,
  • maisemanhoidon laadusta sekä
  • luonnonhoidon kustannuksista.

Arvioitavat hakkuut ovat pääosin avohakkuita ja luontaisen uudistamisen hakkuita. Luontolaadun arvioinnin tuloksia hyödynnetään vuosittain alueellisissa ryhmäsertifioinneissa.

Arvioitavien kohteiden valinta

Luontolaadun arviointikohteet valitaan vuosittain sekä suunnatulla että satunnaisella otannalla. Satunnaisen otannan tarkoitus on varmistaa alueiden vertailukelpoisuus. Suunnatulla otannalla varmistetaan, että arviointijoukkoon saadaan havaintoja myös arvokkaiden elinympäristökohteiden säilymisestä. Erilaisten luontokohteiden, kuten metsäisten luontotyyppien, metsälakikohteiden ja muiden luontokohteiden, säilymisen arviointi on työssä hyvin keskeistä. Arviointipalaute toimitetaan tiedoksi hakkuun toteuttajalle, suunnittelijalle ja maanomistajalle.

.