Yksityismetsien luonnonhoito | Metsäkeskus

Yksityismetsien luonnonhoito

Lisätietoja

Metsäkeskus tekee metsänomistajien kanssa METSO-ohjelman mukaisesti ympäristötukisopimuksia ja luonnonhoitohankkeita sekä välittää pysyvään suojeluun soveltuvia METSO-kohteita ELY-keskukselle.

Luontolaadun tarkastuksilla arvioimme vuosittain myös luonnon huomioimisen onnistumista yksityismetsien metsänhoito- ja hakkuukohteilla. Lue lisää luonnonhoidosta ja suojelusta

Luonnonhoidon tunnuslukuja

Vapaaehtoiseen, pysyvään suojeluun välitettyjen METSO-kohteiden määrä, kpl *  975
Vapaaehtoiseen, pysyvään suojeluun välitettyjen METSO-kohteiden määrä, ha *  9 473
 
Metsätalouden ympäristötukisopimusten pinta-ala hehtaareina METSO-kaudella vuosina 2008–2019
Metsälain 10 §:n elinympäristöt, ha 28 376
METSO-elinympäristöt, ha 14 579
Ympäristötukisopimukset yhteensä, ha 42 955
Vuosina 2008–2019 rahoitettujen METSO-elinympäristöjen luonnonhoitotöiden vaikutuspinta-alat, ha 4 855
 
Luonnonhoidon kokonaisarvio metsien hakkuissa,
erinomaisten ja hyvien osuus yhteensä, % pinta-alasta **
 85
Säästöpuuston määrä metsien hakkuissa, kpl/ha **  16,9
Säästöpuuston määrä metsien hakkuissa, m3/ha **  4,6

 

* lähde: Metsäkeskuksen vuositilasto METSO-kaudelta 2008–2019
** lähde: Luontolaadun tarkastustulokset 2019

Luontolaadun arviointi

Suomen metsäkeskus tekee vuosittain valtakunnallisia luontolaadun arviointeja yksityismetsissä. Luonnonhoidon asiantuntija ja neuvoja arvioivat maastokäynnillä, kuinka luonnonhoito on huomioitu hakkuutoimenpiteitä suunniteltaessa ja toteutettaessa. Arvioinnin lähtökohtana ovat luonnonhoitoa koskevat suositukset (lisää tietoa esimerkiksi Hyvän metsänhoidon suosituksissa) ja tietoa kerätään muun muassa

  • arvokkaiden luontokohteiden esiintymisestä ja säilymisestä hakkuissa,
  • monimuotoisuuden vuoksi säästetyn puuston määrästä ja laadusta,
  • vesiensuojelun laadusta,
  • maanmuokkauksen laadusta,
  • energiapuun korjuun laadusta,
  • maisemanhoidon laadusta sekä
  • luonnonhoidon kustannuksista.

Arvioitavat hakkuut ovat pääosin avohakkuita ja luontaisen uudistamisen hakkuita. Luontolaadun arvioinnin tuloksia hyödynnetään vuosittain alueellisissa ryhmäsertifioinneissa.

Arvioitavien kohteiden valinta

Luontolaadun arviointikohteet valitaan vuosittain sekä suunnatulla että satunnaisella otannalla. Satunnaisen otannan tarkoitus on varmistaa alueiden vertailukelpoisuus. Suunnatulla otannalla varmistetaan, että arviointijoukkoon saadaan havaintoja myös arvokkaiden elinympäristökohteiden säilymisestä. Erilaisten luontokohteiden, kuten metsäisten luontotyyppien, metsälakikohteiden ja muiden luontokohteiden, säilymisen arviointi on työssä hyvin keskeistä. Arviointipalaute toimitetaan tiedoksi hakkuun toteuttajalle, suunnittelijalle ja maanomistajalle.

.