Vesiensuojelutyökalut

Lisätietoja

Juha Jämsen
paikkatietoasiantuntija
puh. 029 432 4807
juha.jamsen(at)metsakeskus.fi

Metsätalouden aiheuttama vesistökuormitus on luonteeltaan hajakuormitusta, joka syntyy erillisten metsätalouden toimenpiteiden yhteydessä. Kuormitus on lähinnä maa-ainesten irtoamisesta johtuvaa kiintoainekuormitusta. Metsätalouden merkitys on yleensä suurinta latvavesistöissä, joissa metsätalous voi olla ainoa maankäyttömuoto.

Metsätalouden vesiensuojelun tavoitteena on minimoida toimenpiteistä aiheutuva vesistökuormitus. Metsien käsittelyä, kuten kunnostusojituksia ja maanmuokkauksia suunniteltaessa selvitetään kuormituksen syntymiseen vaikuttavat tekijät ja suunnitellaan toimenpiteet siten, että kuormitusta syntyy mahdollisimman vähän. Mikäli kuormituksen syntymistä ei kuitenkaan pystytä estämään, käytetään vesiensuojelurakenteita, joilla kuormitus pysäytetään ennen vesistöä.

Vesiensuojelun kannalta on tärkeää, että kohteella valitaan parhaiten soveltuvat rakenteet ja huolehditaan niiden oikeasta mitoituksesta. Tällä sivulla olevia työkaluja voidaan käyttää suunnittelun tukena.

Valuma-alue

Valuma-alueella tarkoitetaan aluetta, josta vedet kerääntyvät tarkasteltavalle kohteelle esim. vesiensuojelurakenteelle. Valuma-alueen pinta-ala on tärkein tieto vesimäärän arvioinnissa, joka taas on perusteena vesiensuojelurakenteiden, kuten laskeutusaltaiden, virtaamansäätörakenteiden tai pintavaluntakenttien mitoituksessa.

Valuma-alueen määritystyökalu pienille valuma-alueille

Valuma-alueen määritys -työkalu toimii karttapalveluna Metsäkeskuksen palvelimella (kuva 1). Työkalu käyttää ArcMap -ohjelmalla valmiiksi laskettuja Flow Direction ja Flow Accumulation rasteri-tiedostoja. Laskennan laajuuden määrittämiseen käytetään Suomen ympäristökeskuksen jako3 – valuma-aluejakoa (Laskenta antaa tuloksen kerrallaan vain purkupisteen mukaisen 3 -jakovaiheen valuma-alueen osalta. Isompien, useammalle 3 -jakovaiheelle ulottuvien alueiden määrittelyyn voi käyttää esim. Value -työkalua).

Työkalu käyttää valmiiksi laskettuja aineistoja. Pintavesien virtausreitin laskennassa ei ole erikseen huomioitu peruskartalla olevia uomia, tästä johtuen virtausreitti poikkeaa usein peruskartassa ja maastossa olevien uomin sijainnista. Tämän takia on tärkeää, että purkupisteen määrittelyn ja tulosten tulkinnan apuna käytetään työkalun käyttämää virtausmallia.

Työkalua on mahdollista käyttää internet-selaimessa alla olevan linkin kautta tai ottaa käyttöön geoprosessointipalveluna, joka mahdollistaa laskennan tulosten tallentamisen käyttäjän omaan sisältöön.

Ensisijaisesti työkalu ja tausta-aineistot on tarkoitettu työvälineeksi hankkeita suunnitteleville henkilöille. Käyttöä ei kuitenkaan ole rajattu ennakkoon. Työkalun käyttämisessä on kuitenkin aina muistettava, että tuloksiin liittyy epävarmuuksia. Työkalulla tehtävä valuma-aluemääritys on tarkoitettu täydentämään muista tietolähteistä saatuja tietoja, eikä sitä pidä koskaan käyttää ainoana tietolähteenä päätöksenteossa.

Kuva 1 Karttapalvelun avausnäkymä.