Vesiensuojelutyökalut

Lisätietoja

Juha Jämsen
paikkatietoasiantuntija
puh. 029 432 4807
juha.jamsen(at)metsakeskus.fi

Metsätalouden aiheuttama vesistökuormitus on luonteeltaan hajakuormitusta, joka syntyy erillisten metsätalouden toimenpiteiden yhteydessä. Kuormitus on lähinnä maa-ainesten irtoamisesta johtuvaa kiintoainekuormitusta. Metsätalouden merkitys on yleensä suurinta latvavesistöissä, joissa metsätalous voi olla ainoa maankäyttömuoto.

Metsätalouden vesiensuojelun tavoitteena on minimoida toimenpiteistä aiheutuva vesistökuormitus. Metsien käsittelyä, kuten kunnostusojituksia ja maanmuokkauksia suunniteltaessa selvitetään kuormituksen syntymiseen vaikuttavat tekijät ja suunnitellaan toimenpiteet siten, että kuormitusta syntyy mahdollisimman vähän. Mikäli kuormituksen syntymistä ei kuitenkaan pystytä estämään, käytetään vesiensuojelurakenteita, joilla kuormitus pysäytetään ennen vesistöä.

Vesiensuojelun kannalta on tärkeää, että kohteella valitaan parhaiten soveltuvat rakenteet ja huolehditaan niiden oikeasta mitoituksesta. Tällä sivulla olevia työkaluja voidaan käyttää suunnittelun tukena.

Valuma-alue

Valuma-alueella tarkoitetaan aluetta, josta vedet kerääntyvät tarkasteltavalle kohteelle esim. vesiensuojelurakenteelle. Valuma-alueen pinta-ala on tärkein tieto vesimäärän arvioinnissa, joka taas on perusteena vesiensuojelurakenteiden, kuten laskeutusaltaiden, virtaamansäätörakenteiden tai pintavaluntakenttien mitoituksessa.

Valuma-alueen määritystyökalu

Valuma-alueen määritys -työkalu toimii karttapalveluna Metsäkeskuksen palvelimella (kuva 1). Työkalu käyttää valmiiksi laskettuja Flow Direction ja Flow Accumulation rasteri-tiedostoja. Laskennan laajuuden määrittämiseen käytetään Suomen ympäristökeskuksen jako3 -valuma-aluejakoa.

Työkalua on tällä hetkellä mahdollista käyttää internet-selaimessa alla olevan linkin kautta. Myöhemmin työkalu on mahdollista ottaa käyttöön myös geoprosessointipalveluna, joka mahdollistaa laskennan tulosten tallentamisen käyttäjän omaan sisältöön. Ilmoitamme mahdollisuudesta tällä sivulla.

Ensisijaisesti työkalu ja tausta-aineistot on tarkoitettu työvälineeksi hankkeita suunnitteleville henkilöille. Käyttöä ei kuitenkaan ole rajattu ennakkoon. Työkalun käyttämisessä on kuitenkin aina muistettava, että tulokset on tarkoitettu täydentämään muista tietolähteistä saatuja tietoja, eikä niitä pidä koskaan käyttää ainoana tietolähteenä päätöksenteossa.

Kuva 1 Karttapalvelun avausnäkymä.