Vesiensuojelukartat

Lisätietoja

Juha Jämsen
paikkatietoasiantuntija
puh. 029 432 4807
juha.jamsen(at)metsakeskus.fi

Marko Keisala
paikkatietoasiantuntija
puh. 029 432 4311
marko.keisala(at)metsakeskus.fi

Metsätalouden aiheuttama vesistökuormitus on luonteeltaan hajakuormitusta, joka syntyy erillisten metsätalouden toimenpiteiden yhteydessä. Kuormitus on lähinnä maa-ainesten irtoamisesta johtuvaa kiintoainekuormitusta. Merkittävintä kuormitus on herkillä latvavesistöillä, joissa metsätalous voi olla ainut lisäkuormittaja.
 
Metsätalouden vesiensuojelun tavoitteena on minimoida toimenpiteistä aiheutuva vesistökuormitus. Suunnitteluvaiheessa selvitetään toimenpiteen johdosta mahdollisesti syntyvät kuormitustekijät ja  suunnitellaan toimenpiteet siten, että kuormitusta syntyy mahdollisimman vähän. Tällä sivulla olevia aineistoja voidaan käyttää tausta-aineistona suunnittelun apuna. 

Vesiensuojelukarttojen ja -työkalujen esittely

Pintavesien virtausmallikartta

Virtausmallikartoissa kuvataan tieto yläpuoleisen valuma-alueen pinta-alasta, kaltevuudesta sekä veden virtausnopeudesta. Virtausmallikartat on tarkoitettu avuksi vesiensuojelun suunnitteluun esimerkiksi kunnostusojitusten ja maanmuokkauksen yhteydessä. Ne soveltuvat hyvin käytettäväksi tukiaineistona eri maankäyttömuotojen toimenpiteitä suunniteltaessa. Virtausmallikartat ovat käytettävissä WMS-rajapinnan kautta.

Pintavesien virtausmallin WMS url:
https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Vesiensuojelu/Pintavesien_virtausmalli/wms?

Ohjeita

Aineiston kuvaus

Virtausmallit on laskettu Maanmittauslaitoksen maastotietokannan sekä Suomen ympäristökeskuksen valuma–aluejaon perusteella. Aineisto on kuvattu tietojen perusteella teemoittain eri karttatasoilla. Ominaisuustiedot on esitetty jokaiselle kymmenelle metrille.

Tulokset kuvaavat tilannetta, jossa ojat on kaivettu kuten peruskartassa sekä oletuksella, että kaikki ojat ovat saman syvyisiä ja kokoisia. Tulosten luotettavuus heikkenee tasaisilla alueilla.

Paikkatietoaineisto ei korvaa maastosuunnittelun tarvetta eikä muita tietolähteitä. Lähtöaineistoissa voi esiintyä virheitä, jotka vaikuttavat laskennan tuloksiin. Tulkintoja ei tule tehdä yksittäisen havainnon perusteella.

Esimerkkejä aineiston käyttökohteista

 • Veden virtausreitit ja ojakohtaiset vesimäärät toimenpidealueella
  Aineiston perusteella voidaan tehdä päätelmiä toimenpidealueen ojakohtaisista vesimääristä ja siten kohdista, joissa maa-ainesten irtoamisen mahdollisuus toimenpidealueella on suurinta. Aineiston käyttöä voidaan tehostaa vertaamalla sitä GTK:n maalajikartoituksen tietoihin. Tietoja kannattaa käyttää maastosuunnittelun suuntaamisessa vesiensuojelun kannalta tärkeimmille kohteille. Maastosuunnittelun yhteydessä tarkastetaan mallin virtausreittien oikeellisuus sekä määritellään riskikohteiden maalaji tarkemmin. Tarvittaessa mallin tuloksia tulkitaan kerättyjen tietojen perusteella uudelleen.
   
 • Valuma-alueen pinta-ala
  Mallin laskemaa tietoa yläpuolisen valuma-alueen pinta-alasta voidaan käyttää apuna vesiensuojelurakenteiden mitoituksessa. Aineisto on laskettu kolmannen jakovaiheen valuma-aluejaon perusteella jokaiselle valuma-alueelle erikseen. Yksittäistä tulosta ei voida siten käyttää esimerkiksi vesimuodostuman osalta, jonka valuma-alue koostuu useammasta kolmannen jakovaiheen alueesta.
 • Kaltevuus
  Uoman kaltevuustietoa voidaan käyttää apuna määriteltäessä esimerkiksi kaivukatkojen ja pohjapatojen tarvetta sekä niiden paikkoja.
 • Pintavesien kerääntyminen
  Yläpuoleisen valuma-alueen pinta-ala teeman avulla voidaan hahmottaa pintavesien kerääntymistä ja käyttää tietoa apuna esimerkiksi vesistöjen suojavyöhykkeen leveystarpeen määrittelyssä.

Maa-ainesten huuhtoutumisriskikartta

Geologian tutkimuskeskuksen digitaalisen maaperäaineiston, sekä veden virtausmallin perusteella laskettu aineisto uomista, joissa veden laskennallinen virtausnopeus ylittää maalajin rajanopeuden. Maalajin rajanopeudella tarkoitetaan suurinta veden virtausnopeutta, jolloin maalajite ei lähde liikkeelle, eli ei synny eroosiota. Kartalla uomat on esitetty rajanopeuden ylittämisen mukaisissa luokissa.
 
Aineistoa voidaan hyödyntää vesiensuojelun suunnittelun tausta-aineistona. Aineisto ei kuitenkaan korvaa maastosuunnittelun tarvetta eikä muita tietolähteitä. Aineistoissa voi esiintyä eri tekijöistä johtuvia virheitä, jotka vaikuttavat laskennan lopputuloksiin. Tulkintoja ei tule tehdä pelkästään tämän aineiston perusteella. Lisätietoja ohjeessa.
Oheisella QR –koodilla saat aineiston nopeasti selattavaksi vaikka älypuhelimeen.

Avaa kartta uuteen ikkunaan

Vesiensuojelun kartat WMS-rajapintapalveluna

Kunnostusojituksen suunnittelu suojelusoiden läheisyydessä

Ympäristöministeriön rahoituksella on eri toimijoiden yhteistyönä kehitetty toimintamalli, jonka myötä ojasuunnittelijalle avautuu uudenlaisia mahdollisuuksia kunnostusojituksen suunnitteluun.

Suon toimiva vesitalous on suoluonnon monimuotoisuuden edellytys. Suojelualueiden ulkopuolisten ojitusten etävaikutukset ovat muuttaneet suuren joukon soita kuivattamalla niitä sekä aiheuttamalla niiden karuuntumista. Suojelusuon läheisyydessä on mahdollista usein melko pienillä toimilla saada aikaan suoluonnolle suurta hyötyä palauttamalla suolle alun perin kuulunutta vettä. Veden palauttaminen tarkoittaa sopivaan kohtaan suojelusuolle kaivettavia johdeojia, joita pitkin vesi saadaan levittäytymään suon luontaisiin virtausreitteihin. Veden palauttamisen suunnittelu toteutetaan yhteistyössä Metsähallituksen ennallistamisasiantuntijan kanssa.

Veden palauttaminen suolle hyödyttää myös ojituksen tekijöitä, sillä suojelusuota voidaan käyttää ravinteiden ja kiintoaineen pidättäjänä vesiensuojelurakenteiden tapaan. Usein veden palauttaminen johtamalla se suolle on myös taloudellisesti kannattavaa verrattuna laskuojien kaivamiseen suojelusuon ohitse.


Kevään 2017 vesiensuojelukoulutusten materiaaleja