Uutiset

07.06.2018 12:56
Vierimetsät kuntoon Keski-Suomessa ja Pohjois-Savossa -hankkeessa testattiin Metsäkeskuksen keräämän metsävaratiedon käyttöä sähkölinjojen vierimetsien riskikohteiden kartoittamisessa. Hankkeen tuloksena syntyi viestijärjestelmä, jonka avulla tavoitetaan metsänomistajia ja alan toimijoita, jotka suunnittelevat hakkuita tai metsänhoitotöitä riskikohteissa.
uutiskuva-istutus-omavalvonta.jpg
06.06.2018 13:07
Suomen metsäkeskus tarjoaa metsänomistajille ja metsäalan toimijoille maksutonta verkkokoulutusta metsänhoitotöiden omavalvonnasta. Uudessa metsänistutuksen koulutuksessa opetellaan valitsemaan hyvät istutuskohdat puuntaimille ja mitataan istutusjäljen tiheyttä. Koulutus avautuu sähköiseen verkko-oppimisympäristöön, jossa sen voi suorittaa sopivana ajankohtana.
uutiskuva-melua-metsaan-toinen.jpg
05.06.2018 14:19
Työtehoseuran ja Suomen metsäkeskuksen yhteistyössä toteuttamassa hankkeessa ’Verkostoista voimaa alueellisille metsä- ja luontopalveluyrityksille - MeLua metsään’ tuotetaan metsä- ja luontopalveluyritysten liiketoiminnan kasvuun, kehittymiseen ja kilpailukyvyn vahvistamiseen tähtäävä matalan kynnyksen oppimis- ja verkostoitumisohjelma, joka antaa tukea ja työkaluja kehittyville yrittäjille.
uutiskuva-saastopuut.jpg
05.06.2018 10:07
Suomen metsäkeskus seuraa luonnonhoidon laatua vuosittain yksityismetsissä tehtävillä arvioinneilla. Viime vuoden 2017 arviointitulokset osoittavat, että luonnonhoidollisesti erinomaisia tai hyviä hakkuun ja metsänuudistamisen toteutuksia oli 79 prosenttia arvioiduista kohteista. Yksityismetsien luonnonhoidon laatu parani tasaisesti vuoteen 2005 saakka, jonka jälkeen se on ollut hieman laskusuunnassa.
uutiskuva-pienaukkohakkuu.jpg
04.06.2018 10:33
Eri-ikäisrakenteisten metsien hakkuut lisääntyvät yksityismetsissä hitaasti mutta varmasti. Vuoden 2018 tammi-toukokuussa poiminta- ja pienaukkohakkuiden määrä on noussut 3,7 prosenttiin kaikista hakkuista. Valtaosaa kotimaan yksityismetsistä käsitellään harvennuksin ja avohakkuilla. Metsien jatkuva kasvatus ja eri-ikäisrakenteiset hakkuut yleistyvät todennäköisesti tulevina vuosina, koska yhä useampi metsänomistaja haluaa säilyttää osan metsätilastaan peitteisenä.
uutiskuva-drone.jpg
01.06.2018 08:51
VTT on kehittänyt Suomen metsäkeskuksen käyttöön satelliittikuviin perustuvan menetelmän, jolla voidaan arvioida taimikoiden varhaishoidon tarvetta. Vesakoitumistiedosta on hyötyä esimerkiksi metsänhoitotöitä markkinoiville palveluntarjoajille. Satelliittikuvamenetelmän avulla voidaan myös tehostaa lainvalvontaa ja päivittää metsävaratietoja.
uutiskuva-arvonta-voittaja.jpg
29.05.2018 08:45
Metsäkeskus kannusti metsänomistajia kirjautumaan Metsään.fi-palvelun käyttäjiksi järjestämällä 22.3.-22.4. Facebook-arvonnan. ”Sinustako 100 000:s kävijä Metsään.fi-palvelussa?” -julkaisua kommentoineiden kesken arvottiin Polarin urheilukello. Onnellinen voittaja on Marko Liimatta Ruokolahdelta.
uutiskuva-puuntarjonta.jpg
25.05.2018 10:05
Metsäteollisuuden investoinnit ovat lisänneet puuraaka-aineen tarvetta noin 10 miljoonalla kuutiometrillä, mikä on näkynyt puukaupan vahvana nosteena viime vuosina. Puukaupan kasvu on jatkunut myös kuluvana vuonna. Tukki- ja kuitupuun tarjonta kasvoi tammi-huhtikuussa edellisvuoteen verrattuna. Pohjois- ja Itä-Suomessa myyntihakkuita lisäsivät alkuvuodesta laajat tykkylumituhot.
uutiskuva-metsaanfi-asiakkuus-tietoluovutus.jpg
24.05.2018 14:02
Metsäalan toimijoilla, joita ovat esimerkiksi metsäyhtiöt, metsäpalveluyrittäjät ja metsänhoitoyhdistykset, on ollut maaliskuusta alkaen mahdollisuus pyytää Metsäkeskuksesta metsävara- ja henkilötietoja. Toimijan on pyynnössään selvitettävä henkilötietojen käyttötarkoitus ja osoitettava asiakkuus- tai jäsenyyssuhteen olemassaolo.
uutiskuva-inventointi.jpg
24.05.2018 10:05
Metsäkeskus aloittaa uusia ja jatkaa vuonna 2017 aloitettuja metsätiedon inventointihankkeita eri puolilla Suomea noin 5,3 miljoonan hehtaarin alalla. Metsätiedon inventoinnissa tarvittavan laserkeilaus- ja ilmakuva-aineiston hankinta tehdään yhteistyössä Maanmittauslaitoksen ja Metsähallituksen kanssa. Vuonna 2018 kaukokartoitettavan alueen koko on poikkeuksellisen suuri, koska edellisinä kesinä huonot sääolosuhteet ovat estäneet suunniteltuja kartoituslentoja. Metsävarainventointeihin liittyen Metsäkeskus tekee myös maastossa koealamittauksia.