Uutiset

uutiskuva-saastopuut.jpg
05.06.2018 10:07
Suomen metsäkeskus seuraa luonnonhoidon laatua vuosittain yksityismetsissä tehtävillä arvioinneilla. Viime vuoden 2017 arviointitulokset osoittavat, että luonnonhoidollisesti erinomaisia tai hyviä hakkuun ja metsänuudistamisen toteutuksia oli 79 prosenttia arvioiduista kohteista. Yksityismetsien luonnonhoidon laatu parani tasaisesti vuoteen 2005 saakka, jonka jälkeen se on ollut hieman laskusuunnassa.
uutiskuva-pienaukkohakkuu.jpg
04.06.2018 10:33
Eri-ikäisrakenteisten metsien hakkuut lisääntyvät yksityismetsissä hitaasti mutta varmasti. Vuoden 2018 tammi-toukokuussa poiminta- ja pienaukkohakkuiden määrä on noussut 3,7 prosenttiin kaikista hakkuista. Valtaosaa kotimaan yksityismetsistä käsitellään harvennuksin ja avohakkuilla. Metsien jatkuva kasvatus ja eri-ikäisrakenteiset hakkuut yleistyvät todennäköisesti tulevina vuosina, koska yhä useampi metsänomistaja haluaa säilyttää osan metsätilastaan peitteisenä.
uutiskuva-drone.jpg
01.06.2018 08:51
VTT on kehittänyt Suomen metsäkeskuksen käyttöön satelliittikuviin perustuvan menetelmän, jolla voidaan arvioida taimikoiden varhaishoidon tarvetta. Vesakoitumistiedosta on hyötyä esimerkiksi metsänhoitotöitä markkinoiville palveluntarjoajille. Satelliittikuvamenetelmän avulla voidaan myös tehostaa lainvalvontaa ja päivittää metsävaratietoja.
uutiskuva-arvonta-voittaja.jpg
29.05.2018 08:45
Metsäkeskus kannusti metsänomistajia kirjautumaan Metsään.fi-palvelun käyttäjiksi järjestämällä 22.3.-22.4. Facebook-arvonnan. ”Sinustako 100 000:s kävijä Metsään.fi-palvelussa?” -julkaisua kommentoineiden kesken arvottiin Polarin urheilukello. Onnellinen voittaja on Marko Liimatta Ruokolahdelta.
uutiskuva-puuntarjonta.jpg
25.05.2018 10:05
Metsäteollisuuden investoinnit ovat lisänneet puuraaka-aineen tarvetta noin 10 miljoonalla kuutiometrillä, mikä on näkynyt puukaupan vahvana nosteena viime vuosina. Puukaupan kasvu on jatkunut myös kuluvana vuonna. Tukki- ja kuitupuun tarjonta kasvoi tammi-huhtikuussa edellisvuoteen verrattuna. Pohjois- ja Itä-Suomessa myyntihakkuita lisäsivät alkuvuodesta laajat tykkylumituhot.
uutiskuva-metsaanfi-asiakkuus-tietoluovutus.jpg
24.05.2018 14:02
Metsäalan toimijoilla, joita ovat esimerkiksi metsäyhtiöt, metsäpalveluyrittäjät ja metsänhoitoyhdistykset, on ollut maaliskuusta alkaen mahdollisuus pyytää Metsäkeskuksesta metsävara- ja henkilötietoja. Toimijan on pyynnössään selvitettävä henkilötietojen käyttötarkoitus ja osoitettava asiakkuus- tai jäsenyyssuhteen olemassaolo.
uutiskuva-inventointi.jpg
24.05.2018 10:05
Metsäkeskus aloittaa uusia ja jatkaa vuonna 2017 aloitettuja metsätiedon inventointihankkeita eri puolilla Suomea noin 5,3 miljoonan hehtaarin alalla. Metsätiedon inventoinnissa tarvittavan laserkeilaus- ja ilmakuva-aineiston hankinta tehdään yhteistyössä Maanmittauslaitoksen ja Metsähallituksen kanssa. Vuonna 2018 kaukokartoitettavan alueen koko on poikkeuksellisen suuri, koska edellisinä kesinä huonot sääolosuhteet ovat estäneet suunniteltuja kartoituslentoja. Metsävarainventointeihin liittyen Metsäkeskus tekee myös maastossa koealamittauksia.
uutiskuva-minajame-projekti.jpg
23.05.2018 09:59
Suomen metsäkeskus on kehittänyt työntekijöittensä työelämätaitojen osaamista uudenlaisella tavalla mikro-oppimisen avulla. Työelämätaitojen projektissa Metsäkeskus loi myös työkalun, jonka muutkin metsäalan organisaatiot voivat saada käyttöönsä.
uutiskuva-puunkorjuu.jpg
22.05.2018 11:04
Metsänomistajat ovat suunnitelleet tykkylumituhoista johtuvia hakkuita lähes 16 000 hehtaarin alueelle. Hakkuista kertyy puuta noin 1,6 miljoonaa kuutiometriä, jonka myyntiarvo on 45–50 miljoonaa euroa. Tykkylumituhoista aiheutuva puunmyyntitulojen menetys on 7–10 miljoonaa euroa. Pahimmillaan tuho on pirstonut useamman hehtaarin alueella lähes kaiken puuston.
uutiskuva-hackathon-voittajat.jpg
21.05.2018 13:08
RoadsML-tiimi voitti viikonloppuna järjestetyn Ultrahack-tapahtuman Hack the Forest Data -metsähaasteen. Tiimin kehittämä sovellus yhdistää avointa metsätietoa ja tietoa tiestöstä, ja sen avulla voidaan selvittää tieverkoston kuntoa ja hakkuukelpoisen puuston saatavuutta.