Uutiset | Metsäkeskus

Uutiset

uutiskuva-korpi.jpg
23.07.2020 08:40
Metsäkeskus panostaa metsälakikohteista tuotettavaan uuteen tietoon. Uutta tietoa jalostetaan muiden toimijoiden aineistoista sekä Metsäkeskuksen omasta metsätiedosta. Tietojen jatkuva päivittäminen on tärkeää, koska ajantasaisten aineistojen avulla tuetaan kestävää ja säädösten mukaista metsien käyttöä.
Männyn oksa järvimaisemaa vasten
07.07.2020 10:23
Alueellisten metsäohjelmien 2021-2025 luonnokset on koottu Metsäkeskuksen verkkosivulle. Palautetta luonnoksista voi antaa elokuulle saakka.
Kaatunut puu metsässä
06.07.2020 12:37
Kesäkuun 30. päivä riehunut Päivö-myrsky ja sitä edeltäneet viikon mittaiset ukkosrintamat kaatoivat puustoa noin 17-20 miljoonan euron arvosta. 
Metsätie ylhäältä päin kesällä
06.07.2020 11:08
Metsän käyttöä säätelevä metsälaki määrittelee ohjenuorat metsänkäyttöilmoitusten tekemiselle. Metsälain 14 §:n mukaan muista kuin pienialaisista tie-, sähkö- tai muun vastaavan linjan hakkuista tulee tehdä aina metsänkäyttöilmoitus.  
Mies kulkee kuivassa tulvametsässä
02.07.2020 12:19
Tulvametsät ja metsäluhdat ovat luonnon monimuotoisuuden ja tulvasuojelun näkökulmasta tärkeitä alueita. Suomen metsäkeskus on mukana Suomen ympäristökeskuksen vetämässä Potentiaaliset tulvametsät ja metsäluhdat -hankkeessa, jossa kehitetään menetelmiä tulvametsien ja metsäluhtien tunnistamiseen ja kartoitukseen.  
Huonokuntoinen metsätie kesällä
30.06.2020 09:19
Kemera-tuki voidaan myöntää loppuvuoden ajan metsätiehankkeelle odottamatta hankkeen toteuttamista koskevan tiekunnan päätöksen tulemista lainvoimaiseksi. Tukipäätöksiä nopeutetaan, koska koronaepidemia on vaikeuttanut tiekuntien kokousten järjestämistä ja tiehankkeiden aloittaminen uhkaa viivästyä. Nopeutettu päätöksenteko on voimassa heti ja se koskee Kemera-tukihakemuksia, jotka toimitetaan Metsäkeskukseen 31.12.2020 mennessä.
Varttunutta kuusikkoa kesällä
29.06.2020 12:06
Metsänomistajien ja puutavaran omistajien tulee huolehtia havupuutavaran korjuusta sekä vahingoittuneiden puiden poistamisesta metsätuholain määräajoissa, etteivät hyönteistuhot pääse leviämään metsissä. Lämmin ja kuiva kesä lisää havupuihin kohdistuvien kaarnakuoriaistuhojen riskiä, joskin toukokuun viileät säät viivästyttivät kuoriaisten parveilun käynnistymistä tänä vuonna.
Kannettavan tietokoneen ruudulla metsämaisema
25.06.2020 09:19
Koronapandemian vuoksi monet Metsäkeskuksen koulutukset siirtyivät toteutettaviksi verkossa. Syyskuun alusta alkaen lähikoulutuksia on jälleen enemmän. Koulutuksissa noudatetaan valtionhallinnon turvaohjeistuksia.
Varpuja kesäisessä suometsässä
23.06.2020 08:23
Metsänomistajat joutuvat tekemään suometsien hoitoa koskevat ratkaisut ilman käsitystä toimenpiteiden kokonaiskestävyydestä. Luonnonvarakeskuksen (Luke), Suomen metsäkeskuksen, Tapio Oy:n, Itä-Suomen yliopiston ja Geologian tutkimuskeskuksen yhteishankkeessa tuotetaan verkkopohjainen suunnitteluväline, jonka avulla suometsien hoidon suunnittelussa voidaan ottaa huomioon kannattava puuntuotanto sekä ilmasto-, vesistö- ja monimuotoisuusvaikutukset.
Lumimittarituhoja koivukossa
22.06.2020 08:37
Kesäkuun aikana moni metsässä kulkija on havainnut nuorten koivikoiden tulleen syödyksi lähes lehdettömiksi juuri kun lehdet olivat ehtineet täyteen mittaansa. Syyllinen koivujen huonon kuntoon on lumimittari. Viime vuonna alkaneet tuhot ovat tänä kesänä jatkuneet ja levinneet laajemmille alueille. Tuhoja on havaittu eri puolilla Etelä-Suomea. Kaakkois-Suomessa runsaasti havaintoja on tullut muun muassa Taipalsaaren, Lemin, Virolahden ja Kouvolan alueilta.

.