Uutiset

uutiskuva-saastopuut.jpg
27.06.2019 10:12
Suomen metsäkeskus seuraa luonnonhoidon laatua vuosittain yksityismetsissä tehtävillä arvioinneilla. Vuoden 2018 arviointitulokset osoittavat, että luonnonhoidollisesti erinomaisia tai hyviä hakkuun ja metsänuudistamisen toteutuksia oli 84 prosenttia arvioiduista kohteista.
uutiskuva-okra2018.jpg
24.06.2019 16:22
Tervetuloa Suomen metsäkeskuksen osastolle Okra-maatalousnäyttelyyn Oripäähään heinäkuun ensimmäisellä viikolla. Ohjelmassa on paljon mielenkiintoisia metsäaiheisia teemoja.
uutiskuva-automaattitulkinta.jpg
24.06.2019 10:29
Suomen metsäkeskus on ottanut maanlaajuiseen käyttöön metsänhakkuiden satelliittiseurannan. Palvelu tuottaa kartat toteutuneista hakkuista ja tehostaa metsälain valvontaa. Sen avulla metsänomistajien ja puunostajien tekemiä metsänkäyttöilmoituksia on helppo verrata toteutuneisiin hakkuisiin.
uutiskuva-metsatuholaki.jpg
19.06.2019 10:41
Metsänomistajien ja puutavaran omistajien tulee huolehtia havupuutavaran korjuusta metsätuholain määräajoissa, etteivät hyönteistuhot pääse leviämään metsissä. Kuusia vahingoittavien kirjanpainajakuoriaisten populaatio oli viime vuonna kasvussa, mutta kevään vaihtelevat säät eivät ole suosineet kaarnakuoriaisten parveilua viime vuoden malliin.
uutiskuva-luomukeruu.jpg
18.06.2019 12:52
Metsänomistajat voivat nyt ilmoittaa omia metsätilojaan luonnontuotteiden luomukeruualueiksi Suomen metsäkeskuksen Metsään.fi-palvelussa.
uutiskuva-tienhoitofi.jpg
17.06.2019 13:38
Tienhoito.fi on Suomen metsäkeskuksen hallinnoima yksityistiesivusto ja urakoitsijahakemisto. Sivustolta on helppo löytää tietiedon lisäksi alueen ammattilaiset yksityisteiden hoitoon. Tiekunnat voivat myös ilmoittaa yhteystietonsa yksityistierekisteriin palvelun kautta.
uutiskuva-metsahake.jpg
14.06.2019 10:08
Puupolttoaineiden energiakäyttö pysyi vuonna 2018 kaikkiaan edellisvuoden tasolla. Koko maan lämpö- ja voimalaitokset polttivat kaikkiaan 19,9 miljoonaa kuutiometriä puuta energiaksi. Metsäteollisuuden sivutuotepuuta kului hieman edellisvuotta vähemmän, yhteensä 11 miljoonaa kuutiometriä.
uutiskuva-inventointi.jpg
12.06.2019 13:12
Vuonna 2020 alkaa uusi metsävaratietojen inventointikierros, jonka aikana kartoitetaan lähes koko Suomen metsävarat. Inventoinneissa otetaan käyttöön uusi menetelmä, jonka avulla saadaan entistä tarkempaa tietoa puustosta ja sen kasvusta.
uutiskuva-suometsat.jpg
29.05.2019 08:58
Suomen metsien puustosta noin neljännes kasvaa turvemailla. Suometsien hoitoon ja puunkorjuuseen on viime vuosina etsitty uusia vaihtoehtoja, joilla voidaan vähentää vesistökuormitusta ja ilmastovaikutuksia. Suometsien monipuolisista metsänkäsittelytavoista kerrotaan metsäammattilaisille Metsäkeskuksen, Tapion ja Luonnonvarakeskuksen koulutuskiertueella.
uutiskuva-varhaishoito.jpg
27.05.2019 14:14
Oikeaan aikaan tehty taimikon varhaishoito turvaa metsän kasvun. Metsäkeskus on julkaissut Metsään.fi-palvelussa tilakohtaista tietoa havupuutaimikoista, joiden kasvua lehtipuuvesakko hidastaa. Tiedot auttavat metsänomistajia ja toimijoita metsänhoitotöiden suunnittelussa.