Uutiset | Metsäkeskus

Uutiset

uutiskuva-taimikonhoito.jpg
10.06.2020 09:05
Taimikonhoidon oikea ajoitus vähentää raivaustyön määrää, alentaa työkustannuksia ja parantaa metsätalouden kannattavuutta. Taimikoita hoidetaan paljon myös kesäkuukausina, jolloin täytyy erityisesti muistaa juurikääpäriski. 
uutiskuva-monimetsa.jpg
09.06.2020 09:31
Talousmetsien monimuotoisuutta ja vesien hyvää tilaa voidaan edistää pitämällä luonnonhoito mukana talousmetsien arjessa. Monimetsä-hanke viestii luonnonhoidon keinoista metsänomistajille ja metsäalan toimijoille koulutuksissa, maastoretkillä, videoilla ja nyt myös sarjakuvahahmojen avulla. 
uutiskuva-raakut.jpg
03.06.2020 09:13
Jokihelmisimpukkaesiintymien määrä on vähentynyt ja laji on uhanalaistunut viime vuosisadan aikana helmenkalastuksen, tukkien uittoa varten perattujen uomien ja muun vesirakentamisen seurauksena. Myös metsätalouden ravinnehuuhtoumat ja vesien liettyminen heikentävät lajin elinympäristöjä. Kesäkuusta alkaen tieto raakkuesiintymistä kulkee entistä paremmin hakkuita suunnitteleville maanomistajille, metsätoimijoille sekä viranomaisten välillä.
uutiskuva-elinymparistot.jpg
01.06.2020 15:19
Mitä ovat metsälain 10 § mukaiset erityisen tärkeät elinympäristöt? Miten voin oppia tunnistamaan niitä ja mikä on niiden merkitys metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamisessa? Näihin kysymyksiin saa vastauksia metsänomistajille ja metsäammattilaisille suunnatussa uudessa metsälain erityisen tärkeiden elinympäristöjen verkkokoulutuksessa.
uutiskuva-latvusmalli.jpg
29.05.2020 11:21
Avoimen metsätiedon aineistoihin tulee uutta sisältöä. Latvusmalli on laserkeilauksen avulla muodostettava aineisto, joka kertoo puuston korkeudesta. Metsäammattilaiset voivat hyödyntää latvusmallia esimerkiksi metsien kuvioinnissa. Aineistosta erottuvat hyvin myös metsiin jätetyt säästöpuut.
uutiskuva-metsatieto1.jpg
28.05.2020 09:23
Suomen metsäkeskus aloitti tänä vuonna uuden kierroksen metsävaratiedon inventoinnissa. Metsäkeskus on tehnyt kaukokartoitusperusteista metsävarojen inventointia vuodesta 2010 alkaen, ja tiedot koko maan yksityismetsistä ovat kattavasti saatavilla Metsään.fi-palvelusta vuoden 2020 loppuun mennessä. Uudella inventointikierroksella kartoitetaan lähes koko Suomen metsävarat aiempaa tarkemmalla menetelmällä kuuden vuoden kuluessa.
uutiskuva-luonnonhoitokortti.jpg
27.05.2020 14:54
Suomen metsäkeskus järjestää luonnonhoitokorttikokeita muutamalla paikkakunnalla kesäkuussa, mutta suuri osa kesäkaudelle suunnitelluista kokeista siirtyy elo-syyskuulle. Myös koejärjestelyihin tulee muutoksia koronavirustilanteen vuoksi.
Metsään.fi-palvelussa ilmakuvataustalla erottuvat violetilla merkatut metsäkuviot, jotka ovat varhaishoitoa tarvitsevia taimikoita.
26.05.2020 13:04
Oikeaan aikaan tehty taimikon varhaishoito turvaa metsän kasvun. Onko sinun metsässäsi varhaishoitoa kaipaavia taimikoita? Kirjaudu Metsään.fi-palveluun ja tarkasta oman tilasi tiedot. Tietojen avulla on helppo suunnitella tulevan kesän metsänhoitotöitä.
Kuolleita ruskomäntypistiäisen toukkia
26.05.2020 08:36
Ruskomäntypistiäistuhojen laajuus kesällä 2019 yllätti metsäammattilaiset, metsänomistajat ja muutkin luontoa seuraavat kansalaiset. Männyn neulasten syönti oli monin paikoin todella ankaraa. Osalla viimevuotista syöntialuetta syönnin odotetaan loppuvan kokonaan, koska ruskomäntypistiäisen toukat kuolivat virustautiin kesken syönnin jo viime kesänä. Osalla viimevuotista syöntialuetta tuhot saattavat hyvinkin jatkua ainakin alkukesästä 2020. Mahdollista on tietenkin myös se, että syönti leviää vielä kokonaan uusillekin alueille. Metsänomistajan kannattaakin nyt tarkkailla männiköitään.
Metsien Suomi
25.05.2020 16:29
Suomen pinta-alasta on metsää 75 prosenttia. Tällä lukemalla Suomi on Euroopan metsäisin maa. Kakkosena tulee Ruotsi, jonka pinta-alasta metsämaata on 74 prosenttia.

.