Vesistöt ja ympäristö yhdessä hyvään tilaan - VYYHTI II -hanke päättymässä

VYYHTI II -hankkeen päätavoitteena on ollut rakentaa Pohjois-Pohjanmaalle vesienhoitoa ja - kunnostuksia edistävä toimijaverkosto, joka toiminnallaan tukee paikallisia kunnostajia.

Hankkeessa on luotu kunnostusyhdyshenkilötoiminta, jolla lisätään eri puolilla maakuntaa toimivien kunnostajien vuorovaikutusta. Maakunnallisessa verkostossa on mukana laajasti alan toimijoita: paikallisia kunnostajia, tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatioita, kuntia sekä oppilaitoksia.

Pilottialueet ja -kohteet

Hankkeen aikana laadittiin laaja-alaisia, koko valuma-alueen huomioivia pilottisuunnitelmia. Suunnittelussa panostettiin erityisesti paikallisten yhteistyömallien rakentamiseen ja siihen, että paikalliset toimijat sitoutuvat suunniteltujen toimenpiteiden toteuttamiseen.

Pilottikohteista saatiin monialaisiin suunnittelutarpeisiin uutta tietoa ja kokemusta. Suunnitelmissa kiinnitettiin huomiota muun muassa valumavesien hallintaan, viljelyalueiden ravinteiden tehostettuun käyttöön, ranta- ja viljelyalueiden luonnon monimuotoisuuden lisäämiseen, kulttuurimaiseman hoitoon sekä virkistyskäyttöön. Suunnittelun yhteydessä on myös testattu hankkeessa kehitettyjä suunnittelutyökaluja.

Pilottialueiden ulkopuolelta on otettu mukaan yksittäisiä metsätalouden vesiensuojelukohteita, joilla on testattu metsänomistajien pienryhmätoimintaa.

VYYHTI -hanke tukee paikallista kunnostajaa -YouTube

Metsänomistajapienryhmät

VYYHTI II -hankkeen pilottialueista valittiin valuma-alueet, joiden alapuolisiin vesistöihin kohdistui painetta erityisesti metsätaloudesta. Näillä alueilla Suomen metsäkeskus kokosi metsänomistajista pienryhmiä miettimään vesiensuojelutoimenpiteitä.  Tältä pohjalta metsätalouden pilottikohteita valmisteltiin metsäkeskuksessa 15 eri valuma-alueella. VYYHTI II -hankkeen ulkopuolella 11 kohdetta on jo edennyt Metsäkeskuksen hankehakumenettelyyn ja toteutukseen  KEMERA-rahoituksella luonnonhoitohankkeena.

VYYHTI II -hanke Panumajärven kosteikoilla - YouTube

Kunnostusyhdyshenkilöt

Kunnostusyhdyshenkilöt ovat paikallisia vesistökunnostuksesta kiinnostuneita henkilöitä, joille opastettiin hankkeessa kehitettävien sähköisten työkalujen käyttöä sekä jaettiin muuta vesistökunnostukseen liittyvää tietoutta. Näin maakuntaan kehittyi paikallisten kunnostusyhdyshenkilöiden verkosto.

Kunnostusyhdyshenkilöt tutustuivat hankkeen aikana toisiinsa, vaihtoivat tietoa ja kokemuksia omista hankkeistaan ja muodostivat uusia kontakteja myös oman maakunnan ulkopuolelle. Yhdyshenkilöiden kautta uudet, kunnostustoiminnasta kiinnostuneet tahot saavat jatkossakin tietoa toteutetuista kunnostushankkeista sekä niihin liittyvistä hyvistä ja huonoista kokemuksista.

Toimintaa on tarkoitus jatkaa osana alueellisen vesienhoidon verkoston toimintaa.

Vesistökunnostajan karttapalvelu

Suomen Ympäristökeskus (SYKE) on kehittänyt VYYHTI II -hankkeessa vesistökunnostajien verkoston ja paikallisten toimijoiden käyttöön uusia kunnostushankkeiden suunnittelua helpottavia selainpohjaisia työkaluja.

Vesistökunnostajan karttapalvelu (pilottisovellus)

VYYHTI - vesistökunnostajan karttapalveluun on koottu kunnostushankkeen suunnitteluvaiheessa tarvittavia tietoja. Karttapalvelun kautta löytyvät muun muassa vesistöjen ekologisen tilan luokittelu, happamien sulfaattimaiden riskialueet, luonnonsuojelualueet, pohjavesialueet ja museoviraston kohteet. Aineisto kattaa koko Suomen.

Karttapalvelun toimivuudesta halutaan jatkuvaa palautetta, joten käy testaamassa ja kerro kokemuksesi!

VALUE – Valuma-alueenrajaustyökalu (testialueena Siikajoen ja Temmesjoen vesistöalueet)

Valuma-alueen rajaustyökalussa on korkeusmallin virtausreittejä tarkennettu muun muassa kovertamalla rantaviiva-aineistoa ja puhkomalla tienpenkereitä tienrumpudatalla sekä virtavesien ja tiestön leikkauskohdilla.

Valuma-alueelta vesistöihin aiheutuvaa kuormitusta on mahdollista vähentää muun muassa perustamalla kosteikkokohteita ja muita vesiensuojelurakenteita. Kosteikkosuunnittelussa valuma-alueen koolla on suuri merkitys, sillä se vaikuttaa kosteikon kautta virtaavaan vesimäärään ja kosteikon kokoon. Peltoprosentti puolestaan linjaa sitä, millä rahoitusmuodoilla kosteikon toteuttaminen olisi mahdollista. Valuma-alueen rajaaminen on keskeinen osa myös monien muiden vesiensuojelurakenteiden suunnittelua.

Rajaustyökalua testataan Siikajoen ja Temmesjoen vesistöalueilla, joilta saatujen kokemusten perusteella työkalua kehitetään edelleen. Työkalu on toistaiseksi testikäytössä.

VYYHTI – Vesistökunnostustoimet (pilottisovellus)

VYYHTI - Vesistökunnostustoimet on vesistökunnostajien käyttöön toteutettu sovellus, jolla kunnostaja voi tallentaa toteuttamansa vesistökunnostushankkeen tietoja.

Työkalu edistää paikallisten kunnostajien aktivoitumista ja helpottaa heidän toimintaansa, kun hajallaan olevaa kunnostustietoa saadaan koottua. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa paikalliset kunnostajat ilmoittavat toteutuneet kunnostushankkeet tietokantaan helposti ja nopeasti sähköisen asioinnin kautta. Tallennetut kunnostustoimenpiteet tulevat sovelluksen kautta tarkasteltaviksi VYYHTI - vesistökunnostajan karttapalveluun heti tallennuksen hyväksymisen jälkeen.