Tutkimus: Metsänomistajien arvot ovat moninaisia | Metsäkeskus

Tutkimus: Metsänomistajien arvot ovat moninaisia

uutiskuva-metsanomistaja-tavoitteet.jpg
Puuntuotannon lisäksi useat metsänomistajat arvostavat maisemaa ja virkistystä metsissään.
Puuntuotanto ja metsätalous ovat suurelle osalle metsänomistajista tärkeitä tai erittäin tärkeitä tavoitteita, mutta luontoarvot, virkistys ja maisema tulevat perässä hyvänä kakkosena. Tiedot käyvät ilmi Pellervon taloustutkimuksen PTT:n Metsäkeskukselle tekemästä tutkimuksesta. Usealla metsänomistajalla on monenlaisia arvoja ja tavoitteita metsilleen.

Metsänomistajat ovat kirjanneet metsään liittyviä tavoitteitaan Metsäkeskuksen Metsään.fi-palvelussa vuodesta 2017 lähtien. Palvelussa metsänomistajia on pyydetty ilmoittamaan asteikolla 0-5, kuinka tärkeitä tavoitteita heille ovat puuntuotanto, luonnon monimuotoisuus, luonnontuotteiden keruu, metsästys, maisema sekä ulkoilu ja virkistys.

PTT:n tutkimuksen mukaan puuntuotanto oli tärkeä tai erittäin tärkeä tavoite 87 prosentille Metsään.fi-palvelun tavoitekyselyyn vastanneista metsänomistajista. Suuri osa metsänomistajista piti tärkeinä myös luontoarvoja, virkistystä ja maisemaa. Nämä arvot olivat tärkeitä erityisesti monitavoitteisille metsänomistajille, joita oli 66 prosenttia vastaajista.

Tulosten perusteella vastaajat voidaan luokitella neljään ryhmään: monitavoitteiset metsänomistajat (33 % vastaajista), metsästystä korostavat monitavoitteiset (33 %), puuntuotantoa korostavat (23 %) ja epätietoiset tai muita tavoitteita (11 %).

Tavoitteensa Metsään.fi-palvelussa kertoi 21 887 metsänomistajaa, joiden keski-ikä oli 56 vuotta ja omistuksessa oleva metsäpinta-ala keskimäärin 80 hehtaaria.

Metsänhoito käy käsi kädessä hakkuiden kanssa

Metsään.fi-kyselyn aineistosta voi havaita, että kaikista vastanneista 88-90 prosenttia oli tehnyt metsänkäyttöilmoituksen, Kemera-hakemuksen tai molemmat viime vuosina. Vain epätietoisten metsänomistajien ryhmässä osuus oli pienempi.
Vastanneista ainoastaan 2-5 prosenttia oli hakenut pelkästään Kemera-tukea metsänhoitotöihin.

- Käytännön toiminnassa tämä näkyy niin, että hoitotöiden markkinointi on tehokkainta samanaikaisesti metsästä tulevan hakkuutulon kanssa, päättelee metsänomistajien palvelupäällikkö Veikko Iittainen Suomen metsäkeskuksesta.

Monitavoitteisissa kaksi eri ryhmää

Monitavoitteisissa metsänomistajissa havaittiin kaksi toisistaan erottuvaa ryhmää: metsästystä korostavat ja monitavoitteiset, joille metsästys ei ollut tärkeää. Jälkimmäisessä ryhmässä oli paljon naismetsänomistajia. Kaikista kyselyyn vastanneista naisista lähes puolet (47 %) kuului tähän ryhmään. Kyseisen ryhmän vastaajat omistivat usein myös runsaspuustoisia metsiä.

Metsästystä korostavassa monitavoitteisten ryhmässä oli eniten miehiä (89 %) sekä isojen metsätilojen omistajia. Tässä ryhmässä 28 prosenttia vastaajista omisti yli sata hehtaaria metsää ja yli puolet asui omalla metsätilallaan.

Puuntuotantoa korostavat ovat aktiivisia

Puuntuotantoa korostavassa ryhmässä oli aktiivisimmat metsänomistajat. Vain kaksi prosenttia tämän ryhmän vastaajista ei ollut tehnyt metsänkäyttöilmoitusta tai Kemera-hakemusta viime kymmenen vuoden aikana. Sen sijaan 56 prosenttia ryhmän metsänomistajista oli tehnyt molemmat. Puolet ryhmään kuuluvista oli alle 55-vuotiaita, ja metsänomistajien keskimääräinen tilakoko oli 96 hehtaaria.

Puuntuotantoa korostavien metsätiloilla oli myös suurimmat hakkuuesitykset, joskin hehtaarikohtaiset hakkuuesitykset olivat lähellä kyselyn keskiarvoa.

Epätietoiset asuivat kauimpana metsätilastaan

Epätietoisten metsänomistajien ryhmässä mitkään Metsään.fi-palvelun kyselyssä esitetyt tavoitevaihtoehdot eivät olleet vastaajille tärkeitä. Tulos voidaan tulkita niin, että vastaajat olivat tavoitteistaan epätietoisia tai heidän tavoitteensa eivät olleet vaihtoehtojen joukossa.

Epätietoiset metsänomistajat olivat hieman keskimääräistä vastaajaa vanhempia, omistivat pienimpiä metsätiloja ja asuivat kauempana metsätilastaan. Ryhmän jäsenistä noin kolmannes asui yli 100 kilometrin päässä omasta metsätilastaan. He eivät myöskään olleet aktiivisia metsänhoidossa muihin ryhmiin verrattuna.

Metsään.fi-tavoitekyselyn tutkimustulokset ovat Metsäkeskuksen media-aineistoissa.
 

.