Talouden kasvun hidastuminen näkyi metsien hakkuuaikomuksissa viime vuonna | Metsäkeskus

Talouden kasvun hidastuminen näkyi metsien hakkuuaikomuksissa viime vuonna

uutiskuva-hakkuuaikomukset.jpg
Metsäkeskus seuraa hakkuuaikomusten kehitystä metsänkäyttöilmoitusten avulla. Metsänkäyttöilmoitus täytyy tehdä vähintään 10 vuorokautta ennen myyntihakkuiden aloittamista.
Metsänkäyttöilmoitusten perusteella yksityismetsien hakkuuaikomukset laskivat vuonna 2019 neljänneksellä verrattuna vuoteen 2018. Lasku kohdistui erityisen voimakkaasti uudistushakkuiden pinta-alaan ja niiltä kertyvän tukkipuun määrään. Myös kuitupuun hakkuuaikomusten puumäärä laski, mutta metsänhoidollisesti tärkeiden harvennushakkuiden pinta-ala pysyi lähellä edeltävän vuoden tasoa.

Metsänkäyttöilmoitusten perusteella yksityismetsien hakkuuaikomukset olivat vuonna 2019 noin 43 miljoonaa kuutiometriä. Hakkuuaikomukset laskivat noin 14 miljoonaa kuutiometriä eli neljänneksellä verrattuna vuoteen 2018. Pudotus kohdistui erityisesti uudistushakkuisiin, kun tukkipuun hakkuuaikomukset laskivat 10 miljoonalla kuutiometrillä (-40 %). Kuitupuun hakkuuaikomukset laskivat 4 miljoonalla kuutiometrillä (-12 %). 

- On syytä muistaa, että vuonna 2018 Suomessa tehtiin ennätyssuuret hakkuut, joten kyseinen vuosi poikkeaa vertailukohtana tavanomaisesta. Viime vuoden hakkuuaikomukset asettuivat lähelle vuoden 2016 tasoa, sanoo elinkeinojohtaja Anssi Niskanen Suomen metsäkeskuksesta.

Muutos vuodesta 2018 vuoteen 2019 oli merkittävä myös hakkuupinta-aloissa. Uudistushakkuuaikomusten pinta-ala laski kolmanneksella. Vuonna 2018 uudistushakkuuaikomuksia oli 156 000 hehtaaria ja vuonna 2019 noin 100 000 hehtaaria. Harvennushakkuiden pinta-alassa muutos jäi pieneksi, eli niiden pinta-ala laski 5 prosenttia. Ensiharvennusten ja myöhempien harvennusten hakkuuaikomuksia oli vuonna 2018 yhteensä 395 000 hehtaarilla ja vuonna 2019 yhteensä 375 000 hehtaarilla. 

Talouden suhdanteet heijastuvat hakkuisiin

Suomen metsäsektori on kytkeytynyt vahvasti metsäteollisuuden tuotteiden maailmanmarkkinoiden kehitykseen. Valtaosa metsäteollisuuden tuotannosta viedään maailmalle ja maailmantalouden muutokset heijastuvat nopeasti lopputuotteiden menekkiin ja teollisuuden puun tarpeeseen. 

Viime vuonna talouskasvu hidastui ja talouden yleinen epävarmuus lisääntyi metsäteollisuuden päämarkkina-alueilla. Kehitystä ruokkivat muun muassa kauppapoliittiset jännitteet ja sekavan brexit-tilanteen pitkittyminen. Keski-Euroopan laajojen metsätuhojen seurauksena edullisen raakapuun ja sahatavaran tarjonta kasvoi, mikä sekoitti sahatavaramarkkinoita Suomelle tärkeällä markkina-alueella. 

- On positiivista, että harvennushakkuuaikomukset säilyivät lähes vuoden 2018 tasolla heikentyneestä suhdanteesta huolimatta. Kun pidämme huolta metsien kasvukunnosta, terveydestä ja metsäluonnon monimuotoisuudesta pitkäjänteisesti yli vaihtelevien suhdanteiden, varmistamme tulevaisuuden hakkuumahdollisuudet, tehokkaan hiilensidonnan ja turvaamme ekologista kestävyyttä. Samalla metsäalan työllisyys säilyy tasaisena myös korkeimpien suhdannehuippujen ulkopuolella, elinkeinojohtaja Niskanen Metsäkeskuksesta sanoo. 

Metsäkeskus seuraa hakkuuaikomusten kehitystä lakisääteisten metsänkäyttöilmoitusten avulla. Hakkuuaikomus on arvio metsänkäyttöilmoituksissa ilmoitetuista hakkuutavoista ja kertyvistä puumääristä. Lakisääteinen metsänkäyttöilmoitus täytyy tehdä vähintään 10 vuorokautta ennen myyntihakkuiden aloittamista. Se on voimassa 3 vuoden ajan, eli hakkuu voi toteutua vasta pitkän ajan kuluttua ilmoituksen jättämisen jälkeen.

Hakkuuaikomusten seuranta ei anna samoja tuloksia kuin tilastot toteutuneista puukaupoista ja hakkuista, mutta kuvaa hyvin muutosten suuntaa ja suuruusluokkaa. Suomen metsäkeskuksen seurantapalvelussa voi tarkastella viime vuoden hakkuuaikomuksia maakunnittain ja hakkuutavoittain. Helmikuusta alkaen palveluun alkavat päivittyä myös kuluvan vuoden tiedot. 

Lisätietoa hakkuuaikomuksista alueittain vuosina 2016 – 2019 on Metsäkeskuksen media-aineistoissa.

.