Taimikon varhaishoito palkitsee | Metsäkeskus

Taimikon varhaishoito palkitsee

Taimikon varhaishoito varmistaa uudistamisen onnistumisen. Ajoissa tehty taimikon varhaishoito säästää työtä ja kustannuksia sekä takaa taimikon nopean kehityksen. Varhaishoidon viivästyessä taimikon kehitys hidastuu ja sen laatu huononee.

Taimikon varhaishoitoon kuuluu täydennysistutus, heinäntorjunta ja taimikon varhaisperkaus. Varhaishoito vähentää taimiin kohdistuvaa kilpailua, pienentää tuhoriskiä, nopeuttaa taimien alkukehitystä ja turvaa niiden hyvän kasvuun lähdön.

Täydennysistutuksen tarve määritellään istutustaimikoissa heti ensimmäisen kasvukauden jälkeen sekä kylvö- ja luontaisesti uudistetuilla alueilla kolmannen kasvukauden jälkeen, jotta tuoretta muokkausjälkeä voidaan vielä hyödyntää. Taimikoiden lakisääteinen vähimmäisvaatimus on, että uudistusalalla on vähintään 50 cm:n pituinen taimikko eteläisessä Suomessa 10 vuoden, keskisessä Suomessa 15 vuoden ja pohjoisessa Suomessa 20 vuoden kuluessa uudistushakkuusta. Tällöin havupuuvaltaisessa taimikossa on oltava vähintään 1 500 tainta hehtaarilla, pohjoisessa Suomessa 1 200 tainta hehtaarilla ja lehtipuuvaltaisessa taimikossa 1 100 tainta hehtaarilla. Uusintaviljelyä tulee harkita, jos kehityskelpoisten taimien määrä on selvästi alle minimitiheysvaatimuksen.

Varhaisperkauksen oikea ajoitus on tärkeä

Heinäntorjunta on tarpeen rehevillä kasvupaikoilla, joissa pintakasvillisuuden (heinä, vadelma, horsma) kova kilpailu tukahduttaa taimia ja hidastaa niiden pituuskasvua sekä altistaa taimet jyrsijätuhoille ja sienitaudeille. Käsin tehtävää mekaanista heinäntorjuntaa voi joutua toistamaan kahden tai kolmen kesän ajan, kemiallisessa torjunnassa yleensä yksi kerta riittää. Taimikon varhaisperkaus tehdään, jotta taimien kasvu ei kärsi lehtipuiden varjostuksesta ja juuristokilpailusta. Varhaisperkauksessa poistetaan kasvatettavien puulajien kanssa kilpailevaa puustoa ja vesakkoa. Mikäli havupuut ja lehtipuut ovat tasapituisia kasvukauden alussa, lehtipuut ovat selkeästi etukasvuisia jo saman kasvukauden lopussa.

Raivaa taimille elintila

Männyn taimikosta poistetaan alkuvaiheessa kilpaileva etukasvuinen lehtipuusto sekä mahdollisesti myös huonolaatuisia mäntyjä. Haavan vesat poistetaan kokonaan versoruostesienen torjumiseksi. Männyn kylvötuppaita voi harventaa varhaisperkauksessa. Kuhunkin kylvökohtaan jätetään kasvamaan yksi päätaimi. Kasvamaan jäävien taimien etäisyyden tulee olla yli puoli metriä toisistaan.

Kuusen taimikosta perataan taimien kasvua haittaavat siemensyntyiset lehtipuut. Vesasyntyinen puusto poistetaan kokonaan. Luontaisesti syntyneet kuusentaimikot perataan ylispuiden poiston jälkeen.  Koivun taimikoissa perataan vain välittömästi taimien kasvua haittaava puusto. Myöhemmin syntyvä vesakko ja muut luontaiset taimet luovat tiheyskilpailua ja parantavat kasvatettavien taimien laatua.

.