Puun tarjonta vilkastui edellisvuodesta

Puun kysyntä on kasvanut jo parin vuoden ajan.
Teollisuuspuuta tarjottiin myyntiin suomalaisista metsistä kaikkiaan 61 miljoonaa kuutiota viime vuonna. Tarjonta kasvoi 10 prosenttia edellisvuodesta. Puumarkkinat ovat selvästi piristyneet ja metsäteollisuuden investoinnit lisäävät puun kysyntää myös tulevina vuosina.

Puun kysynnän kasvu on näkynyt markkinoilla jo parin vuoden ajan. Viime vuonna tukki- ja kuitupuun tarjonta nousi kaikkiaan 61 miljoonaan kuutioon koko maassa. Yksityismetsistä puuta tarjottiin myyntiin 44,5 miljoonaa kuutiota, käy ilmi Suomen metsäkeskukseen saapuneista metsänkäyttöilmoituksista.

Puun tarjonta oli vilkkainta Hämeessä ja Kaakkois-Suomen alueella suhteessa alueen metsävaroihin ja kestävään hakkuumahdollisuuteen. Hiljaisinta tarjonta oli viime vuonna Etelä- ja Keski-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Uudenmaan alueilla.

Puun kysyntä on vilkkainta lähellä metsäteollisuuden laitoksia ja suursahoja. Metsäteollisuuden uusien investointien vaikutus näkyi viime vuonna parhaiten Hämeessä ja Keski-Suomessa, missä myös puun tarjonta kasvoi voimakkaimmin edellisvuoteen verrattuna.

- Metsäalan toimijoiden ja metsänomistajien aktiivisuus vaikuttaa puunmyyntiin ja metsänhoidon määrään. Metsäkeskus opastaa erityisesti hiljaisia metsänomistajia metsien käytössä sekä metsän- ja luonnonhoidossa, sanoo elinkeinojohtaja Anssi Niskanen Suomen metsäkeskuksesta.

Ensiharvennusmäärät jäivät vähäisiksi

Ensiharvennusrästit kasvoivat entisestään metsissä viime vuonna. Suuressa osassa maata ensiharvennusta tehtiin vain puolet metsäohjelmissa asetetuista tavoitteista.

- Ajallaan tehdyt ensiharvennukset ovat ensiarvoisen tärkeitä metsien tulevan tuottokunnon, laadun ja terveyden kannalta. Teollisuuden biojalostamoinvestoinnit lisäävät erityisesti mänty- ja koivukuidun kysyntää, ja tällaista kuitupuuta saadaan juuri ensiharvennuksista, Niskanen muistuttaa.

Lisätietoa puun tarjonnasta alueittain ja ensiharvennuksista on Metsäkeskuksen sivuilla.