METSO-ohjelmassa saavutettiin vuoden suojelutavoite

METSO-ohjelmassa maanomistajat voivat suojella metsäänsä vapaaehtoisesti korvausta vastaan.
Metsäluonnon monimuotoisuutta turvaavan METSO-ohjelman kautta suojeltiin noin 7 700 hehtaaria metsää viime vuonna. Tulos ylitti vuodelle asetetun tavoitteen, mutta suojeluala jäi edellisvuotta pienemmäksi. Eniten maanomistajat suojelivat runsaslahopuustoisia kangasmetsiä, puustoisia soita ja soiden metsäisiä reuna-alueita.

METSO-ohjelmassa päästiin ympäristöministeriön vuodelle 2016 asettamaan suojelutavoitteeseen. Vapaaehtoiseen suojeluun tähtäävässä ohjelmassa suojeltiin luonnonsuojelulailla 5 305 hehtaaria ja kestävän metsätalouden rahoituslailla 2 431 hehtaaria metsää.

Luonnonsuojelulailla perustettiin yksityisiä suojelualueita noin 2 900 hehtaarille, jonka lisäksi valtio osti lähes yhtä paljon maata luonnonsuojeluun. Määräaikaisia rauhoitussopimuksia tehtiin 59 hehtaarille.

Suojelutavoitteet ylittyivät lähes koko maassa. Vauhdikkaimmin METSO-suojelu eteni Varsinais-Suomen ja Pohjois-Pohjanmaan alueella. Suojeltujen alueiden pinta-ala oli keskimäärin 11 hehtaaria. Eniten maanomistajat suojelivat lahopuustoisia kangasmetsiä, puustoisia soita ja soiden metsäisiä reuna-alueita.

METSO-suojelutuloksista kertoi maa- ja metsätalousministeriö.

Ympäristötukikohteiden suojeluala kasvoi

METSO-ohjelmassa metsiä suojeltiin Kemera-tuen avulla määräaikaisina ympäristötukikohteina 2 431 hehtaaria viime vuonna. Suojeluala oli yli tuhat hehtaaria edellisvuotta suurempi.

Suojelualan kasvua selittää osaltaan Kemera-lain säädösten muutos. Sen seurauksena loppuvuonna 2015 tehdyt ympäristötukisopimukset siirrettiin vuodelle 2016 Metsäkeskuksessa.

Ympäristötukikohteista suurin osa oli pienvesien lähimetsiä ja kangasmetsiä, joissa on runsaasti lahopuuta. Maanomistajat tekivät Kemera-tuella myös luonnonhoitotöitä. Tuen avulla hoidettiin lehtoja, kunnostettiin pienvesiä ja ennallistettiin soita eri puolilla Suomea.

- METSO-ohjelman toteutus on Metsäkeskuksessa merkittävissä vaikeuksissa, vaikka viime vuoden tulos olikin hyvä. Suojeluun suunnattua rahoitusta on vähennetty rajusti. Tälle vuodelle käytettävissä on 4,6 miljoonaa euroa. Tarvittaisiin puolet enemmän, ettei ympäristötukikohteiden kokonaismäärä lähtisi laskuun, sanoo luonnonhoidon johtava asiantuntija Matti Seppälä Suomen metsäkeskuksesta.

Kemera-tuella on tähän mennessä tehty ympäristötukisopimuksia yli 36 000 hehtaarille, luonnonhoidon suunnittelua noin 12 000 hehtaarille ja luonnonhoitotöitä noin 4 600 hehtaarilla.

- Ympäristötuella ja luonnonhoitohankkeilla on suuri merkitys METSO-ohjelman tavoitteiden saavuttamisessa. Ne ovat tutkitusti tärkeä keino, jolla voidaan lisätä maanomistajien suojeluhalukkuutta, Seppälä lisää.

Suojeluun haetaan lehtoja, soita ja kangasmetsiä

Tänä vuonna vapaaehtoisen METSO-suojeluohjelman erityisenä kohderyhmänä ovat metsänomistajat Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Hämeessä, Pirkanmaalla ja Kaakkois-Suomessa.

Suojeluun haetaan etenkin lehtoja, reheviä ja puustoisia soita sekä luonnoltaan monipuolisia kangasmetsiä. Myös tulvametsät ja rannikon maankohoamispaikoille syntyneet metsät ovat toivottuja suojelukohteita. METSO-ohjelmassa maanomistajat voivat suojella metsäänsä korvausta vastaan. Suojelu voi olla pysyvää tai määräaikaista. Ohjelman kautta voi hakea tukea myös luonnonhoitoon.

METSO-ohjelman kokonaissuojelutavoitteesta on tähän mennessä toteutettu noin 64 prosenttia. Vuodelle 2025 asetettu tavoite on 96 000 hehtaaria.