Metsänomistajille maksettiin lähes 50 miljoonaa euroa tukea puuntuotantoon | Metsäkeskus

Metsänomistajille maksettiin lähes 50 miljoonaa euroa tukea puuntuotantoon

uutiskuva-varhaishoito.jpg
Taimikon varhaishoito on tarpeellinen jokaisessa taimikossa noin viiden vuoden kuluttua taimikon perustamisesta. Kuva: Metsäkeskus
Suomen metsäkeskus maksoi vuonna 2019 metsänomistajille 49,4 miljoonaa euroa kestävän metsätalouden rahoitustukea puuntuotantoon, mikä oli 0,3 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän. Valtion talousarviossa Kemera-tukea oli osoitettu kaikkiaan 55,9 miljoonaa euroa. Puuntuotannon lisäksi tukea maksettiin luonnonhoitohankkeille ja ympäristötukena yhteensä 5,8 miljoonaa euroa.

Uutinen 16.1.2020.

Valtaosa Kemera-tuesta, noin 36,2 miljoonaa euroa, käytettiin nuorten metsien hoitoon. Nuorten metsien hoitoa tehtiin viisi prosenttia edellisvuotta vähemmän. Taimikoiden varhaishoidon pinta-ala pysyi ennallaan noin 35 000 hehtaarissa.

Taimikon varhaishoito on tarpeellinen jokaisessa taimikossa noin viiden vuoden kuluttua taimikon perustamisesta.  Yksityismetsiin syntyy uusia taimikoita vuosittain noin 100 000 hehtaaria.

Kemera-tuella varhaishoitoa on viime vuosina tehty reilu kolmasosa tarpeeseen nähden. Kemera-varhaishoidon määrä vaihtelee maakuntien välillä 20 prosentista 70 prosenttiin. 

- Työmäärien kasvattaminen 70 prosentin tasolle vaatisi tukivaroja noin viisi miljoonaa euroa eli saman verran kuin tukea on viime vuosina säästynyt. Töiden lisääminen olisi metsäalan toimijoilta hyvää asiakaspalvelua metsänomistajien suuntaan, sanoo hankehallinnon asiantuntija Yrjö Niskanen Suomen metsäkeskuksesta.

Metsätietöissä kasvua, suometsien hoito ennallaan

Metsätietöitä tehtiin Kemera-tuella noin tuhat kilometriä, mikä oli 60 prosenttia edellisvuotta enemmän. Tukivaroja töihin käytettiin 7 miljoonaa euroa. Uusia tiehankkeita suunniteltiin 5,5 miljoonan tukieuron arvosta. Suometsiä hoidettiin noin 26 000 hehtaarin alalla, mikä oli neljä prosenttia edellisvuotta vähemmän. 

- Metsätie- ja suometsähankkeet ovat ammatillisesti vaativia. Hankkeiden valmistelu vaatii pitkäjänteisyyttä ja lisää toimihenkilöitä suunnittelemaan ja toteuttamaan töitä, Niskanen sanoo.

Ympäristötuen käyttö kasvoi

Kemera-tukea käytettiin puuntuotannon lisäksi metsäluonnon hoitoon ympäristötukena noin 5 miljoonaa euroa ja luonnonhoitohankkeisiin 0,8 miljoonaa euroa. Ympäristötuen käyttö kasvoi 16 prosenttia edellisvuodesta. Tukea käytetään pääosin metsälaki- ja METSO-kohteiden suojeluun.

Ympäristötukisopimuksia solmittiin viime vuonna 933 kappaletta. Sopimuksia tehtiin kaikkiaan 2 400 hehtaarin alalle, mikä oli hieman edellisvuotta vähemmän. Ympäristötukikohteet olivat selvästi edellistä vuotta puustoisempia, mikä selittää kasvanutta tuen määrää. Yleisimpiä sopimuskohteita olivat rehevät ja puustoiset kohteet, kuten lehdot, korvet, pienvesien välittömät lähiympäristöt sekä monimuotoisuudelle merkittävät kangasmetsät.

Sopimuksia valmistelleiden toimijoiden määrä kasvoi hieman. Noin 11 prosenttia sopimuksista oli muiden kuin Metsäkeskuksen toimihenkilöiden valmistelemia. 

Ympäristötukisopimuksella metsänomistaja sitoutuu jättämään arvokkaan luontoympäristön hakkuiden ja metsänhoitotöiden ulkopuolelle 10 vuodeksi. Korvauksena määräaikaisesta suojelusta metsänomistaja saa ympäristötukea. Tällä hetkellä ympäristötukisopimuksia on voimassa noin 35 000 hehtaarin alalla. 

Kemera-tuki vauhdittaa metsänhoitotöitä

Kemera-tukea saa vuosittain noin 45 000 metsänomistajaa. He ovat omatoimisimpia pienten ja isojen taimikoiden hoitotöissä. Suometsä-, tie-, ja lannoitushankkeet ovat taas pääsääntöisesti metsäammattilaisten organisoimia töitä.

Metsänomistajat ja heidän valtuuttamansa metsäalan toimijat voivat hakea Kemera-tukea taimikon varhaishoitoon ja nuoren metsän hoitoon helpoiten Metsään.fi-palvelussa. Muihin metsänhoitotöihin voi tukea hakea Metsäkeskuksen verkkosivuilta löytyvillä Kemera-lomakkeilla .

- Kemera-tukea on tänäkin vuonna hyvin tarjolla, ja metsätyöt odottavat tekijäänsä, Niskanen Metsäkeskuksesta sanoo.

Lisätietoa Kemera-varojen käytöstä vuonna 2019 on Suomen metsäkeskuksen verkkosivuilla.

Kemera-tuella tehdyn varhaishoidon määrä suhteessa tarpeeseen maakunnittain.
 

.