Metsälakikohteiden tietohuolto odottaa yhä lisäselvityksiä | Metsäkeskus

Metsälakikohteiden tietohuolto odottaa yhä lisäselvityksiä

uutiskuva-tietohuolto.jpg
Puronvarsi talvella. Kuva: Metsäkeskus
Suomen metsäkeskuksen metsälakikohteiden aineiston erillinen tietohuolto on ollut keskeytettynä viime vuoden marraskuusta saakka. Nyt valmistunut metsälain arviointityö ja sitä seuraavat toimenpiteet vaikuttavat tietohuollon jatkoon. Ratkaisuja syntyy alkuvuoden aikana.

Uutinen 14.1.2020

Maa- ja metsätalousministeriö tiedotti 14.1.2020 metsälain arvioinnin valmistumisesta. Arviointityötä on vetänyt Luonnonvarakeskus.

Ministeriön osastopäällikkö, metsäneuvos Marja Kokkonen sanoo tutkijaryhmän tehneen hyvää työtä lakimuutosten vaikutusten arvioinnissa. Kokkosen mukaan näyttää siltä, että metsälain ja metsätuholain muutokset ovat pääosin onnistuneita, ja ne ovat tuottaneet halutun suuntaisia muutoksia. Raportti antaa kuitenkin hänen mukaansa aihetta myös lisäpohdintaan.

Maa- ja metsätalousministeriön tiedotteen mukaan metsälain arviointityön pohjalta valmistellaan tarkempia käytännön toimenpiteitä etenkin monimuotoisuuden edistämiseen ja metsätuhojen torjuntaan. Näistä toimenpiteistä ministeriö tiedottaa alkuvuoden aikana. Suomen metsäkeskus päättää nyt keskeytettynä olevan metsälakikohdeaineiston erillisen tietohuollon jatkosta sen jälkeen.

Ympäristötukien valmistelu, metsänkäyttöilmoitusten käsittely ja maastotarkastukset hoidetaan Metsäkeskuksessa nykyisen metsälain tulkintasuosituksen mukaisesti.

Aineiston erillinen tietohuoltotyö alkoi Metsäkeskuksessa vuonna 2018. 

Metsälakikohteiden aineiston muutoksia on selvitetty

Luonnonvarakeskus pyysi metsälain arviointia varten Metsäkeskukselta selvitystä metsälakikohteiden aineistoissa vuosien 2017 ja 2019 välillä tapahtuneista muutoksista. Selvitys toteutettiin tietokanta- ja paikkatietoanalyysien avulla. 

Selvityksen perusteella metsälakikohteiden kokonaismäärä on pienentynyt näiden vuosien aikana vajaat 34 000 hehtaaria. Muutoksista noin 70 prosenttia, eli 24 000 hehtaaria, on kohdistunut vähäpuustoisiin kohteisiin, kuten soihin, kallioihin, hietikoihin, kivikoihin ja louhikoihin. Valtaosa entisistä metsälakikohteista on muuttunut aineistossa muuksi arvokkaaksi elinympäristöksi. 

Metsälain arvioinnin ja Metsäkeskuksen selvityksen mukaan metsälakikohteiden muutoksille aineistossa on ollut kolme syytä. Yksi syy on se, että aineistossa olevan kohteen luokitus tai esimerkiksi sen pinta-ala on ollut alun perinkin väärä. 

- Kohteen luokitus on voinut vaihtua myös kaavamuutoksen vuoksi tai kohde on siirtynyt esimerkiksi luonnonsuojelualueeksi tai muuttunut luonnontuhon seurauksena. Kolmas syy liittyy vuoden 2014 lakimuutokseen, jonka mukaan metsälakikohteen tulee olla pienialainen tai vähämerkityksellinen. Aineistosta on poistettu paljon kohteita, jotka eivät täytä näitä kriteereitä, sanoo rahoitus- ja tarkastuspäällikkö Jarkko Partanen Suomen metsäkeskuksesta. 

Valtaosa Metsäkeskuksen metsälakikohteiden aineistoon tehdyistä muutoksista, noin 27 000 hehtaaria, on johtunut juuri vuoden 2014 metsälain muutoksesta. Lakimuutoksen mukaan metsälakikohteiden tulee olla pienialaisia ja metsätaloudellisesti vähämerkityksellisiä ja ympäröivästä metsäluonnosta selvästi erottuvia. Näin ollen lakikohdeaineistosta on poistettu esimerkiksi metsäalueita, jotka muuten voisivat täyttää metsälain erityisen elinympäristön kriteerit, mutta ovat pinta-alaltaan liian suurikokoisia metsälakikohteiksi. 


 
Fakta

Metsälain 10 pykälän kohteet Metsäkeskuksen aineistossa

 • Metsälain erityisen tärkeitä elinympäristökohteita on joulukuun 2017 ja lokakuun 2019 välisenä aikana lisätty Metsäkeskuksen metsävara-aineistoon noin 1 500 hehtaarin verran ja kohteita on poistettu aineistosta noin 33 800 hehtaarin verran. Noin 75 prosenttia metsälakiaineistosta poistuneista kohteista on säilynyt metsävara-aineiston muina luontokohteina.
   
 • Noin 70 prosenttia muutoksesta on kohdistunut vähäpuustoisiin kohteisiin, kuten vähäpuustoisiin soihin, kivikoihin ja kallioihin.
   
 • Noin 27 400 hehtaaria, eli yli 80 prosenttia poistoista, on tehty metsälain vaatiman kohteen pienialaisuuden tai metsätaloudellisen vähämerkityksellisyyden sekä ympäröivästä metsäluonnosta selvästi erottuvuuden vaateen vuoksi, eli nämä kohteet eivät ole olleet lakikohteita vuoden 2014 jälkeen.
   
 • Noin 1700 hehtaaria kohteista on muuttunut luonnonsuojelualueiksi tai maankäyttömuoto on muuttunut esimerkiksi kaavamuutoksen vuoksi muuksi, kuin metsälain alaiseksi alueeksi.
   
 • Noin 5 200 hehtaaria on muuttunut perusmetsävaratiedoksi. Muutos on tehty muun muassa aineistossa olleiden virheellisten tietojen ja kohteissa tapahtuneiden muutosten vuoksi.

Lähde: Suomen metsäkeskus
 
 

.