Metsälaki määrää metsänkäyttöilmoituksista – mitä laki sanoo tie- ja sähkölinjahakkuista  | Metsäkeskus

Metsälaki määrää metsänkäyttöilmoituksista – mitä laki sanoo tie- ja sähkölinjahakkuista 

Metsätie ylhäältä päin kesällä
Muista kuin pienialaisista tie-, sähkö- tai muun vastaavan linjan hakkuista tulee tehdä aina metsänkäyttöilmoitus.
Metsän käyttöä säätelevä metsälaki määrittelee ohjenuorat metsänkäyttöilmoitusten tekemiselle. Metsälain 14 §:n mukaan muista kuin pienialaisista tie-, sähkö- tai muun vastaavan linjan hakkuista tulee tehdä aina metsänkäyttöilmoitus.  

Uutinen 6.7.2020

Metsälain 14 § määrittelee erikseen hakkuukohteet, joista ei tarvitse tehdä metsänkäyttöilmoitusta, elleivät ne kohdistu metsälain 10 § mukaiseen erityisen tärkeään elinympäristöön. Näitä ovat kotitarvehakkuut, pienikokoisen puuston hakkuut, sähkölinjojen ja junaratojen reunavyöhykkeiden hakkuut, oja-, vesi- tai viemärilinjahakkuut sekä pienialaiset tie-, sähkö- tai muun vastaavan linjan hakkuut.  

Muista kuin pienialaisista tie-, sähkö- tai muun vastaavan linjan hakkuista (uutta tai vanhan linjan viereen toteutettavaa tietä tai suurjännitelinjaa) tulee tehdä aina metsänkäyttöilmoitus. Velvoite koskee myös niitä tapauksia, joista on olemassa hankkeen toteuttamiseen vaadittava viranomaisen lupa. 

- Tällä ilmoituksen tekovelvoitteella seurataan maankäyttömuodon muutosta eli metsätalousmaan käyttöönottoa muuhun tarkoitukseen, toteaa rahoitus- ja tarkastuspäällikkö Mikko Korhonen Suomen metsäkeskuksesta. 

Tilanteita, joissa metsänkäyttöilmoitusta eri tarvitse tehdä: 

  • Hakkuu, jossa puita poistetaan olemassa olevan sähkölinjan tai junaradan reunavyöhykkeeltä 
  • Oja-, vesijohto- tai viemärihakkuu 
  • Pienialainen (alle 0,5 hehtaarin) tie-, sähkö- tai muun vastaavan linjan hakkuu 

Tilanteita, joissa metsänkäyttöilmoitus täytyy tehdä: 

  • Uuden tie-, sähkö- tai muun vastaavan linjan hakkuu, jossa hakkuupinta-ala yli 0,5 hehtaaria 
  • Olemassa olevan tie-, sähkö- tai muun vastaavan linjan laajennus kyseisen alueen viereen tehtävällä uudella linjalla, jossa hakkuupinta-ala yli 0,5 hehtaaria 
  • Tie-, sähkö- tai muun vastaavan linjan hakkuu, joka kohdistuu metsälain 10 §:n mukaiseen erityisen tärkeään elinympäristöön 

Uuden tie-, sähkö- tai muun vastaavan linjan (yli 0,5 hehtaaria) hakkuusta metsänkäyttöilmoitus voidaan jättää Metsäkeskukselle yhtenä ilmoituksena. Hakkuun kohdistuessa metsälain 10 §:n mukaiseen kohteeseen, tulee näiltä kuvioilta tehdä aina oma kiinteistökohtainen metsäkäyttöilmoitus. Voimalinjojen reunametsien käsittelyyn liittyvien metsänkäyttöilmoitusten osalta toimitaan erillisen toimijaohjeistuksen mukaisesti. 

.