Metsälain 10 pykälän kohteiden erillinen tietohuolto on keskeytetty Metsäkeskuksessa | Metsäkeskus

Metsälain 10 pykälän kohteiden erillinen tietohuolto on keskeytetty Metsäkeskuksessa

uutiskuva-purokohde.jpg
Puronvarsilehto. Kuva: Pentti Salo
Suomen metsäkeskus on päättänyt keskeyttää metsälain erityisen tärkeiden elinympäristöjen tietohuollon. Keskeytyksen aikana käydään läpi tehtyä tietohuoltoa ja sen vaikutuksia aineistoon. Parhaillaan on käynnissä myös metsälain arviointityö, joka saattaa vaikuttaa aineistojen käsittelyyn.

Uutinen 7.11.2019.

Suomen metsäkeskus ylläpitää metsävaratietoaineistoa, jossa näkyy metsälain mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Metsälakikohteita päivitetään jatkuvasti Metsäkeskuksen aineistoihin maastokäyntien ja alan toimijoiden ilmoitusten perusteella.

Metsäkeskus on vuodesta 2018 yhdenmukaistanut metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä koskevaa aineistoa. Tämä on osa laajempaa metsätietoaineistojen huoltoa ja ajantasaistusta. Tämä erillinen tietohuolto on nyt keskeytetty.

Tietohuollossa aineistoon on lisätty uusia metsälain mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä ja poistettu siitä kohteita, jotka eivät enää täytä lain vaatimuksia. Poistoihin on useita syitä: vuonna 2014 voimaan tulleen lain muutokset, metsissä tapahtuneet muutokset, vanhassa aineistossa olleet virheet ja kaavamuutokset. Osasta metsälakikohteita on myös tullut luonnonsuojelualueita.

Muuttuneet rajaukset huolettavat

Varsinaisessa tietohuoltotyössä mukana ovat olleet kaikki metsälain mukaiset elinympäristötyypit. Julkista keskustelua ovat herättäneet erityisesti puro- ja norokohteiden muuttuneet rajaukset.

- Olemme selvittäneet metsälakikohteiden aineistoista esimerkiksi puro- ja norokohteita, joiden rajaus on ollut nykytulkinnan valossa liian kapea. Ensisijaisesti olemme katsoneet, voiko rajausta leventää tai muuttuuko kohde muuksi metsälain mukaiseksi elinympäristöksi, esimerkiksi lehdoksi tai korveksi.

- Lisäksi valtaosa näistä alueista on luokiteltu nyt aineistoissamme lakikohteen sijasta muuksi arvokkaaksi elinympäristöksi. Metsäkeskus ei suosittele niissä hakkuita, kertoo rahoitus- ja tarkastuspäällikkö Jarkko Partanen Suomen metsäkeskuksesta.

Metsälaki vaatii, että metsälakikohteet ovat pienialaisia

Partasen mukaan metsälakikohteiden päivitystä tehdään, jotta metsävaratiedossa olevat lakikohdetiedot vastaisivat kulloinkin voimassa olevia metsälain vaatimuksia. Metsälaki muuttui vuonna 2014, ja silloin lakiin lisättiin vaatimus, että erityisen arvokkaiden elinympäristöjen pitää olla pienialaisia tai metsätaloudellisesti vähämerkityksellisiä.

- Lain mukaan metsälakikohteiden tulee olla pienialaisia, eli lain tulkinnan mukaan alle kahden hehtaarin kokoisia. Tämän vuoksi olemme joutuneet poistamaan aineistostamme muuten lakikohteen kriteerit täyttäviä, mutta liian laajoja metsäalueita. Parhaillaan on käynnissä metsälain arviointi, ja sen yhteydessä tulee arvioitua, mitä hyviä ja huonoja puolia metsälaissa on, Partanen sanoo.

Metsälain säätäminen ja arviointi on maa- ja metsätalousministeriön vastuulla.

Partanen tähdentää, että kaikki metsälakikohteet eivät ole Metsäkeskuksen tiedossa ja tallennettuna metsävaratietoon, mutta ne ovat silti metsälain suojaamia ja ne tulee ottaa huomioon metsää käsitellessä.

- Metsäkeskus kouluttaa vuosittain tuhansia metsäammattilaisia, jotta he tunnistaisivat maastossa metsälakikohteet ja jättäisivät luonnon monimuotoisuudelle arvokkaat alueet metsänkäsittelyn ulkopuolelle.

Paljonko kohteita on?

Metsäkeskuksen metsävaratietoaineisto koostuu yli 10 miljoonasta metsäkuviosta.

- Aineisto on valtavan laaja. Nyt käynnistyneen keskustelun vuoksi selvitämme poistettujen kohteiden määrää ja perusteita, mutta se vie aikaa. Samalla tarkastamme päivitystyön toteutusta, Partanen sanoo.

 

Fakta

Metsälain 10 pykälän kohteet Metsäkeskuksen aineistossa

  • Metsälain erityisen tärkeitä puro- ja norokohteita on joulukuun 2017 ja lokakuun 2019 välisenä aikana lisätty Metsäkeskuksen metsävara-aineistoon noin 600 hehtaarin verran ja kohteita on poistettu aineistosta noin 7 900 hehtaarin verran.
     
  • Noin 3 900 hehtaaria, eli lähes puolet poistoista, on tehty metsälain vaatiman kohteen pienialaisuuden vuoksi, eli nämä kohteet eivät ole olleet lakikohteita vuoden 2014 jälkeen.
     
  • Noin 600 hehtaaria puro- ja norokohteista on muuttunut yksityisiksi luonnonsuojelualueiksi, eli siirtynyt luonnonsuojelulain alaisuuteen.
     
  • Noin 3 400 hehtaaria on muuttunut perusmetsävaratiedoksi, ja tästä pinta-alasta arviolta noin 1 000 hehtaaria on poistettu metsälakikohteista kaavoituksen tai maankäytön muutoksen vuoksi. Loput poistoista on tehty muun muassa aineistossa olevien virheellisten tietojen ja kohteissa tapahtuneiden muutosten vuoksi.

Lähde: Suomen metsäkeskus

 

Uutiseen on korjattu tieto metsävaratietoaineiston metsäkuvioiden määrästä 8.11. klo 7.47.

Uutisen otsikkoa on muokattu ja lisätty uutisen loppuun lukuja 14.11. klo 15.00

 

Lue lisää aiheesta:

Uusin uutinen aiheesta: Metsälain 10 pykälän kohteiden tietohuolto ajantasaistaa aineistoa  

Jarkko Partasen blogikirjoitus: ”Ovatko metsälakikohteet ainoa monimuotoisuuden turva?”

Anna Rakemaan blogikirjoitus: ”Miksi metsälakikohdetietoja pitää päivittää?”

Metsäkeskuksen metsälain 10 pykälän kohteiden tulkintasuositukseen voi tutustua Metsäkeskuksen verkkosivuilla.

.