Metsäkeskus ylitti METSO-suojelun tavoitteen | Metsäkeskus

Metsäkeskus ylitti METSO-suojelun tavoitteen

Tavallisimpia ympäristötuella suojeltuja kohteita olivat pienvesien lähimetsät, puustoiset suot ja runsaslahopuustoiset kangasmetsät. Kuva: Keijo Penttinen
Vuonna 2014 metsätalouden ympäristötuella suojeltiin 4 029 hehtaaria metsiä, mikä on yli kaksinkertaisesti vuoteen 2013 verrattuna ja ylitti selvästi maa- ja metsätalousministeriön Metsäkeskukselle asettaman tavoitteen. METSO-kohteiden suojelu on metsänomistajille vapaaehtoista.

Metsäkeskus toteuttaa METSO-ohjelmaa myöntämällä metsätalouden ympäristötukea määräaikaiseen suojeluun ja suunnittelemalla ja toteuttamalla luonnonhoitohankkeita. Luonnonhoito ja ympäristötuki rahoitetaan kestävän metsätalouden rahoitustuella (Kemera-tuki).

Määräaikaista suojelua ja luonnonhoitotöitä

Vuonna 2014 metsänomistajien kanssa tehtiin ympäristötukisopimuksia 770 kappaletta. Ympäristötukisopimuksia tehtiin pinta-alallisesti eniten Pohjois-Pohjanmaalla (1 371 ha), Lapissa (626 ha), Pohjois-Savossa (364 ha), Rannikolla (271 ha) ja Keski-Suomessa (267 ha). Ympäristötukisopimusten keskikoko oli 5,2 hehtaaria, ja eniten sopimuksissa oli pienvesien lähimetsiä, puustoisia soita ja runsaslahopuustoisia kangasmetsiä.

Metsäkeskus suunnitteli ja toteutti luonnonhoitotöitä yksityismetsissä kaikkiaan 1 467 hehtaarin alalla. Merkittävimpiä luonnonhoitotöitä olivat lehtojen hoito, pienvesien kunnostaminen sekä soiden ennallistaminen.

Ympäristötukisopimusten lisäksi Metsäkeskus välitti ELY-keskuksille 1 075 hehtaaria pysyvän suojelun kohteita 109 metsänomistajan toimeksiannosta. Pysyvän suojelun kohteita välitettiin eniten Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla (383 ha), Pirkanmaalla (274 ha) ja Keski-Suomessa (149 ha). Välitettyjen kohteiden keskikoko oli 10 hehtaaria.

Rahallinen korvaus metsänomistajalle vapaaehtoisesta suojelusta

METSO-suojeluohjelma perustuu vapaaehtoiseen ja metsänomistajien on mahdollista saada rahallista korvausta suojellessaan metsäänsä. Metsäkeskuksen kautta metsä suojellaan kymmenen vuoden määräajaksi ja Kemera -tuella voidaan myös rahoittaa luonnonhoitotöitä. ELY-keskuksen kautta kohteeksi sopivan metsän voi halutessaan suojella joko 20 vuoden määräajaksi tai pysyvästi. Pysyvässä suojelussa vaihtoehtona on maa-alueen myyminen valtiolle tai kohteen rauhoittaminen yksityisenä suojelualueena.

METSO-kohteista maksettava korvaus vaihtelee kohteen ominaisuuksien mukaan. Jokaisen kohteen hinta lasketaan erikseen ja se muodostuu pääosin puuston ja maapohjan perusteella. Metsän sopivuus METSO-kohteeksi arvioidaan jo alkuvaiheen kartoituksessa. Olennaisinta on, että metsästä löytyy monimuotoista ja arvokasta elinympäristöä, joka täyttää ohjelman luonnontieteelliset valintaperusteet, ja että maanomistajan kanssa päästään yhteisymmärrykseen suojelukeinosta sekä korvauksesta tai kauppahinnasta.

METSO-ohjelman puitteissa on suojeltu luonnonsuojelulailla yhteensä noin 54 400 hehtaaria. Tavoitteena on 96 000 hehtaaria vuoteen 2025 mennessä. Kemera-tuella on toteutettu ympäristötukisopimuksia 32 656 hehtaaria, luonnonhoidon suunnittelua 11 485 hehtaaria ja luonnonhoitotöitä 3 952 hehtaaria. Metsäkeskuksen tavoitteena on turvata metsäluonnon monimuotoisuutta 82 000 hehtaarin alueella vuoteen 2025 mennessä.

Maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön tiedote aiheesta

Lisätietoa:

.