Metsäkeskus luo kehittämishankkeilla elinvoimaa maaseudulle | Metsäkeskus

Metsäkeskus luo kehittämishankkeilla elinvoimaa maaseudulle

Metsäkeskuksen hankkeissa on kehitetty puun jatkojalostukseen perustuvaa yritystoimintaa. Kuva: Voitto Niemelä
Metsäkeskus on toteuttanut päättyneellä EU-ohjelmakaudella 2007-2013 lukuisia erilaisia metsätalouden kehittämishankkeita. Kehittämis- ja investointihankkeet ovat EU-ohjelmien työväline ohjelmien laadullisten ja määrällisten tavoitteiden saavuttamiseen. Osallistuminen EU-ohjelmien toteutukseen maakunnissa on myös keskeinen osa Kansallisen metsäohjelman toimeenpanoa.

Kehittämishankkeissa on kannustettu metsänomistajia metsäomaisuutensa aktiiviseen käyttöön. Metsätalous ja metsänomistajat ovat entistä valmiimpia osallistumaan uusiutuvia luonnonvaroja käyttävän vähähiilisen ja energiatehokkaan Suomen rakentamiseen.

Metsänomistajille suunnatuissa tiedonvälityshankkeissa on kerrottu kymmenille tuhansille metsänomistajille ja yli 8000 metsäammattilaiselle metsien talouskäytön sekä luonnonhoidon mahdollisuuksista. Metsäntutkimuksen uusimpia tutkimustuloksia sekä niiden hyödyntämismahdollisuuksia on siirretty nopeasti metsätalouden käyttöön. Metsäteollisuuden puuhuolto on pääosin yksityisten metsänomistajien varassa ja sen vuoksi on tärkeää, että mahdollisimman moni metsänomistaja tuntee metsiensä mahdollisuudet.

Apua sukupolvenvaihdoksiin

Yhä useampi metsätila on vaihtamassa omistajaa lähivuosien aikana. Onnistuneen sukupolvenvaihdoksen tekemiseen on lukuisia vaihtoehtoja, joista on kerrottu metsänomistajille sukupolvenvaihdoksia edistävissä kehittämishankkeissa. Hankkeissa on neuvottu myös yhteismetsien perustamisessa. Yhteismetsä omistusmuotona on kasvattanut suosiotaan etämetsänomistajien piirissä. Yhteismetsät nähdään yhtenä keinona estää metsätilojen pirstoutumista ja parantaa yksityismetsätalouden kannattavuutta. Yhteismetsien lukumäärä on kaksinkertaistunut 2000-luvulla. Omistuksen siirto on iso päätös ja aika aikomuksesta toteutuneeseen omistuksenvaihdokseen on usein vuosia.

Lisää kotimaisen energian käyttöä

Metsäkeskus on ollut pitkään kehittämässä metsäenergiaan perustuvaa lämpöyrittäjyyttä. Bioenergian kehittämishankkeissa on etsitty kotimaisella energialla lämmitettäväksi soveltuvia julkisia sekä yksityisiä kohteita ja koulutettu kiinteistönomistajia sekä lämpöyrittäjiä puuenergian käyttöön liittyvissä asioissa. Metsähakkeen käyttö on lisääntynyt ohjelmakaudella 2007-2013 yli 300 prosenttia.

Puunjalostuksella työpaikkoja

Metsäkeskuksen hanketoiminnan yhtenä tavoitteena on parantaa puun jatkojalostukseen liittyvän yritystoiminnan toimintaedellytyksiä. Puualan yrittäjiä on koulutettu uusien asetusten ja laatujärjestelmien käyttöönottoon. Esimerkiksi CE-merkintäkoulutukseen on osallistunut 780 puualan pienyrittäjää. Yrittäjille järjestetyt keskinäiset verkostoitumispäivät ovat johtaneet lukuisiin yhteistyöhankkeisiin esimerkiksi puurakentamiskohteissa.

Puutuotealan kehittämishankkeet ovat olleet mukana laatimassa useita kuluttajien käyttäytymistä ja odotuksia tutkivia opinnäytetöitä muun muassa huonekalujen valinnasta ja asumisesta. Tutkimusten avulla yritykset ovat pystyneet kehittämään toimintaansa asiakkaiden odotusten ja vaatimusten mukaiseksi.

Lue Metsäkeskuksen tiedote kokonaisuudessaan

.