Metsäalan toimijoille ja metsänomistajille uusi suunnitteluväline suometsien kestävään hoitoon | Metsäkeskus

Metsäalan toimijoille ja metsänomistajille uusi suunnitteluväline suometsien kestävään hoitoon

Varpuja kesäisessä suometsässä
Suometsät ovat merkittävä hiili- ja ravinnevarasto, ja metsätaloustoimenpiteet vaikuttavat näihin varastoihin. Kuva: Maria Mäki-Hakola
Metsänomistajat joutuvat tekemään suometsien hoitoa koskevat ratkaisut ilman käsitystä toimenpiteiden kokonaiskestävyydestä. Luonnonvarakeskuksen (Luke), Suomen metsäkeskuksen, Tapio Oy:n, Itä-Suomen yliopiston ja Geologian tutkimuskeskuksen yhteishankkeessa tuotetaan verkkopohjainen suunnitteluväline, jonka avulla suometsien hoidon suunnittelussa voidaan ottaa huomioon kannattava puuntuotanto sekä ilmasto-, vesistö- ja monimuotoisuusvaikutukset.

Uutinen 23.6.2020

Suometsät ovat merkittävä hiili- ja ravinnevarasto, ja metsätaloustoimenpiteet vaikuttavat näihin varastoihin. Suometsien uudistaminen ja ojien kunnostukset aiheuttavat kiintoaine- ja ravinnekuormitusta vesistöihin. Metsien käsittely vaikuttaa myös luonnon monimuotoisuuteen. Suometsien kannattava puuntuotanto, ilmasto- ja vesistövaikutusten minimointi sekä monimuotoisuuden lisääminen ovat osin ristiriitaisia tavoitteita, joita tulee tarkastella samanaikaisesti toimenpiteitä suunniteltaessa.   

Kokonaiskestävää puuntuotantoa turvemailta, SUO-hanke tuottaa verkkopohjaisen suunnitteluvälineen, jonka avulla metsänomistajan suunnittelemien toimenpiteiden vaikutukset puuntuotantoon, ilmastoon, vesistöön ja monimuotoisuuteen voidaan arvioida ennen lopullista päätöksentekoa.  Suunnitteluväline toteutetaan tiiviissä vuorovaikutuksessa metsä- ja ympäristöalan toimijoiden ja tutkijoiden kanssa. Hankkeen aikana järjestetään muun muassa koulutusta metsäammattilaisille ja suunnitteluvälineen tuntemus liitetään osaksi metsäammattilaisten uutta suometsäosaajakoulutusta.  

Suomen metsien puustosta lähes neljännes kasvaa suometsissä 

Puolet Suomen soista on metsäojitettu 1960-1980-luvuilla metsänomistajien ja yhteiskunnan rahoituksella. Nyt suometsissä on puuta lähes neljännes metsiemme puustosta. Suometsistä on vuosittain korjattavissa 15 miljoona puukuutiometriä.  Pääosa suometsien puuvaroista on edelleen kasvatusmetsissä, mutta uudistuskypsien metsien osuus lisääntyy koko ajan.  

Metsäteollisuuden kotimaisen puuraaka-aineen tarve on lisääntynyt ja metsäomistajat haluavat korjata tekemiensä investointien sadon. Hanketta vetävät Luken tutkimusprofessori Leena Finér ja Suomen metsäkeskuksen johtava luontotiedon asiantuntija Miia Saarimaa korostavat, että suometsien käsittelyn lisääntyessä on erittäin tärkeää toteuttaa hakkuut ja hoitotoimet kestävästi. 

SUO-hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö. Se toteuttaa Kansallisen metsästrategian 2025 ja hallitusohjelman maankäyttösektorin ilmastotavoitteita. Hanke toteutetaan vuosina 2020-2023 Luken johdolla yhteistyössä Suomen metsäkeskuksen, Tapio Oy:n, Itä-Suomen yliopiston ja Geologian tutkimuskeskuksen kanssa. 

.