Luonnonhoitotöihin haetaan tekijöitä | Metsäkeskus

Luonnonhoitotöihin haetaan tekijöitä

Metsäojituksessa kaivettu uoma on padottu.
Patoamalla metsäojituksessa kaivettu uoma ja ohjaamalla vedet vanhaan uomaan, saadaan lisättyä puron ja ympäröivän metsän monimuotoisuusarvoja. Samalla veden laatu paranee ja valuntahuiput tasaantuvat.  Kuva: Riikka Salomaa
Suomen metsäkeskus avaa vuoden kolmannen luonnonhoitohankkeiden haun 12. lokakuuta. Toteuttajia etsitään nyt 13 eri hankkeeseen, joilla tuetaan metsäluonnon monimuotoisuutta. 

Uutinen 12.10.2020 

Nyt hakuun avautuvista luonnonhoitohankkeista suuri osa on vesiensuojelu- ja ennallistamistöitä. Hankkeita on haussa eri puolilla Suomea, ja työt toteutetaan ensi ja seuraavan vuoden aikana.  

Vesiensuojeluhankkeissa on monia tavoitteita. Vesiensuojelutöillä vähennetään ja estetään metsätalouden kuormitusta, eli kiintoaineiden ja ravinteiden valumista vesistöihin. Lisäksi töillä lisätään vesistöjen ja pienvesien varsilla sijaitsevien metsäelinympäristöjen monimuotoisuutta. 

– Vesiensuojeluhankkeissa rakennetaan kosteikkoja, laskeutusaltaita, pintavalutuskenttiä ja erilaisia patoja. Lisäksi ennallistetaan pienvesi- ja korpielinympäristöjä, kertoo luonnonhoidon asiantuntija Riikka Salomaa Suomen metsäkeskuksesta.  

Vesiensuojeluhankkeiden lisäksi toteuttajia etsitään myös monimuotoisuutta edistäviin kulotuksiin ja lehtoelinympäristön hoitoon.  

Luonnonhoitotöihin rahoitus valtion Kemera-varoista 

Metsäkeskuksen luonnonhoitohankkeita voivat hakea toimijat, jotka voivat ottaa kokonaisvastuun töiden toteutuksesta.  

Luonnonhoitohankkeisiin myönnetään valtion Kemera-rahoitus, joka kattaa töiden suunnittelusta ja toteutuksesta aiheutuvat kulut. Hankehaussa valitut toimijat hakevat itse Kemera-rahoituksen.  

Tarkemmat tiedot eri luonnonhoitohankkeista julkaistaan kahden viikon kuluessa Metsäkeskuksen verkkosivuilla. Hankekohtainen hakuaika on noin 3-4 viikkoa. 

Paino 
0

.