Lapissa selvitetään eri metsänkäsittelymenetelmien vaikutuksia | Metsäkeskus

Lapissa selvitetään eri metsänkäsittelymenetelmien vaikutuksia

Poimintahakkuuseen soveltuva kuusikko.
Rovaniemelle perustetaan seitsemän havaintoaluetta, joissa esitellään tasaikäisrakenteisen ja peitteisen metsänkäsittelyn menetelmiä maastossa. Kuva: Anu Hilli.
Tasaikäisrakenteisen ja eri-ikäisrakenteisen metsänkäsittelyn vaikutuksia metsänuudistamiseen, ekologisia vaikutuksia ja taloudellista kannattavuutta selvitetään Lapin havaintoalueilla.

Uutinen 6.10.2020

Peitteellisen metsänkasvatuksen menetelmät tarjoavat vaihtoehtoja metsätalouden harjoittamiseen alueilla, joissa avohakkuut eivät ole suotavia tai metsänomistajan metsänomistuksen ja -hoidon tavoitteet ovat monimuotoisia, jolloin ratkaisu metsähoitoon tulee hakea tavoitteiden yhteensovittamisesta.

Luonnonvarakeskus käynnisti yhteistyössä Metsähallituksen, Suomen metsäkeskuksen ja Lapin ammattikorkeakoulun kanssa Metsänkäsittelyn demonstraatioalueiden perustaminen Lappiin -hankkeen. Hankkeessa perustetaan Rovaniemelle Metsähallituksen maille seitsemän havaintoaluetta, joissa kussakin esitellään tasaikäisrakenteisen ja peitteisen metsänkäsittelyn menetelmiä maastossa. Lisäksi hankkeessa tuotetaan tietoa peitteisten metsänkasvatusmenetelmien taloudellisesta kannattavuudesta. 

Peitteellisen metsänhoidon tietotarve korostuu Lapissa

Peitteellisen metsänhoidon tietotarve korostuu erityisesti Lapissa, jossa matkailu, poronhoito ja luonnon muut käyttömuodot toimivat samoilla alueilla kuin metsätalous. Hankkeen tavoitteena on lisätä metsänomistajien, metsäammattilaisten ja -opiskelijoiden tietoisuutta jatkuvapeitteisestä metsien käsittelystä ja lisätä tietoutta eri metsänkäsittelymenetelmien vaikutuksista luonnon monimuotoisuuteen. 

Peitteisen metsänkasvatuksen menetelmillä tarkoitetaan useita erilaisia hakkuutapoja. Niiden soveltamismahdollisuuksiin vaikuttaa muun muassa metsikön kasvupaikka, puulaji ja puuston kunto, sillä peitteellisen metsänkasvatuksen menetelmät perustuvat luontaiseen taimettumiseen.

Havaintokohteilla esitellään avo- ja siemenpuuhakkuu sekä jatkuvan kasvatuksen metsänkäsittelymenetelmistä poiminta- ja pienaukkohakkuu. Alueet antavat mahdollisuuden tutustua eri metsänkäsittelymenetelmiin konkreettisesti. Hanketoimijat tulevat järjestämään kohderyhmille retkeilyjä havaintoalueille. 

Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto.

.