Kemera-metsätietöiden tukipäätöksiä nopeutetaan koronatilanteen vuoksi | Metsäkeskus

Kemera-metsätietöiden tukipäätöksiä nopeutetaan koronatilanteen vuoksi

Huonokuntoinen metsätie kesällä
Kemera-tukea voidaan myöntää metsäautoteiden rakentamiseen tai perusparannukseen. Kuva: Johanna Kleemola.
Kemera-tuki voidaan myöntää loppuvuoden ajan metsätiehankkeelle odottamatta hankkeen toteuttamista koskevan tiekunnan päätöksen tulemista lainvoimaiseksi. Tukipäätöksiä nopeutetaan, koska koronaepidemia on vaikeuttanut tiekuntien kokousten järjestämistä ja tiehankkeiden aloittaminen uhkaa viivästyä. Nopeutettu päätöksenteko on voimassa heti ja se koskee Kemera-tukihakemuksia, jotka toimitetaan Metsäkeskukseen 31.12.2020 mennessä.

Yksityistien perusparantamisesta ja muista tienpitoon liittyvistä asioista päätetään tiekunnan kokouksessa. Tyytymätön tieosakas tai muu asianosainen voi esittää tiekunnalle sen kokouksessa tehtyä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen tai nostaa moitekanteen käräjäoikeudessa. Oikaisuvaatimus on esitettävä 30 päivän ja moitekanne kolmen kuukauden kuluttua päätöksen tekemisestä. Oikaisuvaatimus käsitellään tiekunnan kokouksessa, jossa tehdyn päätöksen moittiminen on mahdollista 30 päivän määräajassa. 

Työt Kemera-metsätiehankkeella voi aloittaa vasta sen jälkeen, kun Metsäkeskus on myöntänyt tuen. Tavallisesti Metsäkeskus on tehnyt päätöksen tuen myöntämisestä vasta sen jälkeen, kun moitekanteen määräaika on umpeutunut. Tuen hakijan on myös pitänyt toimittaa Metsäkeskukseen selvitys siitä, että kannetta ei ole nostettu. Poikkeuksena ovat olleet yksimielisesti tehdyt päätökset tiekuntien kokouksissa, joissa kaikki osakkaat ovat olleet edustettuina. 

Normaalisti päätöksentekoon kuuluva aika on mahdollista ottaa huomioon tietöiden aikataulun suunnittelussa. Tänä vuonna koronaepidemia ja kokoontumisrajoitukset ovat kuitenkin vaikeuttaneet tiekuntien kokoustamista ja tiehankkeiden aloittaminen uhkaa viivästyä. Tämän vuoksi Metsäkeskus on päättänyt nopeuttaa Kemera-tuen myöntämistä.  

Tuki voidaan loppuvuoden ajan myöntää metsätiehankkeille, vaikka tiekuntien päätökset hankkeiden toteuttamisesta eivät olisi tulleet vielä lainvoimaisiksi. Nopeutettu päätöksenteko koskee Kemera-tukihakemuksia, jotka toimitetaan Metsäkeskukseen 31.12.2020 mennessä. Kemera-tukea voi hakea metsätien rakentamiseen ja tien perusparannukseen.  

Toteuttamissuunnitelman mukaiset työt voidaan aloittaa, kun Metsäkeskus on hyväksynyt suunnitelman ja tehnyt päätöksen tuen myöntämisestä. Tukea maksetaan Metsäkeskukselle toimitettavien selvitysten perusteella sitä mukaa kuin työt edistyvät. Ensimmäiseen tuen maksamiseksi esitettävään selvitykseen tulee liittää tieto siitä, että tiekuntaa vastaan ei ole määräajassa nostettu hankkeen toteuttamispäätöstä koskevaa kannetta. Tukea ei makseta ennen kuin selvitys on toimitettu.  

Jos moitekanne on nostettu, selvityksen liitteenä on toimitettava tuomioistuimen ratkaisu ja tieto siitä, että ratkaisu on lainvoimainen. Metsäkeskus voi tarvittaessa määrätä tuen maksamisen keskeytettäväksi ja lopettaa maksamisen, jos tuomioistuin muuttaa tiekunnan kokouksen päätöstä tai toteaa sen pätemättömäksi. 

Lisätietoja Kemera-metsätietuesta on Metsäkeskuksen verkkosivuilla

.