Kemera-lain tarkennus on poistanut monitulkintaisuuden

uutiskuva-kemera-lain-tarkennus.jpg
Valtiontalouden tarkastusvirasto havaitsi tarkastuksessaan, että Suomen metsäkeskus oli myöntänyt Kemera-tukea kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain vastaisesti ilman sen kirjallista hakemista. Taustalla on se, että Metsäkeskus ja VTV ovat tulkinneet lakia eri tavoin. Kemera-lakia on sittemmin tarkennettu eikä erilaisia tulkinnanmahdollisuuksia enää ole.

Tarkastuksessa esille nousseissa tapauksissa Metsäkeskus oli myöntänyt nuoren metsän hoidon Kemera-tuen sen lopullisesta määrästä päätettäessä korotettuna, koska kohteelta oli toteutusilmoituksen mukaan kerätty pienpuuta. Näin oli tehty siitä huolimatta, että ennen työn aloittamista Metsäkeskukselle toimitetussa tukihakemuksessa ei ollut mainittu pienpuun keruuta eikä korotetun tuen hakemista. Se, että kohteelta kertyi pienpuuta tuen saamisen edellyttämä määrä, oli mahdollisesti varmistunut vasta hoitotyötä tehtäessä.

Metsäkeskus tulkitsi, että pienpuun kerääminen ei ollut sellainen erillinen työ tai toimenpide, johon tukea olisi tullut hakea ennen työn aloittamista. Pienpuun keräämisen katsottiin olevan osa nuoren metsän hoitotyötä. VTV tulkitsi asiaa toisin ja piti pienpuun keräämistä työnä tai toimenpiteenä, joka olisi tullut erikseen ilmoittaa jo tukea alun perin haettaessa.

Lakia on tarkennettu

Tarkastus kohdistui vuoden 2016 alkupuoliskolla tehtyihin tukipäätöksiin ja niihin perustuneisiin maksatuksiin. Kemera-lakia on muutettu samana vuonna voimaantulleella lainmuutoksella niin, että tuen lopullisesta määrästä päätettäessä voidaan ottaa huomioon taimikon varhaishoidon ja nuoren metsän hoidon muuttuminen muuksi kuin alkuperäisessä hakemuksessa mainituksi työksi.

Nuoren metsän hoitotyö voi toisin sanoen muuttua sitä tehtäessä niin, että hoitotyön yhteydessä voidaan kerätään pienpuuta ja keruulle voidaan maksaa tuki, vaikka sitä ei olisi huomattu alun perin hakea. Muuttunutta lainkohtaa sovelletaan voimaantulosäännöksen mukaan myös ennen muutoksen voimaantuloa vireille tulleisiin asioihin – siis voimassa olevan Kemera-lain aikana tehtyihin nuoren metsän hoidon ja taimikon varhaishoidon tukihakemuksiin.

Myöhemmin säännöstä on edelleen tarkennettu niin, että pienpuun keräämistä ei voida ottaa huomioon, jos tukea on alun perin haettu taimikon varhaishoitoon. Tuki voidaan tällöin kylläkin maksaa toteutusilmoituksen perusteella nuoren metsän hoitotyöhön, mutta pienpuun keräämistä alun perin taimikon varhaishoitokohteena ilmoitetulla alueella ei voida enää jälkikäteen ottaa huomioon.

Lisätietoja:
Janne Uitamo,
johtava asiantuntija, metsälainsäädäntö
puh. 040 525 3604
janne.uitamo(at)metsakeskus.fi