Kartoilla näkyvät piennartiet lisäävät puunostajien kiinnostusta | Metsäkeskus

Kartoilla näkyvät piennartiet lisäävät puunostajien kiinnostusta

uutiskuva-piennartie-digitointi.jpg
Piennartie on suometsän kunnostusojituksen yhteydessä tehty kulku-ura, joka tehdään tasaamalla ojamaat toiselle puolelle ojaa. Kartalla näkyvillä piennartasanteilla on oma arvonsa, kun tehdään puukauppaa.
Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla on kartoitettu yli 700 kilometriä piennarteitä ja julkaistu niiden tiedot kartoilla. Tieto piennarteistä helpottaa puun myyntiä ja korjuuta suometsäleimikoissa, joissa korjuu on vuosi vuodelta haastavampaa talvien leudontuessa.

Piennartasanne tai piennartie on suometsän kunnostusojituksen yhteydessä tehty kulku-ura, joka tehdään tasaamalla ojamaat toiselle puolelle ojaa. Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla on selvitetty ja digitoitu Metsäkeskuksen vuosina 2005-2017 rahoittamien metsäojitushankkeiden yhteydessä tehdyt piennartiet.

Piennartiet näkyvät nyt peruskartoissa ja karttapalvelussa

Maanmittauslaitos on vienyt olemassa olevaan tieverkostoon liittyvät piennartiet maastotietokantaan ja julkaissut ne karttapalvelussaan. Tiedot piennarteistä tullaan julkaisemaan myös tulevissa karttajulkaisuissa. Piennartiet näkyvät kartalla paksulla katkoviivalla merkittyinä ajopolkuina.

Kaikki nyt digitoidut piennartiet, myös sellaiset joilla ei ole liittymäkohtaa olemassa olevaan tiestöön, on julkaistu karttapalveluna myös Metsäkeskuksen nettisivuilla. Nyt julkaistut piennartasanteet ovat keskimäärin 419 metrin pituisia, pisimmät jopa kilometrejä.

- Piennarteitä on kyllä näkyvissä maastokartoilla, mutta tällä kartoituksella ja digitoinnilla haluttiin tehdä tiedosta kattavampaa. Etenkin Keski-Pohjanmaalla, jossa metsistä peräti 43 prosenttia on suomailla, tälle tiedolle on tarvetta, sanoo projektipäällikkö Tatu Viitasaari Suomen metsäkeskuksesta.

Kulkuyhteydet kiinnostavat puun ostajia

Kartalla näkyvillä piennartasanteilla on oma arvonsa, kun tehdään puukauppaa.  Puunostajat kiinnostuvat leimikosta, kun kartalla näkyy selvä kulkuyhteys leimikolle. Suometsien lisääntyvät hakkuut ja lämpenevät talvet aiheuttavat sen, että ojitusalueilla on päästävä liikkumaan myös silloin kun maan kantavuus on heikompi.

- Puunkorjuussa ja lähikuljetuksessa piennartasanteet vähentävät myös maastolle ja puustolle aiheutuvia korjuuvaurioita ja urapainumia, Viitasaari vinkkaa.

Puun ostajien lisäksi maastossa olevat kulkuyhteydet kiinnostavat myös esimerkiksi pelastuslaitosta.

Selvitys- ja digitointityö tehtiin Suomen metsäkeskuksen Piennartasanteiden kartoituksella ja digitoinnilla tehoa pehmeiden maiden puunkorjuuseen -hankkeessa, jonka rahoitti Etelä-pohjanmaan liitto Maakunnan kehittämisrahastosta.

.