Hiilinielut kasvuun metsittämällä | Metsäkeskus

Hiilinielut kasvuun metsittämällä

uutiskuva-suonpohja.jpg
Kahdeksanvuotias istutettu mäntytaimikko kasvaa lannoitetulla turvesuonpohjalla.
Suomen metsäkeskuksen ja Luonnonvarakeskuksen valtakunnallinen Peltoheitot ja suonpohjat metsittämällä hiilinieluiksi –hanke edistää uusien hiilinielujen syntymistä Suomeen huomioiden samanaikaisesti metsityksen kokonaiskestävyyden. Metsittämällä suonpohjia ja peltoheittoja lisätään metsäpinta-alaa ja hiilensidontaa, mikä on ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta tärkeää.

Metsät ovat Suomen tärkein hiilinielu. Ilmastonmuutoksen torjunnassa päästöjen vähentämisen lisäksi tärkeää on ylläpitää ja kasvattaa hiilinieluja. Uusien hiilinielujen luominen metsittämällä on mahdollista myös Suomessa ja sopivia alueita löytyykin runsaasti. Esimerkiksi metsittämällä turvetuotannosta vapautuneita suonpohjia ja viljelyn ulkopuolella olevia peltoheittoja sekä muita mahdollisia avoimia alueita voidaan lisätä Suomen metsäpinta-alaa ja samalla kasvattaa hiilinieluja. 

Metsitykseen sopivia kohteita etsitään paikkatiedon avulla

Suomen metsäkeskus ja Luonnonvarakeskus ovat käynnistäneet valtakunnallisen Peltoheitot ja suonpohjat metsittämällä hiilinieluiksi -hankkeen. Hankkeen tavoitteena on edistää uusien hiilinielujen luomista Suomeen samalla huomioiden metsityksen kokonaiskestävyys. Hankkeessa kehitetään paikkatietoaineistoja hyödyntävä sovellus metsityskohteiden etsimiseen.  

Metsityskohteiden kartoituksessa huomioidaan maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet, avainbiotoopit ja muut mahdolliset arvokkaat elinympäristöt. Näitä tietoja hyödynnetään myös Metsäkeskuksen johdolla parhaillaan valmisteltavissa alueellisissa metsäohjelmissa, joissa huomioidaan hiilinielut maakuntatasolla, kertoo projektipäällikkö Mira Isoniemi Metsäkeskuksesta.

Laskentamallista tukea metsityksen hiilensidonnan arvioimiseen

Hankkeessa tuotetaan metsityksen hiilensidonnan laskentamalli, jonka avulla voidaan arvioida metsityksen tuottamaa hiilensidontaa verrattuna aikaisemman maankäyttömuodon hiilensidontaan. 

- Turvemaat ovat hiilikompensaation näkökulmasta otollisia metsityskohteita, joskin turvemaiden onnistunut metsittäminen vaatii tavallista enemmän työtä. Kivennäismaiden peltoheittojen metsitys johtaa hiilinieluun, mutta turvemaan peltoheitto on metsittämisen jälkeenkin hiilen päästölähde varsin pitkään, vaikka metsitys pienentää hiilipäästöä merkittävästi, toteaa tutkija Antti Wall Luonnonvarakeskuksesta. 

Lisäksi hankkeessa luodaan metsityksen menetelmiä, tuloksia, kannattavuutta ja koealaverkostoa havainnollistava nettisivu ja tuotetaan tiedotusmateriaalia sekä aktivoidaan metsityshankkeita.

Valtakunnallista hanketta rahoittaa Hämeen ELY-keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. Hankkeen toteutusaika on 1.9.2019-31.12.2021.

Lisätietoja hankkeesta Metsäkeskuksen verkkosivuilta.  

.