Ennakkoraivaukset paransivat kasvatushakkuiden korjuujälkeä

Kasvatushakkuiden korjuujälki oli edellisvuotta parempaa.
Metsänomistajat ovat huolehtineet hyvin leimikoidensa ennakkoraivauksista. Se näkyi kasvatushakkuiden korjuujäljessä, joka oli edellisvuotta parempaa. Suomen metsäkeskuksen tarkastuksissa huomautuksia annettiin eniten puustovaurioista ja hakkuukoneiden maastoon jättämistä painaumista.

Suomen metsäkeskus tarkasti kasvatushakkuiden korjuujälkeä 206 leimikolla viime vuonna. Tarkastettua pinta-alaa oli yhteensä 1 043 hehtaaria. Valtaosa tarkastetuista leimikoista oli harvennuksen jälkeen varttunutta kasvatusmetsää, joissa oli aiempina vuosina tehty metsänhoitotöitä.

Korjuulaatu oli hyvää yli 60 prosentilla tarkastetuista kohteista. Tulos parani edellisvuodesta, jolloin jälki oli hyvää noin puolella kohteista. Huomautettavaa tarkastajilla oli noin kolmasosalla kohteista. Virheelliseksi luokiteltua korjuuta ilmeni vähän.

Maakunnallisessa vertailussa korjuujälki oli parasta Keski-Pohjanmaan leimikoissa ja heikointa Uudellamaalla ja Pohjois-Savossa.

Eniten huomautettavaa tarkastajilla oli puustovaurioista ja hakkuukoneiden maastoon jättämistä ajourapainaumista sekä liian leveistä ajourista. Monella kohteella puustoa oli myös harvennettu liikaa, ja puuston tiheys jäi alle metsänhoitosuositusten. Korjuulaadun arvioinnin perusteena ovat hyvän metsänhoidon suositukset, metsälaki ja sertifiointikriteerit.

Ennakkoraivaus vähentää vaurioita

Metsänomistajat olivat huolehtineet kasvatushakkuiden ennakkoraivauksista suositusten mukaisesti valtaosalla tarkastetuista kohteista viime vuonna. Se näkyi korjuujäljessä.

- Tyypillisesti puustovaurioita syntyy runsaasti kohteilla, joilla puusto on kasvanut ylitiheänä. Tällaisilla puunkorjuutyömailla ennakkoraivauksella pystytään usein pienentämään puuston vaurioitumisriskiä merkittävästi. Puulajeista koivu ja kuusi kärsivät mäntyä enemmän korjuuvaurioista, sanoo rahoituksen ja tarkastuksen palvelupäällikkö Aki Hostikka Suomen metsäkeskuksesta.

Metsänomistajat menettävät vuosittain tuloja korjuuvaurioiden vuoksi, koska puun kasvu hidastuu ja sen laatu heikkenee. Vaurioituneet puut voivat altistua myös lahottajasienille.

Lisätietoa korjuujäljestä maakunnittain ja tarkastuksissa havaituista korjuuvirheistä on koottu Korjuujäljen laatu -sivuille.

.