Uutiset

01.03.2017 10:20
Hirvikanta on kasvanut, mikä näkyy vaurioina taimikoissa. Hirvien aiheuttamia tuhoja on havaittavissa miljoonan hehtaarin alalla Suomen metsissä. Alueelliset riistaneuvostot asettavat tavoitteita hirvikannan hoitoon, mutta hirvikanta on jäänyt monella alueella suosituksia suuremmaksi.
28.02.2017 10:11
Suomen metsäkeskuksen Metsään.fi-palvelu muuttuu maksuttomaksi metsäalan toimijoille 1.3.2017 alkaen. Tähän saakka toimijat ovat maksaneet palvelusta kuntakohtaisen vuosimaksun. Yksityiset metsänomistajat ovat käyttäneet Metsään.fi-palvelua maksutta jo parin vuoden ajan.
27.02.2017 09:27
Ilmastonmuutos voi lisätä jo olemassa olevia metsätuhoja ja myös tuoda Suomen metsiin meillä aiemmin esiintymättömiä tuhoja. Kuusi on erityisen altis tuhoille. Tuhojen välttämiseksi on tärkeää valita kasvupaikalle oikea puulaji.
24.02.2017 14:35
Viime vuonna jäi tekemättä ja vanheni 3,5 miljoonan euron edestä nuoren metsän Kemera-töitä. Syitä tähän on monia. Metsäkeskus toivoo, että metsäalan toimijat pitäisivät huolta hankkeiden toteutusajoista. Näin mahdollisimman paljon tukirahoja saadaan maksettua.
24.02.2017 12:35
Metsäluonnon monimuotoisuutta turvaavan METSO-ohjelman kautta suojeltiin noin 7 700 hehtaaria metsää viime vuonna. Tulos ylitti vuodelle asetetun tavoitteen, mutta suojeluala jäi edellisvuotta pienemmäksi. Eniten maanomistajat suojelivat runsaslahopuustoisia kangasmetsiä, puustoisia soita ja soiden metsäisiä reuna-alueita.
22.02.2017 10:16
Metsänomistajat ovat huolehtineet hyvin leimikoidensa ennakkoraivauksista. Se näkyi kasvatushakkuiden korjuujäljessä, joka oli edellisvuotta parempaa. Suomen metsäkeskuksen tarkastuksissa huomautuksia annettiin eniten puustovaurioista ja hakkuukoneiden maastoon jättämistä painaumista.
17.02.2017 13:46
Kemera-lakiin esitetään muutoksia, joiden tavoitteena on lyhentää nuoren metsän hoidon ja taimikon varhaishoitotöiden toteutusaikoja. Nämä Kemera-työt täytyisi jatkossa hoitaa vuoden sisällä siitä, kun metsänomistaja on saanut niihin Metsäkeskuksesta tukirahoituspäätöksen. Nykytilanteessa toteutusaikaa töillä on noin kolme vuotta.
17.02.2017 13:25
Puutuotealan yritysten kasvua ja kansainvälistymistä vauhditetaan uudella video-oppaalla. Julkaistetun oppaan avulla puutuotealan yrittäjiä halutaan rohkaista miettimään oman yrityksen kasvua ja kansainvälistymistä. Videon tukena on tuotettu myös paperinen opas markkinoinnista, jota jaetaan puutuotealan yrityksille. Videolla ja oppaassa esitellään alalla toimivien yritysten kokemuksia.
16.02.2017 11:32
Metsäkeskuksen tarjoama Metsään.fi-palvelu on maksuton verkkopalvelu kaikille metsänomistajille. Palvelun ylläpidon ja siellä olevien perusmetsätietojen keruun rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö. Palvelussa olevia tietoja hyödynnetään myös muissa verkkopalveluissa.
15.02.2017 11:11
Metsänomistajat huolehtivat taimikoidensa varhaishoidosta hyvin vaihtelevasti eri puolilla Suomea. Metsäneuvostot ovat asettaneet maakunnille alueelliset tavoitteet Kemera-tuettujen taimikonhoitotöiden pinta-alasta. Parhaiten tavoitteeseen päästiin viime vuonna Hämeessä. Vähiten varhaishoitoa tehtiin Lapissa, Uudellamaalla ja Pohjanmaalla.