Turvemaiden uudistushakkuu | Metsäkeskus

Turvemaiden uudistushakkuu

Lisätietoja

Riitta Raatikainen
luonnonhoidon johtava asiantuntija
puh. 050 314 0440
riitta.raatikainen(at)metsakeskus.fi

  • Anna palautetta ja kehittämisehdotuksia sivustosta riitta.raatikainen(at)metsakeskus.fi
  • Turvemaiden metsien uudistamisessa vesi- ja ravinnetalous on otettava korostetummin huomioon kuin kivennäismailla. Myös hakkuiden vesistövaikutusten torjuminen on vaikeampaa kuin kivennäismailla.
  • Metsänuudistaminen turvemailla lisää typen ja fosforin sekä kiintoaineen huuhtoutumista. Suurimmat kiintoaine- ja ravinnehuuhtoumat aiheutuvat ojitus- ja naveromätästyksestä sekä kantojen korjuusta.
  • Turvemailla avohakkuun jälkeen istutusta ja kylvöä varten maa kannattaa useimmiten mätästää. Samalla tehdään tarvittavat kuivatusojat, jos kuivatustilanne on huono ja pohjavesi nousee hakkuun jälkeen. Luontaista uudistamista varten riittää varovainen laikutus.
  • Suometsissä on usein jo luonnostaan kokovaihtelua eli erirakenteisuutta. Se antaa hyvän lähtökohdan eri-ikäisrakenteisena kasvattamiseen. Peitteisenä pysyvä puusto voi haihdunnallaan pitää pohjaveden pinnan niin syvällä, ettei kunnostusojitusta tarvita.
  • Valtapuuston alle syntyneen alikasvoskuusikon hyödyntäminen voi olla hyvä ja edullinen vaihtoehto avohakkuulle. Tällöin valtapuusto korjataan päätehakkuussa varoen, jotta kuusialikasvos säästyy ja siitä saadaan kasvatuskelpoinen taimikko.
  • Kuusentaimikko on kasvatuskelpoinen mustikkaturvekankailla ja jopa kakkostyypin puolukkaturvekankailla. Puolukkaturvekankaille on ominaista, että mäntyjen lomassa kasvaa hieskoivuja. Kuuselle liian karut varputurvekankaat ovat mäntyvaltaisia.
  • Alikasvoksen hyödyntämisellä ja poimintahakkuilla säästyy uudistamiskuluja. Lisäksi avohakkuun ja maanmuokkauksen välttäminen on tehokkaampaa vesien suojelua kuin laskeutusaltaat  tai kosteikot, joille hakkuilta tulevat vedet ohjataan.
  • Karuilla soilla metsänviljelyn ja kunnostusojituksen kannattavuutta on syytä harkita. Kannattavuuden kannalta tukkipuukokoisen puun kertymällä on ratkaiseva merkitys – ilman pääte-hakkuun tukkipuukertymää investoinnit metsänkasvatukseen kannattavat huonosti.
  • Puuntuotannollisesti vähätuottoisilla ojitetuilla turvemailla ei ole uudistamisvelvoitetta ja ne voidaan hakkuun jälkeen jättää ennallistumaan. Tällöin käsittelyalueelle on jätettävä luonnon monimuotoisuutta edistävää puustoa.
   

Kuva 1. Alikasvoksen hyödyntäminen vai kuusen viljely.

Kuva 2. Erirakenteinen, eri-ikäisrakenteinen, peitteellinen. Voidaanko jatkuvasti peitteellisen metsätalouden keinoin välttää tai olennaisesti vähentää kunnostusojituksia.

.