Toimijatiedotteet

13.11.2017
Metsäkeskuksen korjuukelpoisuuskartat tukevat puunoston ja -korjuun suunnittelua. Karttatietojen avulla metsäkoneyrittäjien on helppo nähdä, koska millekin hakkuualalle voi mennä töihin. Näin puunkorjuuta on mahdollista rytmittää entistä tasaisemmin ympäri vuoden. Myös maasto- ja puustovauriot...
7.11.2017
Monimetsä-hankkeen luonnonhoidon tarkistuslista tuo näkyväksi metsänomistajien luontotoiveet. Metsäammattilaiset voivat selvittää listan avulla, haluaako metsänomistaja jättää leimikkoonsa esimerkiksi riistatiheikköjä, tekopökkelöitä kolopesijöille tai tavanomaista enemmän säästöpuita....
3.11.2017
Metsäpalveluyrittäjien palveluille on kysyntää kotimaassa ja kysyntä näyttäisi edelleen kasvavan seuraavan viiden vuoden kuluessa. Markkinoilla on tilaa uusille yrittäjille ja olemassa olevien yritysten kasvulle. Metsäpäivien Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun –seminaari kutsuu metsäalan toimijoita...
18.10.2017
Metsäkeskus sai alkukesästä käyttöönsä ensimmäisiä satelliittikuvausaineistoja hakkuista, jotka on toteutettu syksyn 2015 ja syksyn 2016 välisenä aikana. Ensimmäisten kuvausaineistojen perusteella oli pääteltävissä, ettei kaikilta hakkuukohteilta ollut jätetty metsänkäyttöilmoitusta. Kun...
29.9.2017
Metsä- ja luontoyrittäjyyden kasvupolulle etsitään mukaan edistyksellisiä ja kasvua tavoittelevia yrityksiä, joiden liiketoiminta perustuu metsiin ja luontoon. Kasvu Open –yrityskilpailun kasvupolulle voivat hakea perinteiset metsätalous- ja puunjalostusyritykset, metsäalan palveluita tai...
22.9.2017
Metsäkeskus on valmistellut luonnonhoitohankkeita ja etsii niille toteuttajaksi osaavia toimijoita, jotka voivat ottaa kokonaisvastuun luonnonhoitotöiden toimenpidesuunnittelusta ja toteuttamisesta. Hankehaku etenee siten, että haun avauduttua toimijat toimittavat hakemuksensa Metsäkeskukselle....
19.9.2017
Metsäalan toimijat voivat osallistua Metsäkeskuksen uuteen maksuttomaan verkkokoulutukseen, jossa käydään läpi omavalvonnan hyötyjä ja mittausmenetelmiä. Koulutus avautuu sähköiseen Gimlet-verkko-oppimisympäristöön, jossa sen voi suorittaa sopivana ajankohtana. Ensimmäisessä omavalvonnan...
23.8.2017
Kotimaisen raakapuun käyttö on noussut jo 70 miljoonaan kuutiometriin ja metsäteollisuuden uudet investoinnit lisäävät edelleen puun tarvetta lähivuosina. Metsien kasvua ja terveyttä on ylläpitänyt jo vuosikymmeniä jatkunut hyvä metsänhoito. Metsäluonnon monimuotoisuutta turvataan talousmetsissä...
11.8.2017
Kemera-töissä käytettyjen taimien kustannukset korvataan yleensä maksetun laskun mukaisesti, mutta yleisimmille viljelymateriaaleille on mahdollista vahvistaa toimijakohtainen hinnasto. Suomen metsäkeskus pyytää metsänhoitoyhdistyksiä, yhteismetsiä ja metsäpalveluja tarjoavia yrityksiä...
28.6.2017
Hiirihaukka, mehiläishaukka ja kanahaukka pesivät varttuneissa metsissä. Metsätaloustoimet ovat niille usein epäedullisia. Pesämetsiä hakataan ja harvennusten yhteydessä poistetaan kasvuvikaisia puita, jotka sopisivat hyvin pesäpuiksi. Uudet käytännöt ovat tarpeen, jotta uhanalaistuneiden...
20.6.2017
Metsätöiden kustannukset voivat joskus nousta ennakoitua suuremmiksi. Metsäkeskus ottaa huomioon Kemera-tukipäätöksessä terveyslannoitus-, suometsänhoito- ja metsätiehankkeiden lisäkulut, jotka ovat enintään 10 prosenttia hyväksytyn Kemera-tukihakemuksen kustannusarviosta. Lisäkulut täytyy...
15.6.2017
Metsäkeskuksen reaaliaikainen ennuste kertoo markkinoille tarjottavan puun määrän. Palvelu on kätevä apuväline metsäalan toimijoille, jotka haluavat seurata tarjonnan kehitystä ja suunnitella puuhankintoja omalla toiminta-alueellaan. Palvelussa voi tarkastella puun tarjontaa kunnittain,...
2.6.2017
Metsäkeskus on saanut käyttöönsä ensimmäisiä satelliittikuvausaineistoja hakkuista, jotka on toteutettu syksyn 2015 ja syksyn 2016 välisenä aikana. Uudella kuvausmenetelmällä voidaan nähdä toteutuneet uudistushakkuut varsin luotettavasti. Metsäkeskus testaa uutta hakkuiden...
31.5.2017
Metsäkeskuksen uusi karttapohjainen paikkatietopalvelu helpottaa valuma-alueiden ja niiden pinta-alan sekä vesimäärän arviointia. Metsäalan toimijat voivat hyödyntää karttapalvelua apuna esimerkiksi vesiensuojelurakenteiden suunnittelussa. Taustatiedot valuma-alueesta auttavat arvioimaan, kuinka...
18.5.2017
Metsäkeskus on valmistellut luonnonhoitohankkeet ja etsii niille toteuttajaksi osaavia toimijoita, jotka voivat ottaa kokonaisvastuun luonnonhoitotöiden toimenpidesuunnittelusta ja toteuttamisesta. Hankehaku etenee siten, että haun avauduttua toimijat toimittavat hakemuksensa Metsäkeskukselle....
12.5.2017
METSO-merkintä on päivitetty Metsään.fi-palvelussa runsaalle 66 000 metsäkuviolle, joiden yhteispinta-ala on lähes 154 000 ha. Metsäanalyysitulosten perusteella nämä kuviot kuuluvat suojeluarvoiltaan yksityismetsien parhaimmistoon. METSO-merkintä on päivitetty myös noin 6 000 metsäkuviolle...
8.5.2017
Metsätuhoja aiheuttavat kirjanpainajakuoriaiset kärsivät viime vuoden viileästä ja sateisesta kesästä. Kuoriaiset eivät pystyneet tuottamaan kahta sukupolvea kesän aikana. On todennäköistä, että kuoriaiskannan koko on pienentynyt ja parveilu on tänä keväänä edellisvuosia maltillisempaa....
26.4.2017
Metsäkeskus tuottaa palvelussa olevan perusmetsätiedon. Jos joku toinen taho julkaisee, jatkojalostaa tai yhdistää tätä tietoa niin hän vastaa myös tiedon oikeellisuudesta omissa kanavissaan. Lisäksi muun muassa kohdassa 3 korostetaan palveluun rekisteröityneen toimijan velvollisuutta huolehtia...
12.4.2017
Nuoren metsän hoidon hakusulku päättyy 20. huhtikuuta, jonka jälkeen kaikkia Kemera-hakemuksia käsitellään jälleen normaaliin tapaan Suomen metsäkeskuksessa. Ministeriö joutui asettamaan hakusulun vuosi sitten keväällä, kun hakemuksia tuli Metsäkeskukseen kahden vuoden hanketyömäärän verran....
3.4.2017
Suomen metsäkeskuksesta voi pian taas hakea Kemera-tukea nuoren metsän hoitoon, kun maa- ja metsätalousministeriön asettama hakusulku päättyy. Metsäkeskus on käsitellyt kaikki nuoren metsän Kemera-rahoitushakemukset, mutta lukuisat hankkeet odottavat yhä toteutusta. Nuoren metsän hoidossa...
23.3.2017
Metsäkeskus vastaanottaa nykyisen sähköisen tiedonsiirtopalvelunsa kautta toimijoilta metsänkäyttöilmoituksia, Kemera-hakemuksia ja -toteutusilmoituksia. Palvelua käyttävät toimijat, joilla on käytössään metsä- ja paikkatietojärjestelmä. Tällä hetkellä metsäalan toimijoiden lähettämät tiedot...
28.2.2017
Jo pari vuotta yksityisille metsänomistajille maksuton Metsään.fi-palvelu tulee nyt maksuttomaksi myös metsäalan toimijoille. Tähän saakka metsäalan toimijat ovat maksaneet Metsään.fi-palvelusta kuntakohtaisen vuosimaksun. Maksu on perustunut maa- ja metsätalousministeriön maksuperusteasetukseen...
22.2.2017
Suomen metsäkeskus tarkasti kasvatushakkuiden korjuujälkeä 206 leimikolla vuonna 2016. Tarkastettua pinta-alaa oli yhteensä 1 043 hehtaaria. Valtaosa tarkastetuista leimikoista oli harvennuksen jälkeen varttunutta kasvatusmetsää, joissa on aiempina vuosina tehty nuoren metsän kunnostus....
15.2.2017
Yksityisille metsänomistajille suunnatulla Kemera-tuella tehtiin taimikoiden varhaishoitoa kaikkiaan 42 073 hehtaarilla viime vuonna. Työmäärä on hieman yli puolet metsäneuvostojen maakunnille asettamasta 75 570 hehtaarin kokonaistavoitteesta. Eniten raivaussahaa käytettiin Hämeessä, missä...
2.2.2017
Metsäalan toimijoilla luonnonhoidon osaamisen varmistaminen on ollut metsätalouden toimintakäytäntöä jo 20 vuotta. Talousmetsien luonnonhoitoa ohjaavat lukuisat säädökset, sertifiointikriteerit ja Metsänhoidon suositukset, joiden osaamista luonnonhoitokortin tentissä  kysytään. Kasvava...
12.1.2017
Suomen metsäkeskus jatkaa Kemera-hakemuksien käsittelyä vuoden vaihtuessa. Tammikuun alussa tallennusjonossa oli 8060 hakemusta, joista suuri osa oli viime syksynä saapuneita nuoren metsän hoidon ja taimikon varhaishoidon hakemuksia. Ruuhkaa saadaan purettua kevään aikana. Metsänomistajat voivat...
19.12.2016
Taimikon varhaishoitoa ja nuoren metsän hoitoa tulee tänä vuonna toteutettua ennätysmäärä, yhteensä noin 125 000 hehtaaria. Töihin varattu 33,5 miljoonan euron Kemera-tuki tulee kokonaan käytettyä. Tukisummaan sisältyy kesäkuulla lisätalousarviossa myönnetty 8,4 miljoonan euron lisämääräraha. -...
15.12.2016
Metsäkeskus teki tänä vuonna jälkihoitotarkastuksen vuonna 2008 päättyneille tiehankkeille. Vajaassa kymmenessä vuodessa neljännes teistä oli joutunut niin huonoon kuntoon, että teitä on alettava korjata välittömästi. Näin huonossa kunnossa oleville teille Metsäkeskus asettaa määräajan, jonka...
29.11.2016
Maa- ja metsätalousministeriö tiedotti 29.11. nuoren metsän hoidon hakusulun jatkumisesta vuoden vaihteen jälkeenkin. Terveyslannoituksen osalta hakusulku päättyy vuoden vaihteessa ja taimikon varhaishoidon hakusulku päättyi 10.10.2016. Muita Kemera-työlajeja ei ole hakusulun piirissä....
12.10.2016
Metsänomistajat hoitavat metsäomaisuuttansa mielellään sähköisesti.  Pellervon taloustutkimus  PTT:n kyselyyn vastanneet metsänomistajat arvioivat sähköiset palvelut toiseksi mieluisammaksi tavaksi hoitaa metsäasioitaan. Vain henkilökohtainen tapaaminen oli vielä suositumpi tapa asioida....
8.9.2016
Metsäkeskukselle on tänä vuonna osoitettu Kemera-varoja 63,7 miljoonaa euroa. Toteutusilmoituksia on vastaanotettu 31,7 miljoonan euron edestä, joista 16,7 miljoonaa euroa on jo maksettu tuensaajille. Käsittelyn eri vaiheissa on toteutusilmoituksia 15 miljoonan euron arvosta. Metsäkeskus voi...
31.8.2016
Metsäkeskus käynnistää kestävän metsätalouden rahoituslain (Kemeran) mukaisen luonnonhoitohankkeiden hankehaun 30. elokuuta 2016 sekä seuraavan hankehaun 15. lokakuuta 2016. Luonnonhoitohanketyöt voivat sisältää esimerkiksi elinympäristöjen kunnostusta tai vesiensuojelutöitä. Metsäkeskus on...
3.8.2016
Taimikon varhaishoidon ja nuoren metsän hoidon hankkeiden pinta-alat eivät voi enää laajentua toteutusvaiheessa siitä, mikä aiemmin hakemuksen perusteella on Metsäkeskuksessa hyväksytty. Muutos on voimassa 4.7.2016 tai sen jälkeen tehdyissä rahoituspäätöksissä. Päätöstekstiin on tullut...
30.6.2016
Valtion toisessa lisätalousarviossa on osoitettu 30 miljoonaa euroa lisää myöntämisvaltuutta ja 8,444 miljoonaa euroa tukirahoja kuluvan vuoden Kemera-tukiin. Nämä määrärahalisäykset eivät poista Kemera-tukien hakusulkua: Maa- ja metsätalousministeriön määräyksen mukaan uusia hakemuksia taimikon...
1.4.2016
Metsäkeskuksen hallussa olevat metsäteihin liittyvät asiakirjat ovat julkisuuslain mukaisesti julkisia. Tällaisia asiakirjoja ovat muun muassa metsänparannus- ja Kemera-rahoituksen hakemiseen liitty-vät tiekartat ja yksikkölaskelmat. Kuka tahansa sivullinen henkilö saa tutustua julkisiin...