Tykkylumituhoalueilla suunniteltu metsänhakkuita jo lähes 50 miljoonan euron arvosta | Metsäkeskus

Tykkylumituhoalueilla suunniteltu metsänhakkuita jo lähes 50 miljoonan euron arvosta

Metsänomistajat ovat suunnitelleet tykkylumituhoista johtuvia hakkuita lähes 16 000 hehtaarin alueelle. Hakkuista kertyy puuta noin 1,6 miljoonaa kuutiometriä, jonka myyntiarvo on 45–50 miljoonaa euroa. Tykkylumituhoista aiheutuva puunmyyntitulojen menetys on 7–10 miljoonaa euroa. Pahimmillaan tuho on pirstonut useamman hehtaarin alueella lähes kaiken puuston.

Pahiten metsät ovat vaurioituneet Kainuussa, missä tykkytuhohakkuita on suunniteltu yli 20 miljoonan euron arvosta ja vahinkojen suuruus on lähes neljä miljoonaa euroa. Suurimmat tuhoalueet ovat Suomussalmella, Kuhmossa ja Puolangalla.

Pohjois-Karjalassa tykkytuhohakkuita on suunniteltu 16 miljoonan ja Pohjois-Savossa noin viiden miljoonan euron arvosta. Valtimo, Nurmes ja Rautavaara ovat pahimpia tuhokuntia.

Lisätietoa kunnittaisista hakkuusuunnitelmista tykkylumituhoalueilla on Suomen metsäkeskuksen media-aineistoissa.

Lumen tuhoamat havupuut on korjattava metsistä

Kaarnakuoriaiset ja muut hyönteiset parveilevat touko-kesäkuulla ja iskeytyvät tuoreisiin lumen pirstomiin puihin ja puutavarakasoihin. Puut ja puutavara tulisikin saada pois metsistä ja tienvarsilta viimeistään heinäkuulla, jotta uusi hyönteissukupolvi ei ennätä poistua metsään puun runkojen sisältä.

- Tuhoalueet ovat poikkeuksellisen suuria. Metsiin jäänee paljon korjaamatonta puuta syksyyn saakka, jolloin hyönteismäärät ovat ensi vuonna paljon nykyistä suuremmat, arvioi valmiuspäällikkö Yrjö Niskanen Suomen metsäkeskuksesta.

Tuhopuissa lisääntyvien hyönteisten aiheuttamien seurannaistuhojen välttämiseksi metsätuholaki velvoittaa puiden omistajaa korjaamaan vahingoittuneet puut pois metsiköistä ja välivarastoista laissa säädettyihin määräaikoihin mennessä.

- Vahingoittuneita puita ovat esimerkiksi lumen katkomat pystyyn jääneet rungot, katkenneet latvaosat ja kokonaan kaatuneet puut. Korjuuvelvoite ei koske lehtipuita, sanoo pohjoisen alueen rahoitus- ja tarkastuspäällikkö Tommi Lohi Suomen metsäkeskuksesta.

Metsänomistaja voi jättää kaatuneet lehtipuut ja pienet määrät havupuita metsään lisäämään luonnon monimuotoisuutta.

Tarkempia tietoja metsätuholain velvoitteista ja määräajoista on Suomen metsäkeskuksen verkkosivuilla.

Satelliittikuvakartoitusta testataan tykkylumituhoalueilla

Tykkylumituhoalueilla testataan satelliittikuvien käyttöä tuhojen kartoittamisessa maa- ja metsätalousministeriön myöntämän rahoituksen turvin. Laajojen, useamman maakunnan alueella esiintyvien ja äkillisten metsätuhojen kartoitusmenetelmiä on tarpeen kehittää, jotta tuhojen sijainnista ja määrästä saataisiin aiempaa tarkempaa tietoa entistä nopeammin. Tietoa tarvitaan tuhopuiden korjuun kohdentamisen tueksi, ja jotta voitaisiin arvioida paremmin tuhojen aiheuttamia taloudellisia menetyksiä sekä varautua seurannaistuhoriskeihin.

Tähän mennessä tehdyt testit ovat osoittaneet, että lumiseen aikaan satelliittikuvilta on vaikeaa saada luotettavia tuloksia. Lumettomana aikana otetuista satelliittikuvista saadaan tuloksia todennäköisesti kesäkuun alussa.

 
Lisätietoja:
Tommi Lohi
rahoitus- ja tarkastuspäällikkö, pohjoinen alue
Suomen metsäkeskus
p. 040 039 7066
tommi.lohi(at)metsakeskus.fi

Yrjö Niskanen
valmiuspäällikkö
Suomen metsäkeskus
p. 040 065 3863
yrjo.niskanen(at)metsakeskus.fi

.