Suomen yksityismetsistä maailman parhaat tiedot – yli 10 miljoonaa hehtaaria kartoitettu | Metsäkeskus

Suomen yksityismetsistä maailman parhaat tiedot – yli 10 miljoonaa hehtaaria kartoitettu

Suomen metsäkeskuksen yksityismetsistä keräämä tieto muodostaa todennäköisesti yhden maailman laajimmista metsävaratietokannoista. Yksityismetsien metsikkötietojen laajuus on ylittänyt 10 miljoonan hehtaarin rajan. Se on 70 prosenttia Suomen yksityismetsien pinta-alasta.

Metsävaratieto sisältää tietoa maaperästä, puuston määrästä ja kasvusta sekä metsänhoitotarpeista ja hakkuumahdollisuuksista. Kuluvan kevään ja alkukesän aikana tietokanta laajenee yli puolella miljoonalla hehtaarilla, kun viime kesänä 2014 laserkeilaukseen perustuvan kaukokartoituksen avulla kerätyt tiedot julkaistaan metsänomistajille Metsään.fi-palvelussa.

Tietoja täydennetään taimikoiden osalta kesän aikana maastotarkastuksin, jonka jälkeen jokaiselle alueen metsänomistajalle lähetetään tiedote metsän välittömästä hoitotarpeesta. Tiedote sisältää kartan metsätilasta ja luettelon metsikkökuvioista, joissa on mahdollista tehdä hakkuita tai joissa tulisi tehdä metsänhoitotöitä.

Tietokanta on pitkäjänteisen työn tulos. Pohja kattaville metsikkökohtaisille tiedoille luotiin jo 2000-luvulla maastotyönä tehdyllä metsäsuunnittelulla. Nyt kaikkea metsistä kerättyä tietoa pidetään jatkuvasti ajan tasalla Metsäkeskukseen tulevien ilmoitusten ja kasvunlaskennan avulla. Kaukokartoitusperusteinen metsien inventointi aloitettiin vuonna 2010. Vuoteen 2020 mennessä kaikki Suomen yksityismetsät on inventoitu laserkeilauksen avulla. Kaukokartoitus toistetaan samalla alueella noin 10 vuoden välein.

Viisi vuotta sitten käyttöön otettu laserkeilaukseen perustuva inventointimenetelmä on laskenut metsien inventoinnin kustannuksia huomattavasti. Parhaimmillaan tieto saadaan koottua viidellä eurolla hehtaaria kohden, kun vastaavan tiedon kerääminen pelkkänä maastotyönä maksaisi lähes nelinkertaisesti.

Metsävaratietoa voidaan hyödyntää nykyistä tehokkaammin

Metsävaratiedot on tarkoitettu kaikkien metsänomistajien ja metsäalan toimijoiden käyttöön. Jo yli  40 000 metsänomistajaa on hyödyntänyt oman metsänsä tietoja Metsäkeskuksen Metsään.fi-palvelussa. Metsäkeskus voi luovuttaa metsävaratietoa alan toimijoille metsänomistajan luvalla. Valtaosa metsäalan toimijoista on myös liittynyt palveluun ja he voivat hyödyntää samaa tietokantaa metsänomistajan suostumuksella. Suostumuksia on annettu jo noin 200 000 kappaletta, 2 miljoonan hehtaarin alalta.

−Jo noin viidennes valmiista tiedosta on metsänomistajien tai toimijoiden käytössä Suunta on oikea, mutta tietojen hyödyntämisasteessa on vielä paljon parantamisen varaa. Metsään.fi-palvelu muodostaa tulevaisuudessa keskeisen metsäasioiden hoidon asiointikanavan, sanoo metsätiedon palvelupäällikkö Jorma Jyrkilä Suomen metsäkeskuksesta.  

Metsään.fi-palvelu on ollut yksityisille metsänomistajille maksuton 1.3.2015 alkaen. Sen kautta metsänomistaja saa kaiken kerätyn tiedon käyttöönsä ja voi antaa toimijoille luvan tietojen hyödyntämiseen. Palvelussa metsänomistaja voi yksilöidä hoito- tai hakkuukohteen, ja pyytää toteutusta varten yhteydenottoa valitsemiltaan toimijoilta. Metsäalan toimija puolestaan voi lähestyä palvelun avulla metsänomistajaa myös itse esimerkiksi puukauppa- tai taimikonhoitotarjouksella. Ajantasainen metsävaratieto ja sen hyvä saatavuus tukevat hyvää metsien hoitoa, metsävarojen riittävyyttä ja puun tuloa markkinoille.

Vuonna 2015 julkaistava metsävaratieto kunnittain taulukkona osoitteessa www.metsakeskus.fi/media-aineistot

Metsävaratiedon saatavuus kartalla: http://metsakeskus.maps.arcgis.com/apps/OnePane/basicviewer/index.html?a...

Lisätietoja  

Jorma Jyrkilä, palvelupäällikkö, metsätieto
p. 040 723 2641, etunimi.sukunimi@metsakeskus.fi

Ari Eini, johtaja
p. 040 822 6445, etunimi.sukunimi@metsakeskus.fi

.