Poronhoito ja metsänkasvatus - Nykyiset metsänkasvatusmenetelmät poron silmin tarkasteltuina | Metsäkeskus

Poronhoito ja metsänkasvatus - Nykyiset metsänkasvatusmenetelmät poron silmin tarkasteltuina

Poronhoitoaluetta on 36 % Suomen maapinta-alasta. Metsien käsittelyn piirissä olevat metsäalueet kattavat vajaa puolet koko poronhoitoalueen metsätalouden maasta. Loput ovat alueita, jotka ovat liian karuja metsän kasvatukseen tai alueita, joissa hakkuut ja metsänhoito ovat kiellettyjä.

Juuri aloitettu Poronhoito ja metsänkasvatushanke jatkaa kymmenkunta vuotta sitten toteutetun  Porotietoa metsäammattilaisille -hankkeen työtä. Hanketta vetää edellisen hankkeen tapaan Suomen metsäkeskus. Rahoitus tulee pääosin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014-2020  ja kanavoituu Lapin ja Kainuun ELY-keskuksien kautta.

Poro- ja metsätalouden tilanteen päivittäminen

Pohjois-Suomessa porojen laiduntaminen on perinteinen metsänkäyttömuoto. Poronhoidon taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen merkitys kasvaa poronhoitoalueella pohjoiseen päin mentäessä. Poronhoitoalueen etelä- ja keskiosissa metsätalous on tärkeää, mutta sen merkitys on vähäisempää pohjoisessa. Hankkeessa koostetaan tiivistelmä uusimmista pohjoismaisista metsänkasvatuksen, poronhoidon ja ilmastonmuutoksen suhteita koskevista tutkimuksista. Eri organisaatiot voivat hyödyntää tiivistelmiä omiin tavoiteisiinsa nojavaavien metsänhoitosuositusten laadinnassa.

Poro- ja biotalous

Puuntuotannon metsämaalla poronhoito ja metsätalous, pohjoisen tuiki tärkeät elinkeinot,  hyödyntävät samaa luonnon resurssia. On siis luonnollista, että erilaisista maankäyttömuodoista aiheutuu keskustelua eri toimijoiden välillä. Hankkeessa tehdään haastattelu, jossa kartoitetaan metsä- ja porotalouden edustajien näkemyksiä ja elinkeinojen välisiä suhteita sekä kartoitetaan näkemyksiä metsäbiotalouden myötä lisääntyvien hakkuiden vaikutuksesta poronhoitoon.

- Pyrimme ennustamaan mittavien bioteollisuusinvestointisuunnitelmien vaikutuksia ”poron silmin” tarkasteltuina, kertoo Poronhoito ja metsänkasvatushankeen projektipäällikkö Juha Järvenpää, Suomen metsäkeskuksesta.

Metsälain muutosten vaikutusten huomioon ottaminen

Vuonna 2014 uudistunut Metsälaki on tuonut uusia ulottuvuuksia poronhoidon ja metsätalouden mutkikkaaseen kokonaisuuteen. Metsälain muutoksen ja metsienkäsittelyvaihtoehtojen laajenemisesta ei toistaiseksi ole olemassa poronhoitoon liittyvää tutkimustietoa. Hankkeessa kartoitetaan näköpiirissä olevia vaikutuksia esim. laidunalueisiin. 

Hanke tuottaa tiedotusmateriaalia ja järjestää poronhoitajille, metsäammattilaisille ja opiskelijoille suunnattuja tiedotustilaisuuksia eri puolilla hankealuetta sekä päivittää  Poro ja poronhoito talousmetsissä –opaan.

Lisätietoja:

Juha Järvenpää
projektipäällikkö
Poronhoito ja metsänkasvatushanke
puh. 050 305 9406
juha.jarvenpaa(at)metsakeskus.fi

Ulla Huusko
elinkeinopäällikkö, Lappi
puh. 040 182 3496
ulla.huusko(at)metsakeskus.fi

.