METSO-luontokohteet tutuksi geokätköilemällä | Metsäkeskus

METSO-luontokohteet tutuksi geokätköilemällä

Suomen metsäkeskuksen koordinoiman Metso-kätköily -hankkeen tarkoituksena on lisätä tietoisuutta arvokkaista luontokohteista geokätköilyn avulla. Hankkeen kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret.

Hanke toteutetaan Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon alueen metsissä. Hankkeen tavoitteena on edistää nuorten luontosuhteen kehittymistä sekä lisätä tietoisuutta METSO-ohjelmasta. Tarkoituksena on parantaa METSO-ohjelman ja siihen kuuluvien kohteiden tunnettavuutta edistämällä alueen luontomatkailua.

Metso-kätköilyn avulla METSO-kohteista saadaan maaseudun matkailuelinkeinotoimintaa tukevia käyntikohteita. Samalla kannustetaan metsänomistajia tunnistamaan, arvostamaan ja hyödyntämään metsiensä luontoarvoja sekä tuomaan niitä esille myös paikallisyhteisöä hyödyntävällä tavalla.

Metso-kätköily –verkostohankkeesta vastaa Suomen metsäkeskus. Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat alueen metsänomistajat ja luontomatkailuyrittäjät, alueen ELY-keskukset, Metsähallitus, Järvi-Suomen Partiolaiset ry sekä Suomen 4H-liitto. Keväällä 2016 käynnistyvä hanke kestää vuoden 2017 loppuun.

Verkostohankkeissa etsitään keinoja arvokkaiden luontokohteiden turvaamiseen

Ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö ovat valinneet yhteensä viisi uutta yhteistoiminta verkostohanketta METSO-ohjelmaan. Verkostohankkeissa testataan paikallistasolla uusia arvokkaiden luontokohteiden turvaamiskeinoja, kehitetään kohteiden kestävää käyttöä ja viestitään METSO-ohjelmasta ja metsäluonnon monimuotoisuudesta uusille tahoille.

METSO-kätköily -hankkeen lisäksi toteutuvia hankkeita ovat METSO-kohteiden hyödyntäminen luontomatkailussa -hanke (Kuusamon kaupunki), Metsänomistajien oman luontoverkoston hyödyntäminen METSOn edistämisessä -hanke (Länsi-Suomen luontoarvoyhdistys Koppelo Ry), Petolintujen pesäpaikkojen suojaaminen -hanke (Luonnontieteellinen keskusmuseo) ja Riistametsänhoidon käytäntöjä metsäammattilaisten arkeen -hanke (Riistakeskus).

Lisätietoja Metso-kätköily -hankkeesta:
Suomen metsäkeskus
luonnonhoidon asiantuntija Jarmo Laitinen
puh. 040 502 4170
jarmo.laitinen(a)metsakeskus.fi

.