Joka neljännellä Kemera-tukea saaneella metsäautotiellä on välitön hoitotarve | Metsäkeskus

Joka neljännellä Kemera-tukea saaneella metsäautotiellä on välitön hoitotarve

Metsänomistajat laiminlyövät metsäautoteiden kunnosta huolehtimisen. Kemera-tukea saaneiden tiehankkeiden kunnossapitovelvollisuus on 10-15 vuotta. Kymmenessä vuodessa neljännes teistä on välittömän kunnostuksen tarpeessa.

Metsäkeskus teki tänä vuonna jälkihoitotarkastuksen vuonna 2008 päättyneille tiehankkeille. Vajaassa kymmenessä vuodessa neljännes teistä oli joutunut niin huonoon kuntoon, että teitä on alettava korjata välittömästi. Näin huonossa kunnossa oleville teille Metsäkeskus asettaa määräajan, jonka kuluessa korjaukset on tehtävä. Tien kunto tarkastetaan uudelleen määräajan päätyttyä. Välitöntä korjaamista odottavien teiden lisäksi puolelle tarkastetuista metsäteistä suositeltiin hoitotoimenpiteitä.

Heikoimmin teiden kunnosta oli tarkastustulosten perusteella huolehdittu eteläisessä ja kaakkoisessa Suomessa. Pohjois-Suomessa hoitotarvetta oli vähiten. Alueelliset erot näkyvät tarkemmin taulukosta.

Eniten on laiminlyöty lanausta ja niittämistä

Tyypillisin vuoden 2016 tarkastuksissa havaittu puute oli lanauksen laiminlyönti. Usealle tielle on tarpeen lisätä sorastusta.

- Kunnossapitolanausta ei saisi myöskään unohtaa. Lanauksella tien muoto säilyy kuperana ja näin ollen rungon kuivatus pysyy kunnossa, sanoo suometsien ja metsäteiden johtava asiantuntija Mika Nousiainen Suomen metsäkeskuksesta.

Luiskien niitto oli laiminlyöty joka neljännellä korjauskehotuksen saaneella tiellä.

- Niitto tulisi tehdä muutaman vuoden välein, jolloin työ on nopeaa ja edullista. Niiton laiminlyönti johtaa tien pientareiden vesakoitumiseen. Pahimmillaan järeä vesakko taipuu lumen painosta ajoradalle ja estää liikennöinnin kokonaan, jatkaa Nousiainen.

Myös tierumpujen kuntoa on syytä tarkkailla vuosittain. Vaurioitunut rumpu voi aiheuttaa reiän syöpymisen tiehen, mikä on vakava turvallisuusriski tiellä liikkujille.

- Jos rumpu on jäätymisherkkä, helppo konsti kevään sulatusta varten on laittaa rumpuun letku, jonka päät ovat riittävän korkealla molemmista päistä. Keväällä sitten vain letkuun lämmintä vettä ja kohta alkaa vesi virrata rummussa, vinkkaa Nousiainen.

Puutavaran kuljettamisen jälkeen tien kunto tulee aina tarkastaa.

Käyttökelpoinen metsäautotie nostaa leimikoiden arvoa

Korjuuteknologia kehittyy, mikä mahdollistaa yhä useamman leimikon korjuun sulan maan aikana. Metsäautoteiden kunnosta huolehtimisen merkitys korostuu entisestään, ne uhkaavat yhä useammin muodostaa pullonkaulan tehtaiden puuhuollolle.

Metsäkeskus myöntää vuosittain Kemera-tukea (Kestävän metsätalouden rahoituslaki) metsäautoteiden tekemiseen ja niiden perusparannukseen. 2015 päättyneen rahoituslain perusteella tukea saanut maanomistaja sitoutuu samalla huolehtimaan tien kunnossapidosta 15 vuotta sen loppuun maksamisen jälkeen. Nykyisen, määräaikaisen rahoituslain kunnossapitovelvollisuus on 10 vuotta.

Viime vuonna tukea metsäteiden tekemiseen ja perusparannukseen maksettiin noin 10 miljoonaa euroa. Tällä tuella uusia metsäteitä rakennettiin 167 kilometriä ja metsäautoteitä perusparannettiin 1 955 kilometriä.

Lisätietoja:

Mika Nousiainen
suometsien ja metsäteiden johtava asiantuntija
puh. 050 372 6641
mika.nousiainen(at)metsakeskus.fi

Aki Hostikka
rahoituksen ja tarkastuksen palvelupäällikkö
puh. 050 406 8987
aki.hostikka(at)metsakeskus.fi

.