Alueelliset metsäohjelmat valmistuvat | Metsäkeskus

Alueelliset metsäohjelmat valmistuvat

Metsäohjelmien keskeinen tavoite on metsien monipuolisen ja kestävän käytön kautta tuoda työtä ja hyvinvointia maakuntiin. Suomeen suunnitellut investoinnit metsä- ja energiateollisuuteen tarjoavat ainutlaatuisen mahdollisuuden lisätä puuhun perustuvaa elinkeinotoimintaa ja työpaikkoja. Puun kasvava käyttö edellyttää entistä parempaa luontoarvojen huomioimista metsien käsittelyssä. Alueelliset metsäohjelmat ovat työkalu metsien korkean hyödyntämisasteen ja metsäluonnosta huolehtimisen yhteensovittamisessa.

Suomen metsissä kasvaa joka vuosi puuta enemmän kuin sitä käytetään. Tavoitteena on, että metsäohjelmat luovat metsien kestävän hoidon ja käytön kautta kasvavaa hyvinvointia alueilleen: metsien käyttö luo työpaikkoja ja tuo tuloja maakuntiin, metsät tarjoavat virkistymismahdollisuuksia sekä metsäluonnon ja vesistöjen tilasta huolehditaan. Useissa alueellisissa metsäohjelmissa kiinnitetään lisäksi huomiota siihen, että uudistunut metsälaki on mahdollistanut metsien entistä monipuolisemman käsittelyn.

Alueellisten metsäohjelmien arvioissa kestävästä hakkuukertymästä on huomioitu Suomea sitovat ilmastovelvoitteet. Puunkorjuumäärien kasvu lisää kuitenkin tarvetta kehittää metsäluonnon monimuotoisuuteen, vesistöihin ja metsien muuhun käyttöön kohdistuvia toimenpiteitä. METSO-ohjelman rahoituksen pienenemisen myötä kannustimet metsien suojeluun ja aktiiviseen luonnonhoitoon ovat vähentyneet. Jotta julkisen tuen leikkaaminen ei johda metsien tilan heikkenemiseen, on olemassa olevat resurssit kohdistettava siten, että niiden vaikuttavuus on mahdollisimman suuri. Samalla on kehitettävä talousmetsien luonnonhoitoa. Alueellisten metsäohjelmien toimenpiteillä pyritään vastaamaan myös näihin haasteisiin.

Metsäohjelmien sisällöissä korostuvat kunkin alueen omat kehittämistavoitteet ja toimenpiteet. Kaikki 14 alueellista metsäohjelmaa on laadittu alueellisissa metsäneuvostoissa ja työryhmissä, joissa ovat edustettuna metsänomistajat, metsäteollisuus, järjestöt, metsäntutkimus ja muut keskeiset sidosryhmät. Alueelliset metsäneuvostot seuraavat ja edistävät metsäohjelmien toteutumista. Metsäneuvostot ja Metsäkeskus tulevat haastamaan ja sitouttamaan mukaan niitä tahoja, jotka voivat osallistua ohjelman tavoitteiden toteutumiseen.

Ensimmäiset alueelliset metsäohjelmat laadittiin 1998. Nyt valmistuvat ohjelmat kattavat kauden 2016-2020. Alueelliset metsäohjelmat tukevat Kansallisen metsästrategian toteumista. Sen tärkeimpinä tavoitteina on edistää metsäalan kilpailukykyä, uudistumista ja kasvua sekä metsien aktiivista, kestävää ja monipuolista hyödyntämistä.

Metsäohjelmien sisältö on hyväksytty alueellisissa metsäneuvostoissa vuoden 2015 lopulla ja kaikki ohjelmat julkaistaan Metsäkeskuksen verkkopalvelussa 1.3.2016.

Lue myös alueelliset tiedotteet: www.metsakeskus.fi/mediatiedotteet

Lisätietoja     

elinkeinojohtaja Anssi Niskanen
puh. 040 350 3064, anssi.niskanen(at)metsakeskus.fi

aluekehityksen johtava asiantuntija Jyrki Haataja
puh. 044 710 0851, jyrki.haataja(at)metsakeskus.fi

.