Mediatiedotteet | Metsäkeskus

Mediatiedotteet

1.3.2021
Suomen metsäkeskuksesta voi hakea joutoalueiden metsitystukea 1.3.2021 alkaen. Alkuvaiheessa hakemuksia voi toimittaa Metsäkeskukseen lomakkeella. Hakemukset kannattaa jättää kuitenkin ensisijaisesti sähköisen hakupalvelun kautta, joka avautuu 23.3.2021. Metsityksen voi aloittaa heti tukipäätöksen jälkeen. Ensimmäiset tukipäätökset valmistuvat huhtikuun puolivälissä.
23.2.2021
Hirvieläinten aiheuttamia metsävahinkoja korvataan metsänomistajille tänä vuonna noin 1,3 miljoonalla eurolla. Korvausten määrä on ollut nyt pari vuotta laskussa. Viime vuonna korvauksia maksettiin 1,4 miljoonaa euroa. Suomen metsäkeskus maksaa korvaukset metsänomistajille helmikuun aikana.
15.2.2021
Metsänkäyttöilmoitusten perusteella vuonna 2020 yksityismetsien hakkuuaikomukset nousivat kahdeksan prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Tukkipuun hakkuuaikomukset nousivat peräti kolmanneksella ja kuitupuun laskivat hieman. Hakkuiden kokonaispinta-ala nousi hieman. Hakkuuaikomukset nousivat koronapandemiasta huolimatta, mikä vaikuttaa myönteisesti kansantalouden elpymiseen.
13.1.2021
Metsänomistajille maksettiin viime vuonna 7,5 miljoonaa euroa ympäristötukea korvauksena metsien määräaikaisesta suojelusta. Luonnonhoitotöihin valtion Kemera-varoja käytettiin 0,9 miljoonaa euroa. Ympäristötuen käyttö kasvoi 50 prosenttia ja luonnonhoitovarojen 12,5 prosenttia edellisvuodesta. Nuorten metsien hoitoon, suometsien hoitoon, metsäteihin ja terveyslannoituksiin Kemera-tukea maksettiin yhteensä 50 miljoonaa euroa.  
9.12.2020
Joulukuusi hankitaan joka toiseen suomalaiseen kotiin. Kotimainen kuusi on edelleen ylivoimaisesti suosituin. Se on myös ympäristöystävällinen valinta.
3.12.2020
Alueelliset metsäohjelmat vuosille 2021–2025 ovat valmistuneet. Uudet metsäohjelmat kannustavat hyödyntämään ja hoitamaan metsiä aktiivisesti ja samalla turvaamaan niiden monimuotoisuutta. Puuntuotannon ja metsäteollisuuden lisäksi ohjelmissa on kehittämistavoitteita esimerkiksi puurakentamiseen, luonnontuotteisiin ja luontomatkailuun sekä ilmastonmuutoksen hillintään. Ohjelmien sisältämät toimenpiteet tukevat työllisyyttä, vihreää kasvua ja koronaelvytystä maakunnissa tulevina vuosina.
2.12.2020
Kyyvesi on yksi Etelä-Savon vesienhoidon painopistealueista. Kyyveden vesiensuojelun tehostaminen on tärkeää, jotta vesistön tila säilyisi hyvänä ja vesistön kuormitusta saataisiin vähennettyä. Kyyveden metsätalouden vesiensuojelua on edistetty kesän ja syksyn aikana Suomen metsäkeskuksen ja Etelä-Savon ELY-keskuksen yhteistyöhankkeessa.
26.11.2020
Suomen metsäkeskus tarkastaa vuosittain valtion Kemera-tuella rakennettujen ja perusparannettujen metsäteiden kuntoa. Uusilla ja perusparannetuilla metsäteillä kääntöpaikat ovat usein liian pieniä ja myös sorastuksessa on puutteita. Aiemmin rakennettujen ja perusparannettujen teiden kunnossapitotyöt on tehty kohtalaisen hyvin.
24.11.2020
Jatkuvan kasvatuksen hakkuut ovat hieman lisääntyneet edellisvuoteen verrattuna Suomen metsissä. Jatkuvaan kasvatukseen tähtäävät pienaukko- ja poimintahakkuut ovat lisääntyneet erityisesti Pohjois-Suomessa ja turvemaiden metsissä. Jatkuvan kasvatuksen hakkuiden osuus on kuitenkin edelleen vain 2,7 prosenttia kaikista tänä vuonna ilmoitetuista hakkuista.
3.11.2020
Suomessa on vajaat 40 000 kuolinpesää, jotka omistavat yhteensä 1,2 miljoonaa hehtaaria metsää. Moni kuolinpesä on viime vuosina tehnyt verotussyistä perinnönjaon, myynyt metsän vapailla markkinoilla tai liittänyt metsän yhteismetsään.
29.10.2020
Kuopion Saaristokaupunkiin rakentuu parhaillaan Pohjois-Savon ensimmäinen massiivipuurunkoinen kerrostalo Y-Säätiön rakennuttamana. Asukkaat pääsevät muuttamaan uusiin asuntoihin keväällä 2021. 
24.9.2020
Nyt päättymässä olevalla istutuskaudella taimet istutettiin koronapandemian vuoksi tavanomaista useammin kotimaisella työvoimalla. Viime vuosina istutuksista paikoin jo neljännes on tehty ulkomaisen kausityövoiman avulla.
21.9.2020
Aila-myrskyssä vältyttiin suurialaisilta metsätuhoilta. Myrsky kaatoi pääasiassa yksittäisiä puita tai pieniä puuryhmiä aukeiden alueiden eteläreunoilta. Isoimmat ja yhtenäisimmät tuhoalueet olivat Vaasan ja Kokkolan seuduilla sekä Satakunnan rannikkoalueilla. Näillä alueilla tuhoutuneen puuston arvo on suuruusluokkaa 10–15 miljoonaa euroa, kun koko maan tuhojen arvoksi arvioidaan noin 15–20 miljoonaa euroa.
18.9.2020
Ailanpäivänä riehunut myrsky on vaurioittanut ja kaatanut puita eri puolilla Suomea. Alustavien tietojen mukaan puustovahingot ovat suurimmat maan länsirannikolla Pohjanmaalla. Puita on kaatunut eniten aukeiden reunoilla, järvien rannoilla sekä tuoreilla harvennushakkuualoilla.
14.9.2020
Puuntuotannon Kemera-varoja oli käytetty elokuun loppuun mennessä 24,7 milj. euroa, mikä oli 8 prosenttia viime vuotta enemmän. Tukivaroista 83 prosenttia käytettiin nuorten metsien hoitotöihin. Metsäluonnonhoidon tukia oli käytetty elokuun loppuun mennessä 4,9 miljoonaa euroa, eli tuplamäärä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.
10.9.2020
Puurakentaminen tunnistetaan monessa kunnassa yhdeksi konkreettisista keinoista vähentää alueellisia päästöjä ja saavuttaa asetettuja hiilineutraaliustavoitteita. Keskeinen rooli on kaavoituksella, johon tukea tarjoaa syyskuussa 2020 julkaistu Puurakentamisen edistämisen ja ohjauksen keinot kaavoituksessa-opas.
8.9.2020
Hakkuuaikomukset yksityismetsissä laskivat tammi-elokuussa verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Vuoden 2018 suhdannehuipusta tultiin noin neljänneksellä alaspäin. Hakkuuaikomusten kokonaispuumäärä palautui vuoden 2016 tasolle. Metsänkäyttöilmoitusten perusteella lasku kohdistui erityisesti kuitupuuhun. Uudistushakkuiden ja varttuneiden puustojen hakkuupinta-alat pienenivät, mutta ensiharvennusten pinta-alat kasvoivat lievästi.
26.8.2020
Yksityistiet vaativat säännöllistä kunnossapitoa, josta hyötyvät niin tieosakkaat kuin metsätalousyrittäjätkin. Syksyn keskeisimpiä töitä ovat lisämurskeen ajo ja tien lanaus.
18.8.2020
Perintö- ja lahjaverotuksen oikaisuajat ovat pidentyneet, mistä voi olla apua esimerkiksi metsää omistavien kuolinpesien osakkaille. Perintö- tai lahjaveron oikaisu voi tuoda tuhansien eurojen säästöt metsänomistajille, jotka harkitsevat lahjaksi saadun tai perityn metsätilan myyntiä.
4.8.2020
Metsäalan toimijat ja muutamat kunnat Kanta- ja Päijät-Hämeessä pilotoivat tulevana syksynä toimintatapaa, jolla tuotetaan uusia hiilinieluja maakuntiin ja tietoutta metsien ilmastovaikutuksista yläkouluikäisille nuorille.

.