Mediatiedotteet

20.2.2018
Runsaat sateet ja maan roudattomuus vaikeuttivat puunkorjuuta viime vuonna. Sääolosuhteiden vaikutus näkyi myös Suomen metsäkeskuksen korjuujälkitarkastusten tuloksissa. Huomautusten määrä lähes kaksinkertaistui tarkastuskohteilla edellisvuoteen verrattuna. Eniten huomautuksia annettiin puusto- ja maastovaurioista sekä tarpeettoman voimakkaista harvennuksista.
12.2.2018
Lappilaiset metsätoimijat tavoittelevat aiempaa enemmän kansainvälisiä kehitysvaroja alueelle ja tuovat esille kestävän metsätalouden osaamista alueella.
15.1.2018
Suomen metsäkeskus tiivistää toimipisteverkostoaan kustannussyistä.
12.1.2018
Eduskunta on hyväksynyt lain Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmän muutoksesta. Maaliskuun alussa voimaan tulevan metsätietolain mukaan ympäristötiedoksi katsottavat metsätiedot ovat jatkossa sähköisesti saatavissa nykyistä avoimemmin. Metsään.fi-verkkosivuille rakennetaan uusi osio avoimen metsätiedon jakelua varten.
5.1.2018
Suomen metsäkeskuksen hallinnoima yhteismetsien edistäminen Kainuussa -esiselvityshanke tiedottaa yhteismetsäasioista yhteisöille. Yhteismetsä omistusmuotona halutaan tehdä tunnetuksi muun muassa kuntapäättäjille.
4.1.2018
Metsäkeskus maksoi vuonna 2017 metsänomistajille kestävän metsätalouden rahoitustukea puuntuotantoon eli Kemera-tukea 52,8 miljoonaa euroa. Valtion talousarviossa tukea oli osoitettu 67,3 miljoonaa euroa. Kestävän puuntuotannon lisäksi Kemera-tukea käytettiin metsäluonnon hoitoon ympäristötukena 3 miljoonaa euroa ja luonnonhoitohankkeisiin 0,6 miljoonaa euroa.
21.12.2017
Suomen metsäkeskuksen hallinnoimassa Pohjoisen puun tiet –hankkeessa on kartoitettu puunkuljetusten ongelmakohtia ja löydetty niihin parannuskeinoja. Paikannettu ja ajantasainen tieto teiden kunnosta auttaa kuljetusten suunnittelussa. Myös tien ylläpitäjät hyötyvät tien käyttäjien palautteesta.
21.12.2017
Viime vuonna käynnistyneen METSO-kätköily-hankkeen viimeiset kätköt vietiin maastoon loppusyksystä. Pyhäselän ja Kolin alueilta löytyvien kätköjen tarkoituksena on lisätä tietoisuutta METSO-ohjelmasta sekä edistää nuorten luonnossa liikkumista.
21.12.2017
Viime vuonna käynnistyneen METSO-kätköily-hankkeen geokätköjä piilotettiin Jämsän Himoksen sekä Konneveden seudun maastoihin tämän syksyn aikana. Geokätköjen tarkoituksena on lisätä tietoisuutta METSO-ohjelmasta sekä edistää nuorten luonnossa liikkumista.
20.12.2017
Suomen metsäkeskuksen yhteistoimintaneuvottelut päättyivät 19.12.2017.
20.12.2017
Kuusamon yksityismetsien luontohelmet tutuksi –hanke on valmistellut Kuusamossa luontomatkailuun sopivia retkeilyreittejä yksityismetsissä. Ensimmäinen sopimus metsänomistajan ja luontomatkailuyrittäjän kanssa on jo allekirjoitusvaiheessa. Hanketta toteuttaa Suomen metsäkeskus.
14.12.2017
Suomalaisen joulukuusen ostaminen on ympäristöystävällinen valinta. Kotimaisen kuusen hiilijalanjälki on pieni verrattuna ulkomailta tuotuun joulupuuhun.
5.12.2017
Noin kymmenesosa Kemera-varoilla rakennetuista ja kunnostetuista metsäautoteistä on päässyt kymmenessä vuodessa rapautumaan huonoon kuntoon. Metsäautoteiden kuntoa kartoitettiin Suomen metsäkeskuksen jälkihoitotarkastuksissa. Metsäkeskus myöntää Kemera-tukea metsäteiden rakentamiseen ja perusparannukseen. Tuen saamisen edellytyksenä on, että tiekunnat huolehtivat metsäteiden kunnossapidosta 10-15 vuotta.
4.12.2017
Metsänomistajat voivat nyt hakea helposti tekijöitä hakkuisiin ja metsänhoitotöihin. Metsäkeskuksen sivuille on listattu metsänhoito- ja hakkuupalveluja tarjoavia toimijoita Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa.
1.12.2017
Suomen metsäkeskuksen ja Luonnonvarakeskuksen uudet havaintometsävideot tuovat näkyväksi metsäpalveluita ja metsäpalveluyrittäjien työtä. Havaintometsävideoita on kuvattu 30 metsätyökohteella eri puolilla Suomea. Videoiden avulla maakuntien metsäpalveluyrittäjät voivat esitellä ja markkinoida palveluitaan esimerkiksi etämetsänomistajille. Havaintometsävideot on tuotettu Metsäpalvelumarkkinat uudistuvat – metsäpalveluyrittäjyys kasvuun -hankkeessa.
24.11.2017
Metsänomistajat ovat hakeneet korvauksia hirvien aiheuttamista metsätuhoista huomattavasti edellisvuotta enemmän. Suomen metsäkeskukseen on tullut vahinkoarviointipyyntöjä marraskuun puoliväliin mennessä yli kaksinkertainen määrä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Osa hirvivahinkojen maastoarvioinneista siirtyy ensi vuoteen.
14.11.2017
Suomi on sitoutunut Pariisissa joulukuussa 2015 hyväksyttyyn kansainväliseen ilmastosopimukseen, jonka tavoitteena on ilmastonmuutoksen pysäyttäminen. Suomen tavoitteen saavuttamiseksi metsien kasvukyky on avainasemassa. Pirkanmaan metsäneuvoston mielestä hyvä metsänhoito on paras keino turvata metsien kasvu ja tuotto sekä samalla hiilinielun ja -varaston pysyminen kansainvälisesti korkealla tasolla. Hyvä metsänhoito on ratkaisu myös ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Tärkeää metsänhoitotyötä on taimikonhoito.
13.11.2017
Suomen metsäkeskuksen uudet korjuukelpoisuuskartat helpottavat ympärivuotista puunkorjuuta ja sen suunnittelua. Metsäkoneyrittäjät voivat tarkastaa kartoilta, missä maasto kantaa korjuukalustoa. Myös maasto- ja puustovauriot vähenevät, kun korjuutöitä tehdään keliolosuhteiltaan sopivissa kohteissa. Korjuukelpoisuuskarttoja on kehitetty yhteistyössä metsäalan toimijoiden kanssa Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä –kärkihankkeessa. Kartat on tuottanut Arbonaut Oy.
10.11.2017
Poronhoitoaluetta on 36 % Suomen maapinta-alasta. Metsien käsittelyn piirissä olevat metsäalueet kattavat vajaa puolet koko poronhoitoalueen metsätalouden maasta. Loput ovat alueita, jotka ovat liian karuja metsän kasvatukseen tai alueita, joissa hakkuut ja metsänhoito ovat kiellettyjä.
7.11.2017
Suuri osa metsänomistajista haluaa vaalia luontoarvoja omissa metsissään, mutta tarvitsee päätöstensä tueksi tietoa ja ammattilaisten näkemystä sopivista luonnonhoidon menetelmistä. Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamassa Monimetsä-hankkeessa kokeillaan toimintamallia, jossa metsäammattilaiset selvittävät metsänomistajien luontotoiveita ja havainnollistavat talousmetsien luonnonhoidon keinoja uuden tarkistuslistan ja neuvontatyökalun avulla.