Luonnonhoidon hankehaun tausta-aineistot

Lisätietoja

Oheiset materiaalit on tarkoitettu hyödynnettäväksi luonnonhoidon hankehaun tausta-aineistona.

Luonnonhoitohankkeiden yleisohjeet

Esitteet

Koulutusaineistot

Luonnonhoitovideot (Kuvaus Jarmo Vääriskoski, rahoitus Maa- ja vesitekniikan tuki ry)

Monimuotoisuuden kannalta tärkeiden elinympäristöjen hoito- ja kunnostustyöt, metsä- ja suoelinympäristöjen ennallistaminen

Oppaita

Työohjeita

Neuvontamateriaaleja

Metsäojituksista aiheutuneiden vesistöhaittojen estäminen tai korjaaminen

Oppaita

Työohjeita ja aineistoja

Neuvontamateriaaleja

Metsien monimuotoisuutta edistävä kulotus

Metsäluonnolle haitallisten vieraskasvilajien hävittäminen ja leviämisen estäminen metsätalousmaalla

Metsäluonnon hoitoa ja metsien monikäyttöä sekä maisema-, kulttuuri- ja virkistysarvoja korostavat alueellisesti merkittävät hankkeet

METSO-petolintuhanke

Pesäpaikkojen säästäminen osahankkeessa on valmistunut ohjeet metsänomistajille ja metsäammattilaisille

Lisäksi metsäammattilaisille

Sopivia pesäpuita osahankkeessa on valmistunut ohje