Gå direkt till innehållet

Visa hänsyn till naturen i samband med markberedning

 • Markberedning utförs eftersom den avsevärt förbättrar förnyelseresultatet. Markberedningen ökar de planterade plantornas överlevnad och tillväxt och förbättrar plantsättningen vid naturlig förnyelse.
 • Vid drivning och markberedning vidtar vi vattenvårdsåtgärder för att inte försämra ytvattnens ekologiska och kemiska status.
 • När vi söndrar markytan uppstår en risk för erosion, det vill säga fasta partiklar kan lösgöras och börja flytta på sig. Ju närmare småvatten och vattendrag det sker, desto större är risken för att partiklarna hamnar i vattnet. En skyddszon där markytan och ytvegetationen lämnas orörd minskar och hindrar fasta partiklar och närsalter att sköljas ut från avverkningsytan till vatten. Skyddszonerna ökar också den biologiska mångfalden.
 • Lämna en orörd skyddszon på 5–30 meter mot småvatten och vattendrag. Skyddszonens bredd beror på markens topografi och jordmån.
 • Vid högläggning med fåror får inte fårans lutning överskrida 4 procent. Man får inte heller leda fåran direkt till en bäck eller annat vatten.
 • På grundvattenområden ska man undvika att söndra markytan i onödan.
 • På grundvattenområden rekommenderas lättare markberedningsmetoder som fläckupptagning eller harvning.På grundvattenområden på torvmark kan man göra högläggning med fåror om fårorna inte sträcker sig ända till mineralmarken.
 • Följande ställen ska inte markberedas och man ska inte köra över dem med maskiner: fuktiga sänkor och vattenfåror, sippervattenytor, små våtmarker och små torvmarker.
 • Värdefulla livsmiljöer ska inte markberedas och man ska inte köra över dem.
 • Grupper av naturvårdsträd och enskilda naturvårdsträd ska inte skadas. Vi lämnar en minst 2 meter bred orörd zon runt dem.
 • Fäll inte döda träd, murkna torrakor eller högstubbar.
 • Kör runt grova lågor på marken.
 • Kör runt och spara grupperna av utvecklingsdugliga plantor.
 • Kör runt myrstackarna och runt fågelbona under häckningstiden.

Mer information