Vattenvården inom skogsbruket | Skogscentralen

Vattenvården inom skogsbruket

Mer information

Juha Inkilä
GIS-expert
tfn 029 432 4807
juha.jamsen(at)skogscentralen.fi

Marko Keisala
GIS-expert
tfn 029 432 4311
marko.keisala(at)skogscentralen.fi

Den belastning på vattnen som orsakas av skogsbruket är till sin natur diffus belastning som uppkommer i samband med olika slags skogsbruksåtgärder. Belastningen är främst sedimentbelastning som beror på att jordmaterial eroderar. Mest betydande är belastningen i känsliga källflöden där skogsbruket kanske är den enda faktorn som ökar belastningen.

Målet för vattenvården inom skogsbruket är att minimera den belastning på vattnen som orsakas av skogsbruksåtgärderna. I planeringsskedet utreds vilka belastningsfaktorer en åtgärd eventuellt kommer att orsaka och åtgärderna planeras så att belastningen blir så liten som möjligt.

Geografiska data ger bakgrundsinformation som gör det möjligt att effektivisera planeringen. Tolkningar eller beslut kan inte göras enbart med stöd av data. Materialet eliminerar inte behovet av terrängplanering, men med hjälp av informationen kan man rikta planeringen till de platser som har den största betydelsen för vattenvården. På den här sidan presenterar vi en del av det grundläggande materialet. Mer material har samlats till en särskild tjänst som innehåller geografisk information för vård av torvmarksskogar, "Suometsänhoidon paikkatietoainestot". (Materialet bakom länkarna nedan är på finska)

Kartor med strömningsmodeller för ytvatten

Kartorna beskriver arealen på avrinningsområden högre upp, deras lutning och vattnets strömningshastighet. Kartorna är avsedda att vara till hjälp vid planeringen av vattenvården, till exempel i samband med iståndsättningsdikning och markberedning. De lämpar sig bra som stödmaterial vid planeringen av åtgärder inom olika markanvändningsformer. Kartorna kan användas över ett WMS-gränssnitt.

URL-adressen till gränssnittet:
https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Vesiensuojelu/Pintavesien_virtausmalli/wms

Anvisningar

Beskrivning av materialet

Strömningsmodellerna har beräknats utifrån Lantmäteriverkets terrängdatabas och Finlands miljöcentrals indelning av avrinningsområden. Materialet beskrivs temavis på olika kartnivåer. Uppgifter om egenskaperna visas för varje sträcka av tio meter.

Resultaten visar en situation där diken har grävts enligt grundkartan och under antagandet att alla diken är lika djupa och stora. Tillförlitligheten hos resultaten minskar i flacka områden.

Det geografiska informationsmaterialet ersätter inte behovet av terrängplanering eller andra informationskällor. Det kan förekomma fel i utgångsmaterialet som påverkar resultaten av beräkningen. Tolkningar bör inte göras på basis av en enskild observation.

Exempel på användningsområden

 • Strömningsrutter och dikesvisa vattenmängder i åtgärdsområdet
  Med stöd av materialet kan man dra slutsatser om dikesvisa vattenmängder i åtgärdsområdet och därmed om var det finns störst risk för att jordmaterial rasar ned. Användningen av materialet kan effektiviseras genom att man jämför det med uppgifterna i GFC:s jordartskartläggning. Uppgifterna hjälper till att rikta terrängplaneringen till de ställen som är mest kritiska med hänsyn till vattenvården. Vid terrängplaneringen kontrollerar man att strömningsrutterna i modellen är korrekta och definierar jordarten i de mest riskfyllda områdena. Vid behov kan resultaten från modellen tolkas på nytt utifrån de insamlade uppgifterna.
   
 • Avrinningsområdets areal
  De uppgifter som modellen ger om arealen på ett avrinningsområde högre upp kan vara till hjälp vid dimensioneringen av vattenvårdskonstruktionerna. Materialet har beräknats separat för varje område med utgångspunkt i indelningen av avrinningsområden på tredje indelningsnivån. Ett enskilt resultat kan således inte användas till exempel i fråga om ett vattendrag vars avrinningsområde består av flera områden på tredje indelningsnivån.
   
 • Lutning
  Uppgifterna om lutningen i en fåra kan vara till hjälp till exempel när man ska fastställa behovet av grävavbrott och bottendammar samt var sådana borde placeras.
   
 • Ansamling av ytvatten
  Med hjälp av arealen i ett avrinningsområde högre upp kan man skapa sig en bild av hur ytvattnet ansamlas och använda denna information till exempel för att fastställa hur bred skyddszon som behövs kring vattendrag.

Karta över områden med risk för erosion av jordmaterial

Material som innehåller uppgifter om fåror där vattnets kalkylmässiga strömningshastighet överskrider gränshastigheten för jordarten. Materialet har tagits fram utifrån Geologiska forskningscentralens digitala jordmånsmaterial och strömningsmodellerna för vattnet. Med gränshastighet för en jordart avses den största strömningshastigheten i vattnet som inte orsakar erosion. På kartan visas fåror klassificerade enligt överskridningen av gränshastigheten. Materialet är inte heltäckande. I områden som det inte finns något material över kan man dra fördel av det tillvägagångssätt som beskrevs i anslutning till ytmodellen.

Materialet kan användas som bakgrundsmaterial för planeringen av vattenvården. Materialet ersätter emellertid inte behovet av terrängplanering eller andra informationskällor. I materialet kan det förekomma fel som beror på olika faktorer och som påverkar slutresultaten av beräkningen. Jordmånen på en plats kan också variera och avvika från den som använts vid beräkningen. Tolkningar bör inte göras enbart på basis av detta material. Mer information ges i anvisningarna.

qr-vesiensuojelukartat-huuhtoutumisriski.png

Med QR-koden nedan kan du snabbt få tillgång till informationen till exempel via din smarttelefon.

Karta över områden med risk för erosion av jordmaterial

URL-adress till kartan över risker för erosion av jordmaterial WMS:
http://aineistot.metsakeskus.fi/metsakeskus/services/Vesiensuojelu/Vesiuomien_maa_aineksen_huuhtoutumisriski/MapServer/WmsServer

Anvisningar

Planering av iståndsättningsdikning i närheten av skyddade myrar

Som ett samarbete mellan flera aktörer och med finansiering från miljöministeriet har man utvecklat en modell som öppnar nya möjligheter för dem som planerar iståndsättningsdikning.

En fungerande vattenhushållning är en förutsättning för mångfalden i myrnaturen. Fjärreffekter från dikning utanför myrområdena har gjort att en hel del myrar torkat ut och blivit kargare och fattigare. I närheten av en skyddad myr kan man ofta genom rätt små åtgärder hjälpa myrnaturen genom att återställa den mängd vatten som ursprungligen fanns på myren. Att återställa vattnet betyder att man på lämpliga ställen gräver huvuddiken som får vattnet att sprida sig till de naturliga strömningsrutterna. Åtgärderna för att återställa vattnet planeras i samarbete med en expert på restaurering från Forststyrelsen.

Att vattnet återställs till myren är också till fördel för dem som gör dikningen, eftersom den skyddade myren binder näringsämnen och sediment på samma sätt som vattenvårdskonstruktioner. Det är ofta också ekonomiskt lönsamt att återställa vattenbalansen genom att leda vatten till myren jämfört med att gräva utloppsdiken förbi den skyddade myren.

URL-adressen till kartor över skyddade myrar där vattenbalansen kan återställas (på finska)
http://aineistot.metsakeskus.fi/metsakeskus/services/Vesiensuojelu/Vedenpalauttamiseen_soveltuvat_suojelusuokohteet/MapServer/WmsServer 

Avrinningsområde

Med avrinningsområde avses det område varifrån vatten ansamlas och rinner till objektet som är föremål för granskning, till exempel en vattenvårdskonstruktion. Avrinningsområdets areal är den viktigaste uppgiften för uppskattningen av vattenmängden. Vattenmängden är återigen grund för dimensioneringen av vattenvårdskonstruktioner, som sedimenteringsbassänger, konstruktioner för strömningsreglering och översilningsområden.

Verktyg för fastställande av små avrinningsområden

Verktyget för fastställande av avrinningsområden är en karttjänst på Skogscentralens server (bild 1). Verktyget använder Flow Direction- och Flow Accumulation-rasterfiler som beräknats färdigt med ArcMap-programmet. För fastställningen av beräkningens omfattning tillämpas Finlands miljöcentrals indelning av avrinningsområden på tredje indelningsnivå. (Beräkningen ger bara ett resultat åt gången för utloppspunktens avrinningsområde enligt tredje indelningsnivån). För en bestämning av större områden som sträcker sig ut över flera områden på tredje indelningsnivån kan man använda t.ex. VALUE-verktyget).

Verktyget använder färdigt beräknat material. Vid beräkningen av ytvattnens strömningsrutter har man inte särskilt beaktat fåror på grundkartan. Därför avviker strömningsrutterna på baskartan ofta från fårorna i terrängen. Därför är det viktigt att man som hjälp för bestämningen av utloppspunkten och tolkningen av resultaten använder den strömningsmodell som tillämpas i verktyget.

Verktyget kan användas med en webbläsare via länken nedan eller tas i bruk som en geoprocesseringstjänst, som gör det möjligt att överföra resultaten av beräkningen till eget innehåll.

Verktyget och bakgrundsmaterialet är i första hand avsedda för projektering, men användningsändamålen har inte begränsats i förväg. Den som använder verktyget bör dock komma ihåg att resultaten inte är helt säkra. Fastställandet av avrinningsområdet är avsedd att komplettera information från andra källor och ska aldrig användas som enda informationskälla vid beslutsfattandet.

Bild 1 Första sidan i karttjänsten.

 

 
 

.