Vattenvård | Skogscentralen

Vattenvård

Mer information

Riitta Raatikainen
t.f. ledande expert på naturvård
tfn 050 314 04 40
riitta.raatikainen(at)metsakeskus.fi
Du kan också ge respons och utvecklingsförslag till henne.

  • Med vattenvårdsåtgärder vid virkesdrivning och markberedning strävar vi efter att det ekologiska och kemiska tillståndet i ytvattnet inte försämras.
  • När markytan söndras vid markberedning eller i körspåret efter maskiner uppstår en risk för erosion, det vill säga fasta partiklar kan lösgöras och börja flytta på sig. Ju närmare vattendrag det sker, desto sannolikare är det att partiklarna sköljs ut i vattnet.
  • Den orörda markytan och växtligheten på den skyddsremsa som vi lämnar längs vattendrag och småvatten minskar eller förhindrar att fasta partiklar och näringsämnen sköljs ut från avverkningsytan till vattnet. Den orörda skyddsremsan ökar också ekonomiskogens biologiska mångfald.
  • Det är ofta lätt att definiera bredden på skyddsremsan utifrån växtligheten och buskskiktet, men speciellt i sluttningar ska man bestämma bredden skilt på varje ställe.
  • Vid virkesdrivningen undviker man att köra över bäckar och rännilar. Om det inte är möjligt att köra runt dem ska man välja ett övergångsställe där markens bärighet är bra. Övergångsstället ska vid behov skyddas med trädtoppar och stammar eller med en tillfällig bro, som avlägsnas när avverkningen och skogstransporten är färdig.

Bild 1. På förnyelseytan samlas ytvattnet på låglänta platser. Vattenvårdsåtgärderna ska koncentreras till de ställen där vattnet rinner ut i småvatten eller vattendrag.
Bild 2. Vi kan undvika markskador genom att köra runt mjuka ställen eller genom att sköta virkesdrivningen vid en tidpunkt då marken bär.

.