Utlämnande av skogsdata

Mer information

Skogscentralen kan lämna ut information om skogstillgångar via en dataöverföringstjänst eller efter en särskild begäran om utlämnande av information. Begäran om information kan gälla en eller flera skogsägares skogsdata. Utlämnandet av information sker i form av dataöverföring enligt skogsdatastandarden.

Utlämnande av skogsdata i MinSkog.fi

I e-tjänsten MinSkog.fi kan skogsdata lämnas ut till aktörer om skogsägaren har gett sitt samtycke till det, eller med stöd av en kundrelation eller ett medlemskap.

Det är lätt för skogsägaren att ge sitt samtycke till att läsa eller överföra uppgifter i e-tjänsten MinSkog.fi. Det går också att lämna in ett skriftligt samtycke till Skogscentralen, som sedan fattar ett beslut.

Utlämnande av information utifrån kundförhållande eller medlemskap

Skogscentralen fattar beslut om utlämnande av data utifrån kundförhållande eller medlemskap efter att det kommit in en begäran om information. I en fritt formulerad begäran ska aktören klargöra hur kundförhållandet eller medlemskapet är aktivt och varför aktören behöver uppgifterna. Informationen lämnas ut till aktören via e-tjänsten MinSkog.fi och Skogscentralens dataöverföringstjänst.

Informationsbegäran utifrån kundförhållande eller medlemskap (pdf).

Avgiften för beslut om utlämnande av information

För besluten om utlämnande av information betalar den som bett om informationen en avgift enligt Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Finlands skogscentral (2017). Utlämnande av information med stöd av samtycke, kundförhållande eller medlemskap i MinSkog.fi är gratis.

Volymen av publiceringsdugliga skogsdata ökar hela tiden. Insamlingen av skogsdata med hjälp av fjärranalys inleddes i privatskogar 2010. I dag täcker informationen ungefär 94 procent av privatskogsarealen.